Mathau o ddarnau ar gyfer sgriwdreifer: dosbarthiad, nodweddion mathau didau

Cynnwys

Roedd y defnydd o nozzles (darnau) arbennig mewn gwaith cydosod ar un adeg oherwydd methiant cyflym blaenau sgriwdreifers confensiynol yn ystod eu defnydd proffesiynol. Yn hyn o beth, trodd darnau y gellir eu hadnewyddu, a ddyfeisiwyd yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, yn fwy proffidiol a chyfleus.

Wrth dynhau cannoedd o sgriwiau hunan-dapio gyda sgriwdreifer gyda blaen, dechreuon nhw newid nid y sgriwdreifer, ond dim ond ei ffroenell, a oedd yn llawer rhatach. Yn ogystal, wrth weithio gyda sawl math o glymwyr ar unwaith, nid oedd angen llawer o wahanol offer. Yn lle hynny, mewn tyrnsgriw sengl, roedd yn ddigon i newid y ffroenell, a gymerodd dim ond ychydig eiliadau.

Fodd bynnag, y prif gymhelliant y tu ôl i ddefnyddio darnau oedd dyfeisio pennau caewyr wedi'u canoli. Y mwyaf cyffredin ohonynt oedd croesffurf - PH a PZ. Gydag astudiaeth ofalus o'u dyluniadau, gellir sefydlu nad yw blaen y ffroenell, wedi'i wasgu i ganol pen y sgriw, yn profi grymoedd ochrol sylweddol sy'n ei daflu allan o'r pen.

Mathau o ddarnau ar gyfer sgriwdreifer: dosbarthiad, nodweddion mathau didau

Yn ôl y cynllun o system hunan-ganoli, mae mathau eraill o bennau cau a ddefnyddir heddiw hefyd yn cael eu hadeiladu. Maent yn caniatáu ichi droi'r elfennau nid yn unig ar gyflymder isel, ond hefyd ar gyflymder sylweddol gyda llwyth echelinol mawr.

Yr unig eithriadau yw'r darnau syth math S. Fe'u cynlluniwyd yn hanesyddol ar gyfer y sgriwiau drilio â llaw cyntaf. Nid yw aliniad bit mewn slotiau yn digwydd, felly, gyda chynnydd mewn cyflymder cylchdroi neu ostyngiad mewn pwysedd echelinol, mae'r ffroenell yn llithro allan o'r pen mowntio.

Mae hyn yn llawn difrod i wyneb blaen yr elfen sydd i'w gosod. Felly, yn y cynulliad mecanyddol o gynhyrchion critigol, ni ddefnyddir y cysylltiad ag elfennau â slot syth.

Mae ei ddefnydd wedi'i gyfyngu i glymwyr llai critigol gyda chyflymder troellog isel. Wrth gydosod cynhyrchion ag offeryn mecanyddol, dim ond y mathau hynny o glymwyr a ddefnyddir lle sicrheir ffit dibynadwy o'r ffroenell i'r clymwr.

Dosbarthiad didau

Gellir dosbarthu darnau cau yn ôl nifer o feini prawf:

 • math o system cau;
 • maint y pen;
 • hyd gwialen did;
 • deunydd gwialen;
 • cotio metel;
 • dyluniad (sengl, dwbl);
 • y posibilrwydd o blygu (normal a dirdro).

Y pwysicaf yw rhannu darnau yn fathau o systemau cau. Mae yna lawer ohonyn nhw, bydd y rhai mwyaf cyffredin yn cael eu trafod mewn ychydig baragraffau.

Mathau o ddarnau ar gyfer sgriwdreifer: dosbarthiad, nodweddion mathau didau

Mae gan system bron pob rhywogaeth sawl maint safonol, sy'n amrywio o ran maint y pen offer a'r slot clymwr sy'n cyfateb iddo. Maent yn cael eu dynodi gan rifau. Mae'r rhai lleiaf yn dechrau o 0 neu 1. Mae'r argymhellion ar gyfer y math yn nodi diamedrau edau'r caewyr y bwriedir y darn o dan rif penodol ar eu cyfer. Felly, gellir defnyddio'r darn PH2 gyda chaewyr â diamedr edafedd o 3,1 i 5,0 mm, defnyddir PH1 ar gyfer sgriwiau hunan-dapio â diamedr o 2,1-3,0, ac ati.

Er hwylustod, mae darnau ar gael gyda hyd siafftiau gwahanol - o 25 mm i 150 mm. Mae pigiad darn hir yn cyrraedd y slotiau yn y mannau hynny lle na all ei ddaliwr mwy swmpus dreiddio.

