llysiau

Y rhestr o lysiau:

Erthyglau Llysiau

Ynglŷn â Llysiau

llysiau

Mae'n amhosibl dychmygu maethiad cywir i berson modern heb fwyta llysiau, sy'n darparu fitaminau, elfennau hybrin a gwrthocsidyddion inni. Rydym yn dadansoddi gydag arbenigwr pa lysiau ddylai fod ar y bwrdd.

Mae maethegwyr yn dal i ailadrodd bod maethiad cywir yn cynnwys bwyta nid yn unig ddigon o'r carbohydradau a'r proteinau cywir, ond hefyd llawer iawn o wyrdd, llysiau ffres a ffrwythau. Beth yw manteision llysiau a pha niwed y gallant ddod â ni, gwnaethom ofyn i ddietegydd.

Buddion llysiau

Mae manteision llysiau i'n corff yn enfawr, ond y peth pwysicaf rydyn ni'n eu caru a'u gwerthfawrogi yw fel ffynhonnell fitaminau.

Mae llysiau'n cynnwys y sbectrwm llawn o fitaminau sy'n hydoddi mewn dŵr a rhagflaenydd fitamin A sy'n toddi mewn braster, beta-caroten. Mae'r rhan fwyaf o'r beta-caroten i'w gael mewn llysiau oren llachar fel moron a phwmpen. Hefyd yn bwysig i'n hiechyd mae fitamin C, sy'n doreithiog mewn bresych (yn enwedig mewn sauerkraut), pupurau cloch o bob lliw. Mae blodfresych a chodlysiau yn cynnwys llawer iawn o fitamin B9 (ffolad).

Mae'r corff dynol yn cymhathu fitaminau o ffynonellau naturiol yn berffaith, ac os nad oes anhwylderau genetig wrth gymathu fitaminau a'u trosglwyddo i ffurf actif, yna gall digon o amrywiaeth o lysiau yn y diet gwmpasu ein hanghenion beunyddiol am ddŵr yn llawn. fitaminau toddadwy.

Yn ogystal, mae llysiau, yn enwedig llysiau lliw tywyll, yn cynnwys llawer iawn o wrthocsidyddion. Mae gwyddonwyr wedi darganfod bod iechyd person modern yn annychmygol heb gyflenwad digonol o wrthocsidyddion, sy'n helpu i frwydro yn erbyn ffactorau amgylcheddol negyddol fel tocsinau. Y ffynonellau cyfoethocaf o wrthocsidyddion yw winwns werdd, garlleg, bresych, persli, suran, sbigoglys.

Hefyd, peidiwch ag anghofio bod llysiau'n cynnwys mwynau: potasiwm, sodiwm, calsiwm, ffosfforws, sy'n angenrheidiol ar gyfer atal osteoporosis, gweithrediad arferol ein system hematopoietig. Yn bwysicaf oll, mae bwyta llysiau yn rhoi'r gallu i ni gael ffibr dietegol anhydrin, sef y probiotig naturiol gorau.

Diolch i'r elfennau hyn, sefydlir microflora ffafriol yn y coluddyn. Mae myrobiota berfeddol iach yn warant o hirhoedledd, ac mae hyn bellach yn cael ei gadarnhau gan astudiaethau genetig lluosog. Po fwyaf o ffibr y mae person yn ei fwyta bob dydd, y gorau fydd cyfansoddiad ei ficrobiota, yr hiraf a'r iachach fydd ei fywyd.

Ar gyfer oedolyn arferol, y defnydd lleiaf o lysiau a pherlysiau y dydd yw o leiaf 600 g, hynny yw, mae maethegwyr yn cynghori i fwyta tri dogn o letys 200 g y dydd. Os yw maint y ffibr sy'n dod i mewn i'r corff yn lleihau, yna mae'r symptomau cyfatebol yn ymddangos - rhwymedd, diffyg traul, lleihau imiwnedd, datblygu microflora pathogenig mewn symiau mawr. Yn ogystal, mae diffyg ffibr yn achosi aflonyddwch yn y diet, gan ei fod yn ffibr sy'n rhoi teimlad hirhoedlog inni o syrffed bwyd, gan lenwi'r stumog.

Niwed o lysiau

Mae niwed llysiau yn y perygl o amlyncu gwrteithwyr a ddefnyddiwyd i'w tyfu - plaladdwyr, nitradau. Mae angen i ni dalu sylw i hyn, yn enwedig os ydyn ni'n bwyta llysiau yn y swm cywir, a cheisio dewis llysiau organig, hynny yw, eu tyfu heb ddefnyddio gwrteithwyr.

Gyda gwaethygu unrhyw afiechydon yn y llwybr gastroberfeddol, ni ddylid bwyta llysiau ffres. Yn yr achos hwn, mae angen o leiaf cyn lleied o driniaeth wres â phosibl, meddai maethegwyr. Mae llysiau'n cadw eu buddion wrth eu stiwio neu eu berwi, gellir eu stemio neu eu pobi.

Sut i ddewis y llysiau iawn

Mae'n well dewis llysiau cartref, glân. Os yn bosibl, mae'n well rhoi blaenoriaeth i organig, yr opsiwn delfrydol yw cynhyrchion o'ch gardd, wedi'u tyfu gennych chi'ch hun.

Rhaid i lysiau fod yn aeddfed heb unrhyw arwyddion o ddifrod gweladwy. Y peth pwysicaf yw na ddylai fod unrhyw fowld ar y ffrwythau o gwbl. Os yw proses lwydni eisoes wedi cychwyn mewn rhyw ran o'r llysieuyn, yna ni ellir bwyta'r holl gynnyrch hwn, rhaid ei daflu. Y gwir yw bod y llysieuyn cyfan eisoes wedi'i heintio â ffwng, felly gall fod yn beryglus bwyta ffrwyth o'r fath.

Gadael ymateb