Prif Swyddog Gweithredol Apple Tim Cook: “Nid ydych chi'n gwsmer bellach. Chi yw'r cynnyrch

Cynnwys

Mae Trends wedi casglu prif feddyliau Prif Swyddog Gweithredol Apple o'i areithiau cyhoeddus yn ystod y blynyddoedd diwethaf - am werth data, technoleg a'r dyfodol.

Ynglŷn â diogelu data

“Cyn belled ag y mae preifatrwydd yn y cwestiwn, rwy’n meddwl mai dyma un o brif broblemau’r ganrif 1af. Mae ar yr un lefel â newid hinsawdd.” [un]

“Mae deallusrwydd artiffisial moesegol yr un mor bwysig â chasglu data personol yn foesegol. Ni allwch ganolbwyntio ar un peth yn unig – mae’r ffenomenau hyn wedi’u cysylltu’n agos ac maent yn hollbwysig heddiw.”

“Mewn cyfnod o ddad-wybodaeth a damcaniaethau cynllwyn sy’n cael eu hysgogi gan algorithmau, ni allwn bellach guddio y tu ôl i’r ddamcaniaeth bod unrhyw ryngweithio ym maes technoleg er lles, er mwyn casglu cymaint o ddata â phosibl. Rhaid peidio â gadael i gyfyng-gyngor cymdeithasol droi’n drychineb gymdeithasol.”

“Nid oes angen llawer iawn o ddata personol ar dechnoleg wedi'i gysylltu gan ddwsinau o wefannau ac apiau. Mae hysbysebu wedi bodoli a ffynnu ers degawdau hebddo. Anaml y llwybr o wrthwynebiad lleiaf yw llwybr doethineb.”

“Nid yw'n ymddangos bod unrhyw wybodaeth yn rhy bersonol nac yn rhy breifat i'w holrhain, ei harianu, a'i chyfuno i roi trosolwg cynhwysfawr i chi o'ch bywyd cyfan. Canlyniad hyn i gyd yw nad ydych chi bellach yn gwsmer, rydych chi'n gynnyrch.” [2]

“Mewn byd heb breifatrwydd digidol, hyd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud unrhyw beth o'i le heblaw meddwl fel arall, rydych chi'n dechrau sensro'ch hun. Ychydig ar y dechrau. Cymryd llai o risgiau, gobeithio llai, breuddwydio llai, chwerthin llai, creu llai, ceisio llai, siarad llai, meddwl llai." [3]

Ynglŷn â rheoleiddio technoleg

“Rwy’n meddwl bod y GDPR (rheoliad diogelu data cyffredinol a fabwysiadwyd yn yr UE yn 2018. - tueddiadau) daeth yn sefyllfa sylfaenol ragorol. Rhaid ei dderbyn ar draws y byd. Ac yna, gan adeiladu ar y GDPR, mae’n rhaid i ni fynd ag ef i’r lefel nesaf.”

“Mae angen i lywodraethau ledled y byd ymuno â ni a chynnig un safon fyd-eang [ar gyfer diogelu data personol] yn lle cwilt clytwaith.”

“Mae angen rheoleiddio technoleg. Nawr mae gormod o enghreifftiau lle mae diffyg cyfyngiadau wedi arwain at ddifrod mawr i gymdeithas.” [pedwar]

Ar stormio'r Capitol a phegynnu cymdeithas

“Gellir defnyddio technoleg i wneud cynnydd, gwneud y gorau o ymdrechion, ac weithiau ceisio dylanwadu ar feddyliau pobl. Yn yr achos hwn (yn ystod yr ymosodiad ar y Capitol ar Ionawr 6, 2021. - tueddiadau) eu bod yn amlwg wedi arfer niweidio. Rhaid inni wneud popeth fel nad yw hyn yn digwydd eto. Fel arall, sut ydyn ni'n mynd i wella?" [un]

“Mae’n hen bryd i ni roi’r gorau i esgus nad yw ein hymagwedd at ddefnyddio technoleg yn achosi niwed – pegynu cymdeithas, colli ymddiriedaeth ac, ie, trais.”

“Beth fydd canlyniadau miloedd o ddefnyddwyr yn ymuno â grwpiau eithafol, ac yna mae’r algorithm yn eu hargymell hyd yn oed yn fwy o’r un cymunedau?” [5]

Am Afal

“Rwy’n argyhoeddedig y daw’r diwrnod pan edrychwn yn ôl a dweud: “Cyfraniad mwyaf Apple i ddynoliaeth yw gofal iechyd.”

“Nid yw Apple erioed wedi anelu at wneud y gorau o amser defnyddiwr. Os ydych chi'n edrych ar eich ffôn yn fwy na llygaid pobl eraill, rydych chi'n ei wneud yn anghywir." [pedwar]

“Un o’r problemau mawr ym myd technoleg heddiw yw’r diffyg atebolrwydd ar ran platfformau. Rydyn ni bob amser yn cymryd cyfrifoldeb.”

“Rydyn ni’n defnyddio peirianneg unigryw i beidio â chasglu tunnell o ddata, gan ei gyfiawnhau gyda’r ffaith ein bod ni ei angen i wneud ein gwaith.” [6]

Ynglŷn â'r dyfodol

“A fydd ein dyfodol yn cael ei lenwi â datblygiadau arloesol sy'n gwneud bywyd yn well, yn fwy boddhaus ac yn fwy dynol? Neu a fydd yn cael ei lenwi ag offer sy'n gwasanaethu hysbysebu wedi'i dargedu fwyfwy ymosodol? ” [2]

“Os ydyn ni’n derbyn fel arfer ac yn anochel bod modd gwerthu neu gyhoeddi popeth yn ein bywydau ar y We, yna fe fyddwn ni’n colli llawer mwy na data. Byddwn yn colli’r rhyddid i fod yn ddynol.”

“Mae ein problemau ni – mewn technoleg, mewn gwleidyddiaeth, unrhyw le – yn broblemau dynol. O Ardd Eden hyd heddiw, y ddynoliaeth sydd wedi ein tynnu i mewn i'r anhrefn hwn, a dynoliaeth sy'n gorfod dod â ni allan."

“Peidiwch â cheisio dynwared y bobl a ddaeth o'ch blaen trwy gymryd ffurflen nad yw'n addas i chi. Mae'n gofyn am ormod o ymdrech feddyliol - ymdrech y dylid ei chyfeirio at y greadigaeth. Byddwch yn wahanol. Gadael rhywbeth teilwng. A chofiwch bob amser na allwch chi fynd ag ef gyda chi. Bydd yn rhaid i ni ei drosglwyddo i'r dyfodol." [3]


Tanysgrifiwch hefyd i sianel Trends Telegram a chael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau a rhagolygon cyfredol am ddyfodol technoleg, economeg, addysg ac arloesi.

Gadael ymateb