Deunyddiau a gorchuddio

Mae'r deunydd aloi y gwneir y darn ohono yn warant o'i wydnwch neu, i'r gwrthwyneb, meddalwch y strwythur, lle, pan eir y tu hwnt i'r grymoedd penodedig, nid y clymwr sy'n torri, ond y darn. Mewn rhai cymalau critigol, dim ond cymhareb cryfderau o'r fath sydd ei angen.

Fodd bynnag, yn y mwyafrif helaeth o gymwysiadau, mae gan y defnyddiwr ddiddordeb yn y nifer fwyaf posibl o droeon clymwr gydag un did. Er mwyn cael darnau cryf nad ydynt yn torri oherwydd brau yr aloi, peidiwch â dadffurfio ar y pwyntiau cyffwrdd mwyaf llwythog, defnyddir aloion a dur amrywiol. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • duroedd carbon cyflym o R7 i R12;
 • dur offeryn S2;
 • aloion vanadium chrome;
 • aloi twngsten gyda molybdenwm;
 • aloi cromiwm gyda molybdenwm ac eraill.

Mae haenau arbennig yn chwarae rhan bwysig wrth sicrhau priodweddau cryfder darnau. Felly, mae haen o aloi cromiwm-fanadiwm yn amddiffyn yr offeryn rhag cyrydiad, ac mae dyddodiad haen o nitrid titaniwm yn cynyddu ei galedwch a'i wrthwynebiad gwisgo yn sylweddol. Mae gan cotio diemwnt (twngsten-diemwnt-carbon), twngsten-nicel ac eraill briodweddau tebyg.

Mathau o ddarnau ar gyfer sgriwdreifer: dosbarthiad, nodweddion mathau didau

Mae'r haen nitrid titaniwm ar y darn yn hawdd ei adnabod gan ei liw euraidd, yr un diemwnt gan llewyrch nodweddiadol blaen y pigiad. Mae'n anoddach darganfod brand metel neu aloi darnau, fel arfer nid yw'r gwneuthurwr yn rhoi neu hyd yn oed yn cuddio'r wybodaeth hon er budd masnachol. Dim ond mewn rhai achosion, gellir cymhwyso'r radd dur (S2, er enghraifft) i un o'r wynebau.

Opsiynau dylunio

Yn ôl ei ddyluniad, gall y darn fod yn sengl (pigiad ar un ochr, shank hecsagonol ar yr ochr arall) neu'n ddwbl (dau bigiad ar y pennau). Mae gan y math olaf fywyd gwasanaeth dwbl (mae'r ddau bigiad yr un peth) neu rwyddineb defnydd (mae pigiadau'n wahanol o ran maint neu fath). Yr unig anfantais o'r math hwn o bit yw'r amhosibl o'i osod mewn sgriwdreifer â llaw.

Gellir cynhyrchu darnau mewn fersiynau rheolaidd a dirdro. Yn y dyluniad olaf, mae'r tip ei hun a'r shank wedi'u cysylltu gan fewnosodiad gwanwyn cryf. Mae'n gweithio ar droelli, yn trosglwyddo torque ac yn caniatáu ichi blygu'r darn, sy'n cynyddu'r posibilrwydd o gael mynediad i leoedd anghyfleus. Mae'r gwanwyn hefyd yn amsugno rhywfaint o'r egni effaith, gan atal y darn rhag torri'r splines.

Defnyddir darnau dirdro gyda gyrwyr effaith lle mae'r grym effaith yn cael ei gymhwyso'n tangential i'r cylch sgriwio. Mae darnau o'r math hwn yn ddrytach na darnau confensiynol, yn para'n hirach, yn caniatáu ichi droi caewyr hir yn ddeunyddiau trwchus na all darnau confensiynol ymdopi â nhw.

Mathau o ddarnau ar gyfer sgriwdreifer: dosbarthiad, nodweddion mathau didau

Er hwylustod, cynhyrchir darnau mewn gwahanol hyd. Mae pob un sy'n dilyn y prif faint safonol (25 mm) 20-30 mm yn hirach na'r un blaenorol - ac yn y blaen hyd at 150 mm.

Nodwedd bwysicaf y darn yw hyd y llawdriniaeth. Fel arfer fe'i mynegir yn nifer y caewyr sy'n cael eu sgriwio cyn i'r offeryn fethu. Mae anffurfiad y pigiad yn amlygu ei hun wrth i'r asennau “llyfu i ffwrdd” yn raddol yn y broses o'r darn yn llithro allan o'r slot. Yn hyn o beth, y darnau mwyaf gwrthiannol yw'r rhai nad ydynt yn destun ymdrechion sy'n eu taflu allan o'r slot.

