Mae'r Cytundeb Defnyddiwr hwn (y Cytundeb o hyn ymlaen) yn llywodraethu'r berthynas rhwng gweinyddiaeth y https://healthy-food-near-me.com porth (o hyn ymlaen - y Weinyddiaeth) ac unigolyn (o hyn ymlaen - y Defnyddiwr) ar gyfer postio cyhoeddiadau, adolygiadau, negeseuon testun (o hyn ymlaen - y Deunyddiau) ar wefan y Rhyngrwyd ar y cyfeiriad https: //www.healthy-food-near-me .com / (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y Wefan), yn ogystal ag ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o'r wefan hon. Cydnabyddir defnyddiwr fel unigolyn sydd wedi cytuno'n briodol i'r Cytundeb Defnyddiwr hwn ac sydd wedi anfon un neu fwy o Ddeunyddiau i'w postio ar y Wefan. Datblygir y rheolau gan ystyried deddfwriaeth gyfredol yr Wcrain.

Pwyntiau allweddol:

 • Mae gweinyddiaeth y safle yn pennu'r rheolau ymddygiad arno ac yn cadw'r hawl i fynnu eu bod yn cael eu gweithredu gan ymwelwyr.
 • Arddangosir testun y Cytundeb i'r Defnyddiwr wrth gofrestru ar y Wefan. Daw'r Cytundeb i rym ar ôl i'r Defnyddiwr fynegi cydsyniad i'w delerau ar ffurf y Defnyddiwr yn gosod y marc gwirio wrth ymyl y maes “Rwy'n derbyn telerau'r cytundeb defnyddiwr” yn ystod y cofrestriad.
 • Mae'r weinyddiaeth yn derbyn y Deunyddiau i'w lleoli dim ond ar ôl i'r Defnyddiwr ymuno, sy'n eu hychwanegu, at y Cytundeb hwn.
 • Nid yw anwybodaeth o'r rheolau yn eithrio o'r angen i'w gweithredu. Mae gosod unrhyw neges ar y wefan yn awtomatig yn golygu eich bod yn derbyn y rheolau hyn a'r angen i gydymffurfio â nhw.
 • Mae gweinyddiaeth y wefan yn rhoi cyfle i'r Defnyddiwr bostio ei Ddeunyddiau ar borth https://healthy-food-near-me.com am ddim.
 • Mae'r Defnyddiwr yn gosod ei Ddeunyddiau ar y Wefan, a hefyd yn trosglwyddo i'r Weinyddiaeth yr hawl i ddarparu mynediad eang i'r Deunyddiau yn yr adnodd hwn heb dalu unrhyw ffi.
 • Mae'r Defnyddiwr yn cytuno bod gan y Weinyddiaeth yr hawl i bostio ar y tudalennau sy'n cynnwys y Deunyddiau Defnyddiwr, baneri hysbysebu a chyhoeddiadau, addasu'r Deunyddiau at ddibenion hysbysebu.
 • Trwy gofrestru ar y Wefan neu ddefnyddio gwasanaethau amrywiol y Wefan, sy'n awgrymu bod angen i'r Defnyddiwr drosglwyddo ei ddata personol, mae'r Defnyddiwr yn cytuno i brosesu ei ddata personol yn unol â Chyfraith yr Wcráin “Ar Ddiogelu Data Personol ”

Defnydd Adnoddau:

 • Gall unrhyw un sy'n cofrestru o dan lysenw unigryw gyda'u cyfeiriad e-bost dilys ddefnyddio adnoddau rhyngweithiol y wefan.
 • Gall pob ymwelydd â'r wefan bostio sylwadau ar y wefan gyda arwydd yn y maes arbennig “Enw” o'i enw go iawn neu ei ffugenw (“llysenw”).
 • Mae'r weinyddiaeth yn cytuno i ddefnyddio cyfeiriadau e-bost defnyddwyr cofrestredig y wefan yn unig ar gyfer anfon negeseuon o'r wefan (gan gynnwys negeseuon ynghylch actifadu / dadactifadu'r cyfrif defnyddiwr ar y Wefan), ac nid at unrhyw bwrpas arall.
 • Oni sefydlir yn wahanol, mae'r holl eiddo personol a hawliau heblaw eiddo i'r Deunydd yn eiddo i'r Defnyddiwr a'u postiodd. Rhybuddir y defnyddiwr am yr atebolrwydd a sefydlwyd ar gyfer defnyddio a lleoli gwaith pobl eraill yn anghyfreithlon a sefydlwyd gan ddeddfwriaeth gyfredol yr Wcráin. Os sefydlir nad y Defnyddiwr a bostiodd y Deunyddiau yw deiliad ei hawlfraint, bydd y Deunyddiau hyn yn cael eu tynnu o fynediad cyhoeddus ar gais cyntaf deiliad yr hawlfraint gyfreithiol cyn pen tridiau ar ôl derbyn rhybudd ysgrifenedig (cais) trwy'r post (nid yn electronig).
 • Gall y defnyddiwr ofyn i'r Weinyddiaeth am ddileu ei gyfrif ar y Wefan. Dylid deall bod dadactifadu yn blocio cyfrif defnyddiwr dros dro gyda'i gadw (heb ddileu gwybodaeth defnyddiwr o gronfa ddata'r Wefan). I ddadactifadu cyfrif, rhaid i'r Defnyddiwr ysgrifennu llythyr at wasanaeth cymorth y Wefan o'r blwch post y cofrestrwyd cyfrif y Defnyddiwr iddo gyda chais i ddadactifadu'r cyfrif.
 • Er mwyn adfer cofrestriad ar y Wefan (actifadu cyfrifon), rhaid i'r Defnyddiwr ysgrifennu llythyr at wasanaeth cymorth y Wefan gyda chais i actifadu'r cyfrif Defnyddiwr o'r blwch post y cofrestrwyd y cyfrif Defnyddiwr iddo.

