Beth i'w wneud pan nad yw fy mhlentyn yn hoffi chwarae ar ei ben ei hun?

Cynnwys

Beth i'w wneud pan nad yw fy mhlentyn yn hoffi chwarae ar ei ben ei hun?

Mae chwarae ar eich pen eich hun yr un mor bwysig i blentyn â chael hwyl gyda'i rieni neu ffrindiau eraill. Mae'n dysgu dod yn annibynnol, mae'n ysgogi ei greadigrwydd a'i ddychymyg ac yn darganfod y rhyddid i benderfynu pethau drosto'i hun: sut i chwarae, gyda beth ac am ba hyd. Ond mae rhai ohonyn nhw'n ei chael hi'n anodd chwarae ar eu pennau eu hunain. I'w helpu, gadewch i ni ddechrau trwy chwarae.

Diflastod, y cam ffurfiannol hwn

Nid yw chwarae ar eich pen eich hun o reidrwydd yn naturiol i rai plant. Pan all rhai dreulio oriau ar eu pennau eu hunain yn eu hystafelloedd, mae eraill wedi diflasu ac yn mynd o gwmpas mewn cylchoedd gartref. Fodd bynnag, nid yw diflastod o reidrwydd yn beth drwg. Mae'n caniatáu i'r plentyn ddysgu chwarae heb bartner a datblygu ei ymreolaeth. Mae'n offeryn gwych i'w gorfodi i wrando arnyn nhw eu hunain a defnyddio eu creadigrwydd.

I lenwi ei unigedd, mae'r plentyn yn datblygu ei fyd dychmygol ei hun ac yn galw ar ei adnoddau personol. Mae'n cymryd yr amser i ddarganfod ei amgylchedd ac i freuddwydio, dau gam allweddol yn ei ddysgu.

Dysgwch eich plentyn i chwarae ar ei ben ei hun

Os yw'ch plentyn yn cael anhawster chwarae heboch chi na'u playmates, peidiwch â'u twyllo neu eu hanfon i'w ystafell wely. Dechreuwch trwy fynd gydag ef trwy sefydlu gweithgareddau yn yr un ystafell â chi. Trwy wneud sylwadau ar ei weithredoedd, bydd yn teimlo ei fod yn cael ei ddeall a'i annog i barhau â'i gêm.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn ei weithgareddau. Yn baradocsaidd, trwy chwarae gydag ef rydych chi'n ei ddysgu i'w wneud ar ei ben ei hun wedyn. Felly dechreuwch y gêm gydag ef, helpwch ef a'i annog, yna cerddwch i ffwrdd wrth aros yn yr un ystafell. Yna byddwch chi'n gallu siarad ag ef a rhoi sylwadau ar ei weithredoedd mewn ffordd gadarnhaol i wneud iddo fagu hunanhyder: “mae eich lluniad yn wych, bydd dadi wrth ei fodd!” “Neu” mae eich adeiladwaith yn brydferth iawn, y cyfan sydd ar goll yw'r to a byddwch chi'n cael eich gwneud “, ac ati.

Yn olaf, peidiwch ag oedi cyn awgrymu ei bod yn gwneud gweithgaredd i aelod o'r teulu. Arlunio, paentio, DIY, mae popeth yn dda i wneud iddo fod eisiau plesio rhywun annwyl. Bydd ei gymhelliant hyd yn oed yn fwy a bydd ei hunanhyder yn cael ei gryfhau.

Anogwch y plentyn i chwarae ar ei ben ei hun

Er mwyn ei helpu i ddysgu'r gêm ac yn fwy arbennig y ffaith o chwarae ar ei ben ei hun, mae'n bwysig annog ei fentrau a chreu eiliadau ffafriol. Er enghraifft, gallwch chi gynllunio amseroedd “am ddim” mewn diwrnod. Trwy beidio â gorlwytho ei amserlen gyda llawer iawn o weithgareddau (chwaraeon, cerddoriaeth, gwersi iaith, ac ati), a thrwy gynnig ychydig eiliadau o ryddid iddo, mae'r plentyn yn datblygu ei ddigymelldeb ac yn dysgu chwarae ar ei ben ei hun.

Yn yr un modd, os yw wedi diflasu, peidiwch â rhuthro i'w feddiannu. Gadewch iddo fentro a chreu gêm sy'n hwyl ac yn debyg iddo. Anogwch ef neu cynigwch sawl dewis arall iddo a gadewch iddo ddewis yr un sy'n siarad ag ef fwyaf.

Os yw'n ymddangos ei fod ar goll ac nad oes ganddo syniad beth i'w chwarae, cyfeiriwch ef at weithgareddau a theganau sydd ganddo. Trwy ofyn cwestiynau penagored iddo a piquing ei ddiddordeb, bydd yn fwy hyderus a diddordeb yn ei faterion ei hun. Trwy ofyn iddo “beth yw eich hoff degan?” Ah ie, dangoswch i mi bryd hynny. », Yna bydd y plentyn yn cael ei demtio i fachu arno, ac unwaith mewn llaw, i chwarae ag ef.

Yn olaf, er mwyn hyrwyddo chwarae, mae'n well cyfyngu ar nifer y teganau. Pwynt arall a all ymddangos yn groes, ond i'r gêm unigol weithio ac yn para mwy nag ychydig funudau, mae'n well peidio â lluosi'r gwahanol wrthrychau. Yn fwyaf aml, mae'n ddigon i'r plentyn ddarparu dau neu dri o deganau iddo'i hun ddyfeisio stori ac adeiladu gêm gyfan o'i gwmpas. Yn ei amgylchynu â llu o bethau, nid yw ei sylw yn aros yn sefydlog ac mae ei deimlad o ddiflastod yn ail-wynebu mewn dim o dro. Yn yr un modd, cofiwch storio ac arddangos a chario ei holl deganau, i'w annog i helpu ei hun a chreu ei fydysawd dychmygol fach.

Mae breuddwydio a diflasu yn rhan fawr o ddatblygiad eich plentyn, felly peidiwch â cheisio eu cadw'n brysur a llenwi eu hamserlen. Er mwyn ei helpu i chwarae ar ei ben ei hun ac annog ei greadigrwydd, rhowch ryddid iddo bob dydd.

Gadael ymateb