Ffrwythau Sych

Rhestr o Ffrwythau Sych

Erthyglau Ffrwythau Sych

Ynglŷn â Ffrwythau Sych

Ffrwythau Sych

Ystyriwch heddiw beth yw ffrwythau sych a pha fuddion a niwed i'r corff a all ddod ohonynt.

Buddion ffrwythau sych

 • Mae buddion ffrwythau sych i'r corff yn hysbys i bawb heddiw. Mae'r term hwn yn cynnwys ffrwythau ac aeron fel:
 • Mae rhesins (grawnwin yn wreiddiol) yn cynyddu lefel yr haemoglobin yn y gwaed, yn normaleiddio gwaith y galon ac yn cael effaith dda ar dreuliad. Mae hefyd yn ffynhonnell potasiwm, calsiwm, a diwretig rhagorol;
 • Mae bricyll sych (bricyll yn wreiddiol) yn cryfhau gweledigaeth ac yn gwella swyddogaeth y galon. Mae'n ffynhonnell ffosfforws, potasiwm, a chalsiwm;
 • Mae afalau yn dda ar gyfer afiechydon yr arennau a'r thyroid;
 • Mae prŵns yn gweithredu fel carthydd ac fe'u hargymhellir ar gyfer anhwylderau stumog a berfeddol;
 • Mae gellyg yn ailgyflenwi'r diffyg fitaminau yn y corff ac yn mynd yn dda gyda ffrwythau sych eraill mewn compote;
 • Mae ceirios yn llawn fitamin C a, hyd yn oed pan fyddant wedi'u sychu, maent yn cadw'r rhan fwyaf o'u priodweddau buddiol;
 • Mae llus yn helpu'n berffaith gyda chlefydau'r llwybr berfeddol ac yn cael effaith dda ar olwg, yn lleddfu blinder o'r llygaid;
 • Mae bananas yn helpu i frwydro yn erbyn blinder oherwydd eu cynnwys uchel o endorffinau;
 • Mae ffigys yn helpu i gynnal lefel uchel o weithgaredd meddyliol ac yn cyfoethogi'r corff â fitaminau sy'n helpu yn y frwydr yn erbyn heintiau;
 • Mae dyddiadau yn lleddfu blinder yn berffaith, yn gostwng pwysedd gwaed ac yn gweithredu fel tawelydd;
 • Mae pinafal yn llosgi gormod o bwysau ac yn ymladd yn erbyn afiechydon berfeddol;
 • Mae Melon yn mynd yn dda mewn cyfansoddion fitamin gyda ffrwythau eraill.

Nid yw'r rhestr hon yn gyfyngedig i'r bwydydd hyn, gan fod yna lawer o wahanol fathau o ffrwythau sych mewn llawer o wledydd a diwylliannau. Mae'r bwyd yn cael ei sychu nes bod y lleithder yn cael ei gadw ar 20%. Cyflawnir y gwerth delfrydol hwn trwy sychu yn yr haul, mewn popty neu ddefnyddio cyfarpar diwydiannol. Mae budd ffrwythau sych yn gorwedd yn y ffaith nad yw fitaminau yn dod allan ohonynt, maent mewn tun. Yn ystod y broses sychu, mae eu nifer yn cynyddu (ac eithrio fitamin C).

Niwed i'r corff

 • Blawd ceirch gyda rysáit ffrwythau a chnau
 • Yn ogystal â'r manteision, gall ffrwythau sych niweidio'r corff. Mae hyn yn bennaf berthnasol i gynhyrchion a weithgynhyrchir yn ddiwydiannol. Dyma beth i gadw llygad amdano:
 • Cyn cyrraedd y siop, mae ffrwythau sych yn cael eu prosesu wrth gynhyrchu gyda chemegau a chwyr amrywiol i wella canfyddiad y llygad. Hefyd, nid yw pryfed a llwydni yn ofnadwy i gynnyrch o'r fath, fodd bynnag, mae'r niwed yn cael ei achosi'n uniongyrchol i'r corff dynol wrth ei fwyta;
 • Ni ddylai pobl ddiabetig a phobl dros bwysau gam-drin ffrwythau sych, oherwydd eu bod yn cynnwys llawer o galorïau;
 • Gall bwyta llawer iawn fod yn niweidiol i iechyd, achosi dadhydradiad ac ysgogi alergeddau;
 • Mae ffrwythau sych yn cael effaith negyddol ar y geg a'r dannedd; ar ôl bwyta, mae bacteria'n dechrau lluosi'n gyflymach. Mae cynnwys siwgr uchel yn y cynnyrch hefyd yn dylanwadu ar hyn;
 • Yn achos wlserau stumog, mae'n anghymell mawr i fwyta ffrwythau sych, oherwydd gallant ysgogi dolur rhydd.

Cynhyrchu ffrwythau sych yn gywir

Yn gyntaf oll, mae'n werth mynd trwy'r ffrwythau a'r aeron a chael gwared ar ormod o faw, brigau, pryfed bach, a ffrwythau pwdr. Yna dylech eu rinsio â digon o ddŵr a'u torri'n ddarnau bach, gwastad, yna trin y cynhyrchion o ffurfiad llwydni posibl gyda hydoddiant halwynog mewn cymhareb halen / dŵr - 20g / 1l.
Ar ôl yr holl baratoadau, mae ffrwythau sych yn y dyfodol yn cael eu gosod ar wyneb pren gyda digon o bellter oddi wrth ei gilydd. Ni ddylech ddewis metel fel arwyneb. gall ffrwythau ac aeron droi'n ddu dros amser. Mae'n well sychu aeron mewn tywydd cynnes yn y cysgod (os ydych chi wedi dewis y dull sychu haul). Yn y nos ac yn ystod amseroedd llaith o'r dydd, dylid symud y darnau gwaith dan do. Mae ystafelloedd sych yn fantais sylweddol yn y broses hon. Bydd yn cymryd hyd at 5 diwrnod i ffrwythau sych gael eu coginio'n llawn.
Mae angen rhoi sylw gofalus i sychu ffrwythau sych yn y popty. Dylid gosod darnau gwaith tenau ar rac weiren a'u sychu ar dymheredd o ~ 70 gradd am oddeutu 12 awr. Dylid cadw drws y popty ar agor i gael cymeriant aer yn rheolaidd.
Er mwyn pennu parodrwydd ffrwythau sych, dylech wasgu'n ysgafn arnynt gyda gwrthrych ag arwyneb eang. Os ydynt yn barod, ni ddylid rhyddhau unrhyw sudd. Ond ni ddylent fod yn galed ychwaith, mae hyn yn dynodi swm rhy fach o leithder a sychder. Gallwch storio'r cynhyrchion canlyniadol mewn cynwysyddion gwydr neu fagiau plastig mewn lle eithaf oer a sych. Os oes gennych locer nad yw'n derbyn golau'r haul, mae hwn yn ateb gwych.
Mae gan gompost wedi'i wneud o ffrwythau sych hunan-barod fwy o fuddion a bydd yn llawer mwy blasus na'r rhai a brynwyd oherwydd nad ydynt wedi'u prosesu'n fecanyddol.

Gadael ymateb