Adnoddau safle rhyngweithiol:

 • Mae adnoddau rhyngweithiol y wefan wedi'u bwriadu ar gyfer cyfnewid barn ar y pynciau a osodir ym mhwnc yr adnodd.
 • Gall cyfranogwyr adnoddau rhyngweithiol y wefan greu eu negeseuon testun eu hunain, yn ogystal â rhoi sylwadau a chyfnewid barn ar bwnc neges a gyhoeddir gan ddefnyddwyr eraill, gan gadw at y rheolau hyn a deddfau’r Wcráin.
 • Heb eu gwahardd, ond heb groesawu negeseuon nad ydyn nhw'n ymwneud â'r pynciau a drafodwyd.

Gwaherddir ar y safle:

 • Yn galw am newid treisgar neu ddymchwel y gorchymyn cyfansoddiadol neu atafaelu pŵer y wladwriaeth; yn galw am newid yn ffiniau gweinyddol neu ffiniau gwladwriaethol yr Wcrain, yn groes i’r gorchymyn a sefydlwyd gan Gyfansoddiad yr Wcráin; galwadau am pogromau, llosgi bwriadol, dinistrio eiddo, atafaelu adeiladau neu strwythurau, troi dinasyddion allan yn orfodol; yn galw am ymddygiad ymosodol neu ddechrau'r gwrthdaro milwrol.
 • Sarhad uniongyrchol ac anuniongyrchol unrhyw un, yn enwedig gwleidyddion, swyddogion, newyddiadurwyr, defnyddwyr yr adnodd, gan gynnwys cysylltiadau ethnig, ethnig, hiliol neu grefyddol, yn ogystal â datganiadau chauvinistig.
 • Sylwadau anweddus, mynegiadau o natur pornograffig, erotig neu rywiol.
 • Unrhyw ymddygiad ymosodol tuag at awduron erthyglau a holl gyfranogwyr yr adnodd.
 • Datganiadau sydd â'r pwrpas o ysgogi ymateb sydyn cyfranogwyr eraill yn yr adnodd yn fwriadol.
 • Hysbysebu, negeseuon masnachol, yn ogystal â negeseuon nad oes ganddynt lwyth gwybodaeth ac nad ydynt yn ymwneud â phwnc yr adnodd, oni bai y cafwyd caniatâd arbennig o'r fath wefan ar gyfer yr hysbyseb neu'r neges.
 • Unrhyw negeseuon a chamau gweithredu eraill sy'n cael eu gwahardd gan ddeddfwriaeth yr Wcráin.
 • Dynwared person arall neu gynrychiolydd sefydliad a / neu gymuned heb hawliau digonol, gan gynnwys ar gyfer gweithwyr a pherchnogion y porth https://healthy-food-near-me.com, yn ogystal â chamarweiniol ynghylch priodweddau a nodweddion unrhyw endidau neu wrthrychau.
 • Lleoli deunyddiau nad oes gan y Defnyddiwr yr hawl i'w gwneud ar gael yn ôl y gyfraith neu yn ôl unrhyw berthynas gontractiol, yn ogystal â deunyddiau sy'n torri'r hawliau i unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawlfraint neu hawliau eiddo eraill a / neu hawlfraint a yn ymwneud ag ef hawliau trydydd parti.
 • Lleoli gwybodaeth hysbysebu heb ei awdurdodi mewn ffordd arbennig, sbam, cynlluniau “pyramidau”, “llythyrau hapusrwydd”; deunyddiau sy'n cynnwys codau cyfrifiadurol a gynlluniwyd i dorri, dinistrio neu gyfyngu ar ymarferoldeb unrhyw offer neu raglenni cyfrifiadurol neu delathrebu, i ganiatáu mynediad anawdurdodedig, yn ogystal â rhifau cyfresol i gynhyrchion meddalwedd masnachol, mewngofnodi, cyfrineiriau a dulliau eraill o gael mynediad heb awdurdod i adnoddau taledig yn y Rhyngrwyd.
 • Torri unrhyw ddeddfau lleol, gwladwriaethol neu ryngwladol cymwys yn fwriadol neu'n ddamweiniol.

