Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu

Cynnwys

Ymddangosodd y cabanau cawod cyntaf tua 200 mlynedd yn ôl, ond maent wedi goroesi hyd heddiw mewn ffurf fodern iawn. Bydd disgrifiad a chymhariaeth fanwl o brif addasiadau cabanau cawod yn eich helpu i ddewis yr opsiwn cywir.

Beth yw cabanau cawod yn ôl dyluniad

Os yn gynharach nad oedd yn rhaid i chi ddewis mewn gwirionedd, heddiw, yn ogystal â'r rhai traddodiadol, mae yna fathau eraill o gabanau cawod - corneli a blychau. Mae pob math, wrth gwrs, yn wahanol ym mhresenoldeb / absenoldeb nodweddion penodol.

Cawod traddodiadol

Yn yr ystyr arferol, mae caban cawod yn strwythur fertigol o waliau, drysau a phaled, gyda tho neu hebddo. Yn yr achos cyntaf, caban caeedig yw hwn, yn yr ail - agored. Gall nodweddion ychwanegol gael eu darparu gan y gwneuthurwr, megis tylino hydro neu aromatherapi.

Mae cawodydd clasurol wedi dod yn ddewis arall teilwng yn lle bath ac yn ffordd o arbed lle yn yr ystafell.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Cawod traddodiadol.

Cornel cawod (cawodydd agored)

Os yw'r ystafell ymolchi yn fach, bydd cae cawod yn helpu i arbed centimetrau gwerthfawr.

Yn gonfensiynol, fe'i gelwir yn fath o gaban cawod agored. Mae'n wahanol i fodelau traddodiadol yn absenoldeb ffens gylchol ac fe'i gosodir mewn cornel yn agos at y wal. Mae rôl y waliau yn yr achos hwn yn cael ei chwarae gan waliau'r ystafell ymolchi.

Nodweddion allweddol y cae cawod:

 • gellir ei osod ar baled neu'n uniongyrchol ar y llawr;
 • os dewiswch ddrysau tryloyw, yn weledol nid yw'r dyluniad yn faich ar ofod ystafell fach.

Fel arfer nid yw cawod, bar a chymysgydd wedi'u cynnwys yn y cae cawod, felly gallwch ddewis yr offer yn ôl eich disgresiwn.

Amgaead cawod gyda hambwrdd

Bydd cae cawod cryno gyda hambwrdd yn costio llai na chaban cawod traddodiadol.

Mae trefniadaeth system ddraenio dda yn bwysig yma, ac mae hwn yn seiffon dibynadwy yn bennaf, ac absenoldeb bylchau rhwng y lloc cawod a'r llawr.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Amgaead cawod gyda hambwrdd.

Cae cawod heb hambwrdd

Mae'r opsiwn heb baled yn gofyn am fuddsoddiadau ychwanegol yn y gwaith o ailadeiladu sylfaen y llawr yn gymwys.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Cae cawod heb hambwrdd.

Dylai'r llawr yn yr ystafell ymolchi fod â llethr o 2-3 ° a draen arbennig ar gyfer all-lif da o ddŵr. Gan y bydd dŵr yn arllwys yn uniongyrchol ar y llawr, mae angen gofalu am ddiddosi o ansawdd uchel a screed concrit solet.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Draen cawod trawsdoriadol.

Dylid dewis teils llawr gydag arwyneb garw, gwrthlithro.

Bocs cawod

Mae perchnogion ystafelloedd ymolchi mawr yn cael y cyfle i ddefnyddio holl fanteision technolegol ystafell gawod fodern sy'n cyfuno swyddogaethau caban a bathtub. Gelwir y dyluniad hwn yn flwch cawod ac ymhlith pob math o gabanau cawod dyma'r amrywiaeth fwyaf.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Bocs cawod.

Mae'r blwch cawod yn ddyluniad cwbl hermetig, felly gellir ei ategu â:

 • system hydromassage;
 • swyddogaethau osonation ac aromatherapi;
 • regimen bath a sawna Twrcaidd;
 • derbynnydd radio adeiledig;
 • ffôn symudol adeiledig.

