1. Testun y cytundeb.
  • Mae'r cytundeb hwn yn ddilys ar gyfer gwefan https://healthy-food-near-me.com ac mae'n cael ei gwblhau rhwng defnyddiwr y gwefannau hyn a pherchennog y gwefannau (o hyn ymlaen https://healthy-food-near-me.com )
  • Mae'r Cytundeb hwn yn sefydlu'r weithdrefn ar gyfer derbyn, storio, prosesu, defnyddio a datgelu Data Personol y Defnyddiwr a gwybodaeth arall y mae https://healthy-food-near-me.com yn ei derbyn gan ddefnyddwyr y wefan. Mae'r Defnyddiwr yn llenwi data personol.
  • I osod gwybodaeth, cyhoeddiad, defnyddiwch y wefan ar unrhyw un o wefannau thehttps: //healthy-food-near-me.com, rhaid i'r Defnyddiwr ddarllen y Cytundeb hwn yn ofalus a mynegi ei gytundeb llawn gyda'i delerau. Cadarnhad o gydsyniad llawn gyda'r cytundeb hwn yw'r defnydd o'r wefan gan y defnyddiwr.
  • Nid oes gan y defnyddiwr yr hawl i bostio gwybodaeth, cyhoeddiadau, defnyddio'r wefan os yw'n anghytuno â thelerau'r cytundeb hwn, neu os nad yw wedi cyrraedd yr oedran cyfreithiol pan fydd ganddo'r hawl i ymrwymo i gytundebau neu os nad yw'n berson awdurdodedig cyhoeddiad y cwmni y mae'r wybodaeth yn cael ei phostio ar ei ran.
  • Trwy bostio gwybodaeth ar wefannau sy'n defnyddio'r wefan, mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu data personol neu, yn darparu'r data hwn mewn ffordd arall, a / neu, yn cyflawni unrhyw gamau ar y wefan, a / neu'n defnyddio unrhyw ran o'r Wefan, mae'r Defnyddiwr yn cytuno'n benodol i'r telerau'r cytundeb hwn a darpariaethau: //healthy-food-near-me.com gyda'r hawl i dderbyn, storio, prosesu, defnyddio a datgelu data personol defnyddwyr o dan delerau'r Cytundeb hwn.
  • Nid yw'r Cytundeb hwn yn rheoleiddio ac nid yw https://healthy-food-near-me.com yn gyfrifol am dderbyn, storio, prosesu, defnyddio a datgelu data personol y defnyddiwr ac unrhyw wybodaeth arall i drydydd parti nad yw'n berchen arno nac yn cael ei weithredu gan https ://healthy-food-near-me.com, ac unigolion nad ydynt yn weithwyr AvtoTachki .com, hyd yn oed pe bai'r Defnyddiwr yn cael mynediad i wefannau, cynhyrchion neu wasanaethau'r bobl hyn trwy https://healthy-food-near-me .com neu'r cylchlythyr. Yn gyfrinachol o ran deall, y Cytundeb hwn yw'r unig wybodaeth sy'n cael ei storio yng nghronfa ddata'r wefan mewn cyflwr wedi'i amgryptio ac mae ar gael i https://healthy-food-near-me.com yn unig.
  • Mae'r defnyddiwr yn cydnabod, os bydd yn esgeuluso diogelwch a diogelu ei ddata personol a'i ddata awdurdodi, y gall trydydd partïon gael mynediad heb awdurdod i'r cyfrif a data personol a data defnyddiwr arall. https://healthy-food-near-me.com ddim yn gyfrifol am golledion a achosir gan fynediad o'r fath.
 2. Y weithdrefn ar gyfer cael data personol.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • Cwcis i ddarparu gwasanaethau yn dibynnu ar hyn, er enghraifft, storio data mewn basged rhwng ymweliadau;
  • Cyfeiriad IP y defnyddiwr.
 2. Rydym yn casglu'r holl wybodaeth, fel y mae, ac nid yw'n newid wrth gasglu data. Mae'r defnyddiwr yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth ddibynadwy, gan gynnwys gwybodaeth am ddata personol.https: Mae gan //healthy-food-near-me.com yr hawl, os oes angen, i wirio cywirdeb y wybodaeth a ddarperir a gofyn am gadarnhad o'r wybodaeth a ddarperir os oes angen, i ddarparu gwasanaethau i'r Defnyddiwr.