Cymedroli:

 • Mae adnoddau rhyngweithiol (sylwadau, adolygiadau, cyhoeddiadau, blogiau, ac ati) yn cael eu post-gymedroli, hynny yw, mae'r safonwr yn darllen negeseuon ar ôl iddynt gael eu postio ar yr adnodd.
 • Os yw'r safonwr, ar ôl darllen y neges, o'r farn ei fod yn torri rheolau'r adnodd, mae ganddo'r hawl i'w ddileu.

Y darpariaethau terfynol:

 • Mae'r weinyddiaeth yn cadw'r hawl i ddiwygio'r rheolau hyn. Yn yr achos hwn, bydd y neges gyfatebol am y newidiadau yn cael ei chyhoeddi ar y wefan.
 • Gall gweinyddiaeth y safle amddifadu'r hawl i ddefnyddio safle aelod sy'n torri'r rheolau hyn yn systematig.
 • Nid yw gweinyddiaeth y wefan yn gyfrifol am ddatganiadau defnyddwyr y wefan.
 • Mae'r weinyddiaeth bob amser yn barod i ystyried dymuniadau ac awgrymiadau unrhyw aelod o'r wefan ynghylch gweithrediad yr adnodd.
 • Y cyfranogwr a'u postiodd sy'n gyfrifol am negeseuon ar y wefan.
 • Mae'r weinyddiaeth yn ceisio sicrhau gweithrediad llyfn y Wefan. Fodd bynnag, nid yw'n gyfrifol am golli'r Deunyddiau a bostir gan y Defnyddiwr yn llwyr neu'n rhannol ac am ansawdd neu gyflymder gwasanaeth annigonol.
 • Mae'r Defnyddiwr yn cytuno ei fod yn gwbl gyfrifol am y Deunyddiau a bostiwyd ganddo ar y Wefan. Nid yw'r weinyddiaeth yn gyfrifol am gynnwys y Deunyddiau a'u cydymffurfiad â gofynion y gyfraith, am dorri hawlfraint, defnyddio marciau heb awdurdod am nwyddau a gwasanaethau (nodau masnach), enwau cwmnïau, a'u logos, yn ogystal ag am droseddau posibl. o hawliau trydydd partïon mewn cysylltiad â gosod Deunyddiau ar y wefan. Yn achos hawliadau trydydd partïon sy'n ymwneud â gosod Deunyddiau, bydd y Defnyddiwr yn setlo'r hawliadau hyn yn annibynnol ac ar ei draul ei hun.
 • Mae'r Cytundeb yn gontract sy'n rhwymo'r gyfraith rhwng y Defnyddiwr a'r Weinyddiaeth ac mae'n llywodraethu amodau'r Defnyddiwr i ddarparu Deunyddiau i'w postio ar y Wefan. Mae'r weinyddiaeth yn ymrwymo i hysbysu'r Defnyddiwr o hawliadau trydydd partïon ar y Deunyddiau a bostiwyd gan y Defnyddiwr. Mae'r defnyddiwr yn cytuno i naill ai roi'r hawl i'r Weinyddiaeth gyhoeddi'r Deunydd neu ddileu'r Deunydd.
 • Mae pob anghydfod posib ynglŷn â'r Cytundeb yn cael ei ddatrys gan gyfraith Wcrain.
 • Mae defnyddiwr sy'n credu bod ei hawliau a'i fuddiannau yn cael eu torri oherwydd gweithredoedd y Weinyddiaeth neu drydydd partïon mewn cysylltiad â phostio unrhyw Ddeunydd ar y Wefan yn anfon hawliad i'r gwasanaeth cymorth. Bydd y deunydd yn cael ei symud o fynediad cyhoeddus ar unwaith ar gais cyntaf deiliad yr hawlfraint gyfreithiol. Gall y Weinyddiaeth newid y Cytundeb Defnyddiwr yn unochrog. O'r eiliad o gyhoeddi'r fersiwn Ddiwygiedig o'r Cytundeb ar wefan https://healthy-food-near-me.com, bydd https://healthy-food-near-me.com yn hysbysu'r Defnyddiwr o delerau newidiol y Cytundeb .

Deiliaid hawlfraint

Os mai chi yw deiliad hawlfraint un neu ddeunydd arall sydd wedi'i leoli ar wefan https://healthy-food-near-me.com ac nad ydych chi am i'ch deunydd barhau i fod ar gael am ddim, mae ein porth yn barod i gynorthwyo i'w symud neu drafod yr amodau ar gyfer darparu'r deunydd hwn i ddefnyddwyr. I wneud hyn, mae angen i chi gysylltu â'r swyddfa olygyddol trwy e-bost cymorth @ https: //healthy-food-near-me.com

Er mwyn datrys pob mater cyn gynted â phosibl, gofynnwn ichi ddarparu tystiolaeth ddogfennol o'ch hawliau i ddeunydd hawlfraint: dogfen wedi'i sganio â sêl, neu wybodaeth arall sy'n caniatáu ichi eich adnabod yn unigryw fel deiliad hawlfraint hyn. deunydd.

Bydd pob cais sy'n dod i mewn yn cael ei ystyried yn y drefn y cânt eu derbyn. Os oes angen, byddwn yn cysylltu â chi.