Mae hambyrddau dwfn mawr fel arfer yn cael eu gosod mewn blychau cawod, sy'n caniatáu nid yn unig i gymryd cawod, ond hefyd i ddefnyddio'r bwth fel baddon llawn.

Os byddwn yn cymharu bocsio â mathau eraill o gabanau cawod, dyma'r dyluniad drutaf, ond hefyd y mwyaf swyddogaethol.

Mathau o hambyrddau cawod

Ni waeth a ydych chi'n dewis cornel, blwch neu gaban cawod clasurol, yn gyntaf oll, rhowch sylw i'r hambwrdd. Mae rhwyddineb defnydd a gwydnwch y strwythur yn dibynnu i raddau helaeth ar fath a nodweddion yr elfen hon.

Uchder paled

Daw'r hambwrdd cawod mewn uchder gwahanol:

 • isel (tua 10 cm);
 • canolig (hyd at 30 cm);
 • uchel (dros 30 cm) a baddonau llawn.

Wrth ddewis uchder y paled, mae angen i chi ystyried anghenion a galluoedd pob cartref.

Paledi isel

Mae paled gydag ochr fach yn hawdd ei gamu drosodd hyd yn oed i berson oedrannus neu anabl. Yn yr achos hwn, mae angen i chi fod yn sicr o ansawdd y draen. Rhaid i'r dŵr ddraenio'n gyflym.

Mae cabanau gyda hambwrdd cawod isel yn edrych mor chwaethus ac awyrog â chorneli heb hambwrdd oherwydd y ffasâd bron yn gwbl dryloyw.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Caban cawod gyda hambwrdd isel.

Paledi canolig

Paledi canolig ac uchel yw'r rhai mwyaf cyffredin.

Mae eu manteision fel a ganlyn:

 • mae'n gyfleus i olchi eich traed ynddynt;
 • gallwch socian dillad;
 • mae llawer yn defnyddio hambwrdd cawod gydag uchder o tua 30 cm ar gyfer ymolchi plant yn ddiogel;
 • mewn tai o hen adeiladwaith, mae ansawdd y systemau carthffosydd yn gadael llawer i'w ddymuno. Gyda thrwybwn pibell gwael, mae'r ochr uchel yn rhwystr yn erbyn dŵr sy'n gorlifo dros yr ymyl.

Anfantais y paledi hyn yw ei bod yn dal yn uchel i gamu drostynt. Mae'r broblem yn cael ei datrys gan bodiwm gyda grisiau, y mae caban cawod wedi'i osod arno, neu un cam concrit, wedi'i leinio â theils. Ymddengys bod yr ateb hwn yn effeithiol iawn.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Ciwbicl cawod gyda hambwrdd canolig.

bath llawn

O ran y caban cawod gyda bath llawn, mae'r opsiwn hwn yn cael ei ystyried yn gyffredinol. Dyma, yn fwyaf aml, y blwch cawod a grybwyllir uchod gyda'i ymarferoldeb cyfoethog, sy'n gofyn am ddim cymaint o le gosod â buddsoddiadau ariannol.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Caban cawod gyda hambwrdd uchel.
Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Bocs cawod gyda bathtub.

Siâp paled

Wrth ddewis paledi ar gyfer caban cawod, mae angen ystyried y siapiau a'r meintiau a gwybod holl gynigion y farchnad. Mae cyfluniad y caban cawod yn dibynnu ar siâp y paled.

Ar werth mae paledi o'r ffurflenni canlynol:

 • sgwar;
 • cwadrant;
 • petryal;
 • hanner cylch;
 • siâp anghymesur;
 • polyhedron.

Roedd y modelau traddodiadol cyntaf yn defnyddio gwaelodion sgwâr a chylchoedd chwarter. Er gwaethaf ymddangosiad modelau cystadleuol o'r cyfluniad gwreiddiol, maent yn boblogaidd hyd heddiw.

Sgwâr

Mae cabanau cawod gyda waliau syth yn cael eu cwblhau gyda phaledi sgwâr. Mae'r ddwy ochr ynghlwm wrth wal yr ystafell ymolchi. Mae'r sylfaen sgwâr o uchder canolig yn aml yn cael ei gwblhau gyda hydroboxes amlswyddogaethol.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Hambwrdd sgwâr.

