Bwyd Môr

Rhestr o Fwyd Môr

Erthyglau Bwyd Môr

Am y Bwyd Môr

Bwyd Môr

Mae bwyd môr i gyd yn fwyd môr bwytadwy. Mae bwyd môr yn llawn fitaminau ac elfennau olrhain unigryw sy'n cael effaith fuddiol ar y corff dynol.

Mae bwyd môr yn lleddfu hwyliau ac iselder gwael. Mae pobl sy'n aml yn bwyta bwyd môr yn llai tebygol o brofi straen swyddfa. Felly, dylai trigolion y ddinas gynnwys bwyd môr yn eu diet bob dydd mor aml â phosib.

Buddion bwyd môr

Mae defnyddioldeb bwyd môr yn dibynnu ar ei gyfansoddiad biocemegol. Er enghraifft, mae berdys yn cynnwys amrywiaeth o haearn, calsiwm, sylffwr, magnesiwm a ffosfforws. Mae Octopysau wedi'u cyfnerthu â fitaminau B a C.

Mae bwyd môr yn unigryw yn yr ystyr ei fod yn cynnwys llawer iawn o asidau brasterog aml-annirlawn Omega-3 ac Omega-6. Mae'r sylweddau hyn yn cael effaith arbennig o fuddiol ar y system gardiofasgwlaidd, yn amddiffyn y llongau rhag teneuo a ffurfio placiau.

Mae bwyd môr yn normaleiddio lefelau colesterol yn y gwaed, yn rheoleiddio prosesau metabolaidd yn y corff, ac yn effeithio ar y llwybr gastroberfeddol. Mae'r protein a geir mewn unrhyw fwyd môr yn hawdd ei dreulio ac mae'n dirlawn y corff yn berffaith ag egni. Mae ïodin a haearn yn cefnogi swyddogaeth y thyroid a'r ymennydd.

Yn gyffredinol, mae bwyd môr yn isel mewn calorïau ac fe'i defnyddir yn aml ar gyfer maeth dietegol. Y cynnwys calorïau ar gyfartaledd yw 90 kcal fesul 100 gram.

Niwed i fwyd môr

Gall bwyd môr gael ei halogi. Er enghraifft, mwydod neu barasitiaid (abwydyn penwaig). Mae heintiau firaol yn achosi gwenwyn, anhwylderau gastroberfeddol. Yn dal i fod, gall bwyd môr halogedig achosi dadhydradiad, twymyn, hepatitis, haint Norfolk, a chlefyd Botkin. Felly, mae angen i chi fod yn wyliadwrus o gyflenwyr bwyd môr heb eu gwirio.

Perygl arall: gall bwyd môr gynnwys tocsinau a gwenwynau sy'n mynd i organebau byw gyda dŵr y môr. Mae'r rhan fwyaf o'r sylweddau niweidiol yn cronni mewn molysgiaid, sydd eisoes yn cael eu bwydo gan gynrychiolwyr mwy dyfroedd y môr.

Mae bwyd môr gwenwynig yn achosi poenau stumog, cyfog, a chur pen. Gall confylsiynau, disorientation yn y gofod, a hyd yn oed colli cof tymor byr ymddangos.

Sut i ddewis y bwyd môr cywir

Yn fwyaf aml, mae bwyd môr yn cael ei werthu wedi'i rewi. Wrth ddewis, canolbwyntio ar y dyddiad cynhyrchu, oes silff, ac ymddangosiad y bwyd môr. Ni ddylai fod unrhyw arogl annymunol o'r cynhyrchion.

Os oes rhew y tu mewn i'r pecyn wedi'i rewi, yna roedd y bwyd môr yn dod o dan y gwahaniaeth tymheredd gydag ail-rewi.

Mae gan berdys o ansawdd uchel liw gwastad a llyfn, cynffon cyrliog. Os yw'r gynffon heb ei phlygu, bu farw'r berdys cyn rhewi. Dylai cregyn gleision fod â chregyn cyfan a bagiau amlwg. Mae wystrys da mewn lliw llwydfelyn, gyda sblasiadau oren neu binc.

Canllaw arall wrth brynu bwyd môr yw eu pris. Mae cynhyrchion gourmet fel arfer yn cael eu hallforio o arfordir Môr y Canoldir, y Dwyrain Pell, De-ddwyrain Asia, felly ni allant fod yn rhad. Os cynigir prynu cynhyrchion rhad i chi, yna mae'n fwyaf tebygol bod rhywbeth o'i le ar y cynnyrch.

Mae'n bwysig bwyta bwyd môr o ardaloedd glân yn ecolegol. Oherwydd bod pysgod, molysgiaid, cramenogion yn cronni halwynau o fetelau trwm a mercwri yn dda. Felly, mae'n well bwyta pysgod o fathau byrhoedlog. Am flwyddyn neu ddwy, nid oes ganddynt amser i gronni crynodiad mercwri, a fydd yn wenwynig i fodau dynol.

Mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod lefelau mercwri oddi ar y siartiau mewn esgyll siarcod. Mae manteision bwyd môr yn enfawr. Yn gyntaf oll, mae'n omega-3, sy'n cael ei amsugno'n dda. Mwy o ffosfforws, sylffwr, seleniwm. Mae bwyd môr yn gwella hydwythedd pibellau gwaed, yn cael effaith fuddiol ar y systemau cardiofasgwlaidd a nerfol.

Mae diet Môr y Canoldir sy'n defnyddio bwyd môr yn cael ei gydnabod fel cyflawniad WHO. Mae bwyd môr yn cynnwys ïodin, a all helpu i leihau clefyd y thyroid. Pan fydd ïodin yn mynd i mewn i'r corff ynghyd ag elfennau olrhain eraill, mae'n cael ei amsugno'n llawer gwell.

Gadael ymateb