O'r rhai a ddefnyddir fwyaf, maent yn cynnwys y systemau H, Torx a'u haddasiadau. O ran cyswllt cryf rhwng darnau a chaewyr, mae yna lawer o systemau eraill, gan gynnwys rhai gwrth-fandaliaid, ond mae eu dosbarthiad yn gyfyngedig am nifer o resymau technegol.

Y prif fathau o ddarnau a ddefnyddir

Amcangyfrifir bod nifer y mathau o ddarnau, gan gynnwys y rhai sydd wedi dod yn anarferedig oherwydd addasrwydd technegol isel, yn sawl dwsin. Heddiw, y mathau canlynol o ddarnau tyrnsgriw sydd â'r cwmpas mwyaf o gymhwyso mewn technoleg clymwr:

 • PH (Phillips) – croesffurf;
 • PZ (Pozidriv) – croesffurf;
 • Hecs (a ddynodir gan y llythyren H) – hecsagonol;
 • Torx (a ddangosir gan y llythrennau T neu TX) – ar ffurf seren chwe phwynt.

ffroenellau PH

     Y PH Phillips Blade, a gyflwynwyd ar ôl 1937, oedd yr offeryn hunan-ganolog cyntaf ar gyfer gyrru caewyr sgriw-edau. Y gwahaniaeth ansoddol o sting fflat oedd nad oedd y groes PH yn llithro allan o'r slot hyd yn oed gyda chylchdroi cyflym o'r offeryn. Yn wir, roedd hyn yn gofyn am rywfaint o rym echelinol (gan wasgu'r darn yn erbyn y clymwr), ond mae rhwyddineb defnydd wedi cynyddu'n ddramatig o'i gymharu â slotiau gwastad.

Roedd angen clampio hefyd mewn sgriwiau slotiau gwastad, ond wrth dynhau'r bit PH, nid oedd angen rhoi sylw ac ymdrechion i gyfyngu ar y posibilrwydd y byddai'r blaen yn llithro allan o'r slot. Mae'r cyflymder troellog (cynhyrchiant) wedi cynyddu'n ddramatig hyd yn oed wrth weithio gyda sgriwdreifer llaw. Roedd y defnydd o fecanwaith clicied, ac yna sgriwdreifers niwmatig a thrydan, yn gyffredinol yn lleihau dwyster llafur gweithrediadau cynulliad sawl gwaith, a roddodd arbedion cost sylweddol mewn unrhyw fath o gynhyrchiad.

Mae gan y pigiad PH bedwar llafn, sy'n meinhau mewn trwch tuag at ddiwedd y darn. Maent hefyd yn dal y rhannau paru o'r clymwr ac yn ei dynhau. Mae'r system wedi'i henwi ar ôl y peiriannydd a'i gweithredodd mewn technoleg clymwr (Phillips).

Mae darnau PH ar gael mewn pum maint – PH 0, 1, 2, 3 a 4. Hyd siafft – o 25 (sylfaenol) i 150 mm.

Nozzles PZ

     Tua 30 mlynedd yn ddiweddarach (yn 1966) dyfeisiwyd y system cau PZ (Pozidriv). Fe'i datblygwyd gan y Philips Screw Company. Mae siâp y pigiad PZ yn groesffurf, fel un y PH, fodd bynnag, mae gan y ddau fath wahaniaethau mor ddifrifol fel nad ydynt yn caniatáu i ystlum o un system dynhau caewyr un arall yn ansoddol. Mae ongl hogi pen y darn yn wahanol - mewn PZ mae'n fwy craff (50 º yn erbyn 55 º). Nid yw llafnau'r PZ yn meinhau fel llafnau'r PH, ond maent yn parhau i fod yn gyfartal o ran trwch trwy gydol eu hyd cyfan. Y nodwedd ddylunio hon a leihaodd y grym o wthio'r blaen allan o'r slot ar lwythi uchel (cyflymder troellog uchel neu wrthwynebiad cylchdro sylweddol). Fe wnaeth y newid yn nyluniad y darn wella ei gysylltiad â phennaeth y clymwr, a gynyddodd bywyd gwasanaeth yr offeryn.

Mae'r ffroenell PZ yn wahanol i'r PH o ran ymddangosiad - rhigolau ar ddwy ochr pob llafn, gan ffurfio elfennau pigfain sy'n absennol ar y bit PH. Yn eu tro, i wahaniaethu oddi wrth PH, mae gweithgynhyrchwyr yn gosod rhiciau nodweddiadol ar glymwyr PZ, wedi'u symud 45º i ffwrdd o rai pŵer. Mae hyn yn caniatáu i'r defnyddiwr lywio'n gyflym wrth ddewis offeryn.