Cwadrant

Mae chwarter cylch yn ddelfrydol ar gyfer cae cawod a chiwbicl cryno. Mae'r dyluniad yn ffitio'n daclus i'r gornel ac nid yw'n cymryd llawer o le. Mae rhan flaen y paled yn amgrwm, ac mae'r ochrau cyfagos i'r waliau o hyd cyfartal. Fel arfer o 80 i 120 cm.

Os nad yw rhan allanol y sylfaen yn amgrwm ar hyd y darn cyfan, ond bod ganddo ffurf polygon, gosodir paled o'r fath mewn cornel ar unrhyw ochr.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Cylch chwarter paled.

petryal

Gellir gosod hambwrdd hirsgwar mewn cae cawod os nad yw'r perchnogion am olchi yn sefyll ar y llawr. Bydd ochr fer (er enghraifft, 80 cm) y paled yn cael ei osod yn erbyn wal fer. Ar yr un pryd, dim ond 120 cm yw ochr hir y paled, sydd i gyd yn llawer mwy cryno na bathtub canolig.

Mae hambwrdd hirsgwar tal yn bathtub llawn mewn blwch cawod.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Hambwrdd hirsgwar.

Lled-gylchol

O ran paledi hanner cylch, mae hyd yn oed cynorthwywyr siop yn aml yn eu galw'n "gylch chwarter", sy'n camarwain prynwyr. Nid yw'r sylfaen hanner cylch, yn wahanol i'r "chwarter", yn ailadrodd siâp y gornel, yn sefyll yno gydag un ochr yn unig ac wedi'i leoli ar hyd y wal. Nid yw paled o'r fath yn arbed lle, felly fe'i defnyddir ar gyfer cabanau cawod mewn ystafelloedd ymolchi eang.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Hambwrdd lled-gylchol.

Anghymesur

Dychmygwch baled hirsgwar gydag un o'r corneli wedi'i dorri i ffwrdd a'i dalgrynnu i ffwrdd. Gelwir y dyluniad hwn yn anghymesur. Yn unol â hynny, mae gwaelod anghymesur cabanau cawod yn llaw chwith a llaw dde.

Nid oes gan baled o'r fath fanteision arbennig dros betryal, ac eithrio'r siâp gwreiddiol.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Hambwrdd anghymesur.

amlochrog

Gall paledi a bythau o gyfluniad ansafonol fod gydag unrhyw nifer o waliau, corneli ac ymylon yn eu ffurfio. Nid yw cawodydd o'r fath yn cael eu cynhyrchu gan y dull mewn-lein, ond fe'u gwneir i archeb yn unol â phrosiect peirianneg a dylunio unigol.

Ar gyfer modelau unigryw gyda hambyrddau amlochrog, defnyddir y deunyddiau a'r cydrannau gorau.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Hambwrdd amlochrog.

Dimensiynau hambwrdd cawod

Ni fydd gweithdrefnau dŵr yn dod â llawenydd pan, wrth olchi, bydd un o aelodau'r teulu yn curo eu penelinoedd yn erbyn y waliau. Ystyriwch y pwynt hwn os ydych chi, yn yr awydd i arbed centimetrau o'r ystafell ymolchi, yn cymryd paled 60 x 60 neu 70 x 70 cm. Ni fydd hyd yn oed sylfaen cyfluniad cymhleth yn arbed y sefyllfa.

Felly, mae'n well dewis o ddimensiynau sy'n fwy derbyniol ar gyfer golchi cyfforddus:

 • 80 x 80;
 • 90 x 90;
 • 100 x 100;
 • 120 x 80;
 • 120 x 90 cm.

Mae newid y paled yn gost ychwanegol. Felly, mae'n well dewis dimensiynau sy'n gyffredinol i'r teulu ar unwaith.

Deunydd paled

Mae'r gofynion canlynol yn cael eu gosod ar ansawdd yr hambwrdd cawod: anhyblygedd, dibynadwyedd, gwydnwch.

Deunyddiau paled yw:

 • acrylig;
 • dur wedi'i enameiddio;
 • marmor hylif;
 • cerameg.

Mae gan bob un ohonynt ei fanteision a'i anfanteision, y mae angen i chi wybod amdanynt cyn dewis yr opsiwn gorau i'r teulu.