 3. Y weithdrefn ar gyfer defnyddio gwybodaeth defnyddiwr.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. Telerau darparu mynediad i'r gronfa ddata.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • ar geisiadau rhesymol gan gyrff gwladol sydd â hawl i fynnu a derbyn data a gwybodaeth o'r fath;
  • os yw'r farn, ym marn https://healthy-food-near-me.com, yn torri telerau'r Cytundeb hwn a / neu gontractau a chytundebau eraill rhwng https://healthy-food-near-me.com a y Defnyddiwr.
 7. Sut i newid / dileu'r wybodaeth hon neu ddad-danysgrifio.
 1. Gall defnyddwyr ar unrhyw adeg benodol newid / dileu gwybodaeth bersonol (ffôn) neu ddad-danysgrifio. Gellir atal gwaith rhai o nodweddion https://healthy-food-near-me.com, sy'n gofyn am wybodaeth ar gael am y Defnyddiwr, o'r eiliad o newid / dileu'r wybodaeth.
 2. Mae data personol y Defnyddiwr yn cael ei storio nes iddo gael ei ddileu gan y Defnyddiwr. Bydd hysbysiad digonol o'r Defnyddiwr am ddileu neu brosesu data personol arall yn llythyr (gwybodaeth) a anfonir at yr e-bost a bennir gan y Defnyddiwr.
 3. Diogelu data.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. Cyfeiriad cyswllt rhag ofn y bydd cwestiynau.
 4. Yn achos cwestiynau, dymuniadau, cwynion ynghylch y wybodaeth rydych chi'n ei darparu, cysylltwch â'r cyfeiriad e-bost: Support@healthy-food-near-me.com. Ar gais ysgrifenedig ac ar ôl cyflwyno dogfen sy'n sefydlu ei hunaniaeth a'i awdurdod, gallwn ddarparu gwybodaeth i'r defnyddiwr am y weithdrefn ar gyfer cael gwybodaeth am leoliad y gronfa ddata.
 5. Newidiadau i'r polisi preifatrwydd.
 6. Efallai y byddwn yn newid telerau'r polisi preifatrwydd. Yn yr achos hwn, byddwn yn disodli'r fersiwn ar y dudalen amodau, felly gwiriwch yn ôl o bryd i'w gilydd https://iach-food-near-me.com/ preifatrwydd-cytundeb Daw pob newid i'r Cytundeb i rym o eiliad eu cyhoeddi. Gan ddefnyddio'r Wefan, mae'r Defnyddiwr yn cadarnhau ei fod yn derbyn telerau newydd y Polisi Preifatrwydd yn y geiriad sydd mewn grym ar yr adeg y mae'r Defnyddiwr yn defnyddio'r Wefan.
 7. Telerau ychwanegol.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. Os bernir bod unrhyw ddarpariaeth yn y Polisi Preifatrwydd, gan gynnwys unrhyw gynnig, cymal, neu ran ohono, yn groes i'r gyfraith, neu'n annilys, ni fydd hyn yn effeithio ar y darpariaethau sy'n weddill nad ydynt yn gwrthddweud y gyfraith, maent yn aros ynddynt grym llawn ac maent yn ddilys, ac ystyrir bod unrhyw ddarpariaeth annilys, neu ddarpariaeth na ellir ei chyflawni heb gamau pellach gan y Partïon, yn cael ei diwygio, ei diwygio i'r graddau ei bod yn angenrheidiol i sicrhau ei dilysrwydd a'r posibilrwydd o'i gweithredu.
 3. Mae'r cytundeb hwn yn ymestyn i'r Defnyddiwr o'r eiliad y mae'n defnyddio'r wefan, gan gynnwys lleoliad yr hysbyseb, ac mae'n ddilys nes bod unrhyw wybodaeth am y defnyddiwr yn cael ei storio ar y wefan, gan gynnwys data personol.