Mae darnau PZ ar gael mewn tri maint PZ 1, 2 a 3. Mae hyd y siafft rhwng 25 a 150 mm.

Eglurir poblogrwydd mwyaf y systemau PH a PZ gan y posibiliadau da o ganoli offer awtomatig mewn gweithrediadau cydosod mewnol a rhad cymharol offer a chaewyr. Mewn systemau eraill, mae gan y buddion hyn gymhellion economaidd llai sylweddol, felly nid ydynt wedi'u mabwysiadu'n eang.

Nozzles Hex

     Mae siâp y domen, a ddynodir gan y llythyren H yn y marcio, yn brism hecsagonol. Dyfeisiwyd y system yn ôl yn 1910, ac mae'n mwynhau llwyddiant ysgubol heddiw. Felly, mae sgriwiau cadarnhau a ddefnyddir yn y diwydiant dodrefn yn cael eu troelli â darnau H 4 mm. Mae'r offeryn hwn yn gallu trosglwyddo torque sylweddol. Oherwydd y cysylltiad tynn â'r slot clymwr, mae ganddo fywyd gwasanaeth hir. Nid oes unrhyw ymdrech i wthio'r darn allan o'r slot. Mae nozzles H ar gael mewn meintiau o 1,5 mm i 10 mm.

Darnau Torx

     Mae darnau Torx wedi cael eu defnyddio mewn technoleg ers 1967. Cawsant eu meistroli gyntaf gan y cwmni Americanaidd Textron. Prism yw'r pigiad gyda gwaelod ar ffurf seren chwe phwynt. Nodweddir y system gan gyswllt agos yr offeryn â chaewyr, y gallu i drosglwyddo torque uchel. Wedi'i ddosbarthu'n eang yng ngwledydd America ac Ewrop, o ran poblogrwydd, mae cyfaint y defnydd yn agos at y systemau PH a PZ. Mae moderneiddio system Torx yn “seren” o'r un siâp, wedi'i ategu gan dwll yn y ganolfan echelinol. Caewyr ar ei gyfer wedi allwthiad silindraidd cyfatebol. Yn ogystal â chyswllt tynnach fyth rhwng y darn a'r pen sgriw, mae gan y dyluniad hwn hefyd eiddo gwrth-fandaliaid, ac eithrio dadsgriwio'r cysylltiad heb awdurdod.

Mathau eraill o nozzles

Yn ogystal â'r systemau ffroenell poblogaidd a ddisgrifir, mae yna fathau o ddarnau llai adnabyddus a llai cyffredin ar gyfer sgriwdreifer. Mae darnau yn perthyn i'w dosbarthiad:

 • o dan slot syth math S (slotiedig - slotiedig);
 • math hecsagon Hex gyda thwll yn y canol;
 • math prism sgwâr Robertson;
 • math fforc SP (“fforch”, “llygad neidr”);
 • math tri-llafn Tri-Wing;
 • pedwar-llafn math Torg Set;
 • ac eraill.

Mae cwmnïau'n datblygu eu systemau clymwr did unigryw i atal pobl nad ydynt yn arbenigwyr rhag cael mynediad i adrannau offer ac i amddiffyn rhag ysbeilio cynnwys fandaliaid.

Awgrymiadau did

Gall ystlum da gyflawni llawer mwy o weithrediadau tynhau clymwr na'i gymar symlach. I ddewis yr offeryn a ddymunir, mae angen i chi gysylltu â chwmni masnachu yr ydych yn ymddiried yn ei weithwyr a chael yr argymhellion angenrheidiol. Os nad yw hyn yn bosibl, dewiswch ddarnau gan weithgynhyrchwyr adnabyddus - Bosch, Makita, DeWALT, Milwaukee.

Rhowch sylw i bresenoldeb gorchudd caledu o nitrid titaniwm, ac, os yn bosibl, i ddeunydd y cynnyrch. Y ffordd orau o ddewis yw rhoi cynnig ar un neu ddau ddarn o offer yn eich busnes eich hun. Felly rydych nid yn unig yn sefydlu ansawdd y cynnyrch eich hun, ond hefyd yn gallu rhoi argymhellion i'ch ffrindiau. Efallai y byddwch chi'n rhoi'r gorau i opsiwn rhad sydd â manteision economaidd neu dechnegol amlwg dros y rhai gwreiddiol gan gwmnïau blaenllaw.

Gadael ymateb