Paledi Acrylig

Mae hambyrddau acrylig yn cael eu cwblhau gyda phob math o gabanau cawod, o gorneli syml i hydroboxes technolegol.

Manteision paledi acrylig:

 • hylendid a gwrthsefyll llygredd (nid yw acrylig o ansawdd uchel yn troi'n felyn dros amser);
 • gwresogi cyflym;
 • mae dŵr yn arllwys yn dawel ar yr hambwrdd acrylig.
Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Paled acrylig.

Nid yw'r paled wedi'i wneud o acrylig cast o ansawdd uchel yn plygu o dan bwysau person, mae'n gryf ac yn wydn. Mae crafiadau a chraciau yn hawdd eu trwsio gyda phecyn atgyweirio.

Er mwyn gwella anhyblygedd y strwythur, gosodir paledi acrylig ar fframiau metel gwydn.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Ffrâm ar gyfer paled acrylig.

dur wedi'i enameiddio

Mae'r paled dur yn gryfach ac yn fwy enfawr nag acrylig, ond yr haen enamel yw ei bwynt gwan. Nid yw craciau a sglodion yn cael eu trwsio, mae baw yn cronni, mae rhwd yn ffurfio. Os yw'r dur yn denau, bydd yn rhaid i chi olchi o dan gyfeiliant uchel jet dŵr.

Gyda thrin gofalus, bydd hambwrdd cawod dur yn para am amser hir. Ei fantais fawr yw gwresogi'r gwaelod yn gyflym.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Dur enamel.

marmor hylif

Mae'r deunydd cyfansawdd, a elwir yn marmor hylif, yn debyg iawn i garreg naturiol o ran ymddangosiad a phriodweddau.

Ei brif rinweddau:

 • cryfder uchel;
 • ymwrthedd i ddifrod;
 • gofal syml.

Mae'r hambwrdd marmor yn yr ystafell gawod yn edrych yn gadarn ac yn anferth. Mae'n costio llawer mwy na dur ac acrylig.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Marmor hylif.

cerameg

Nid breuder a gwaelod llithrig, hyd yn oed gydag arwyneb rhychiog, yw'r rhinweddau gorau ar gyfer hambwrdd cawod. Nid yw seiliau ceramig yn boblogaidd, er gwaethaf eu hymddangosiad cyfoethog a bonheddig.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Hambwrdd ceramig.

Gwahaniaethau mewn drysau cawod

Waeth beth fo'r math o gaban cawod, mae dyluniad y rhan flaen yn effeithio ar ei ymddangosiad, a dyma'r drysau. Dylai eu dyluniad blesio'r perchnogion a ffitio i mewn i'r tu mewn, os yw'n bwysig.

Gall drysau fod yn wahanol nid yn unig yn y deunydd y cânt eu gwneud ohono, ond hefyd yn y math o agoriad.

Y gwahaniaeth rhwng drysau yn ôl y deunydd gweithgynhyrchu

Ar gyfer cynhyrchu drysau cawod, defnyddir deunyddiau diogel:

 • gwydr dan straen;
 • triphlyg;
 • plastig.

Wrth addurno'r ffenestri codi, defnyddir matiau, ffenestri lliw a thechnegau eraill.

gwydr

Gwydr wedi'i straenio

Mae gwydr, tua 6 mm o drwch, yn cael ei gynhesu ar dymheredd uchel, yna'n cael ei oeri'n gyflym. Dyma sut y ceir gwydr tymherus, y gwneir drysau cawod ohono, yn wydn ac yn gwrthsefyll straen mecanyddol.

Mae drysau o'r fath yn hawdd i'w glanhau, yn aros yn hylan am flynyddoedd, peidiwch â cholli eu purdeb a'u tryloywder. Os cânt eu torri, caiff darnau eu ffurfio gydag ymylon llyfn nad ydynt yn gwneud unrhyw niwed.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Caban cawod gyda drysau gwydr tymherus.

Gwydr barugog

Er mwyn rhoi gorffeniad matte i wydr tymherus, caiff ei sgwrio â thywod neu ei ysgythru'n gemegol. Mae'r ffenestri codi yn mynd yn rhychiog neu gyda phatrwm penodol.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Ciwbicl cawod mewn gwydr barugog.

Gwydr Lliw

Mae mewnosodiadau o wydr lliw aml-liw yn rhoi golwg ddiddorol a gwreiddiol i ffasâd y caban cawod.

Mae'r fersiwn hon o'r drysau yn ddrutach, ond fe'i defnyddir yn weithredol gan ddylunwyr wrth addurno ystafelloedd ymolchi mewn arddulliau ethnig.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Ciwbicl cawod gwydr lliw.

gwydr patrymog

Cymhwysir amrywiaeth o luniadau i wydr drysau cawod gan ddefnyddio'r dull o argraffu lluniau ac engrafiad ffatri. Mae bwth llachar yn edrych yn dda mewn ystafell ymolchi fawr, lle mae'n dod yn elfen acen o'r tu mewn.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Drysau gwydr patrymog.

Triplex

Gall pob math o gabanau cawod fod â drysau triplex, sy'n cynnwys sawl haen o wydr, wedi'u cau â ffilm bolymer. Ni waeth a yw'n dryloyw triplex neu arlliw, mae'n wydn iawn, yn ddibynadwy ac yn gwbl ddiogel.

Plastig

Mae drysau plastig yn cael eu gosod mewn cawodydd cyllideb, a fwriedir yn amlach ar gyfer sefydliadau cyhoeddus. Mae wyneb y falfiau yn gwrthsefyll difrod yn wael, wedi'i orchuddio'n gyflym â chrafiadau ac yn dod yn gymylog.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Ciwbicl cawod gyda drysau plastig.

Systemau agor drysau cawod

Mae gweithgynhyrchwyr plymio yn poeni am hwylustod pobl, felly maen nhw'n cynnig nid yn unig gwahanol fathau o gawodydd, ond hefyd gwahanol fathau o ddrysau:

 • siglo;
 • colfachog;
 • llithro;
 • plygu.

Mae'r dewis o opsiwn addas yn dibynnu nid yn unig ar ddewisiadau personol y perchnogion, ond hefyd ar ddimensiynau'r ystafell ymolchi.

Drysau swing

Mecanwaith colfach drysau swing sy'n gyfarwydd i bawb yw'r mwyaf dibynadwy, cyfleus a gwydn. Mae drysau cawod yn agor yn esmwyth ac yn cau'n dynn.

Ar gyfer ystafelloedd eang lle mae lle am ddim o flaen y bwth, bydd drysau swing yn opsiwn delfrydol.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Drysau swing.

drysau colfachog

Mae hwn yn fath o agoriad drws tebyg i'r un blaenorol, ond yn lle colfachau, mae'r ffenestri codi wedi'u gosod ar golfachau troi sydd wedi'u lleoli ar frig a gwaelod deilen y drws.

Mae drysau colfachog hefyd yn ddibynadwy ac mae angen gofod rhydd o flaen y bwth hefyd.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Drysau colfachog.

Drysau llithro

Drysau ar fecanwaith rholio sy'n agor fel cwpwrdd dillad yw'r rhai mwyaf cyffredin. Maent yn symud i'r ochr, yn gorgyffwrdd â'i gilydd, ac yn rhyddhau'r agoriad. Yn dibynnu ar faint yr ystafell gawod, mae'r systemau'n cynnwys 2 neu fwy o gaeadau.

Gydag ansawdd da a defnydd gofalus, maent yn para am amser hir a heb broblemau.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Drysau llithro.

drws plygu

Llyfr drws, a elwir hefyd yn ddrws acordion, yw'r dyluniad mwyaf cymhleth ar gyfer ystafell gawod, sy'n gofyn am glymwyr a ffitiadau arbennig.

Ond dyma'r mwyaf ymarferol ac esthetig. Mae adrannau'r llafn yn plygu'n daclus ac nid oes angen unrhyw le arnynt pan gânt eu hagor. Bydd drws cawod plygu yn costio mwy na analogau, ond mae'r pris yn cael ei wrthbwyso gan rhwyddineb defnydd a bywyd gwasanaeth hir.

Mathau o gabanau cawod: nodweddion dylunio, deunyddiau gweithgynhyrchu, naws gweithredu
Drws plygu.

Gadael ymateb