Nid yw'r plentyn yn rholio drosodd ar ôl 4 mis ar ei ben ei hun o'r cefn i'r stumog: pam

Cynnwys

Nid yw'r plentyn yn rholio drosodd ar ôl 4 mis ar ei ben ei hun o'r cefn i'r stumog: pam

Pan na fydd plentyn yn rholio drosodd ar ôl 4 mis, nid oes angen “seinio’r larwm.” Mae yna resymau gwrthrychol am hyn: mae angen rhoi mwy o amser i'r babi.

Pam na all babi rolio drosodd ar ei ben ei hun

Mae'r normau Rwsiaidd presennol yn nodi bod yn rhaid i'r babi, erbyn 4 mis oed, wneud coup heb gymorth ei mam. Mae tramorwyr yn mynd i'r afael â'r mater hwn yn llai llym: pan fydd system gyhyrol y plentyn yn barod, yna bydd yn dechrau troelli.

Os na fydd y plentyn yn troi drosodd ar ôl 4 mis, ond yn dal y pen yn dda, bydd codi tâl yn helpu.

Dylid rhoi sylw i baramedrau oedran eraill: ymateb i synau allanol a'r gallu i ddal y pen. Yn yr oedran hwn, mae babanod nid yn unig yn dal eu pennau, ond hefyd yn ei wneud gyda phleser.

Mae yna resymau gwrthrychol sy'n atal y babi rhag cyflawni'r ymarfer hwn:

  • Dros bwysau. Mae babi bachog yn edrych yn annwyl, ond os yw'n pwyso mwy na 6 kg yn yr oedran hwn, yna ni all wneud ymarferion gyda coup.
  • Cyhyrau gwan. Pan nad oes gan y fam ddigon o amser i dylino ac ymarfer y plentyn bob dydd, yna nid yw ei gyhyrau'n gallu datblygu digon ar gyfer ymarferion anodd.
  • Mae babanod cynamserol yn dysgu sgiliau sylfaenol yn nes ymlaen. Nid patholeg mo hon, byddant yn dal i fyny â'u cyfoedion yn hŷn.
  • Gall afiechydon, diffyg fitaminau, ricedi, beichiogrwydd anodd - effeithio ar ddatblygiad y babi. Mae problemau, sy'n anweledig ar y dechrau, yn “dod i'r amlwg” pan nad yw'r briwsionyn yn ffitio i'r normau cyffredinol.
  • Categori arbennig o blant sy'n hepgor y “troelli” ac yn mynd yn syth i'r cam “eistedd”.

Mae angen cyfranogiad rhieni ar bron pob un o'r problemau hyn, ac mae oedi amlwg hefyd yn gofyn am ymweliad â meddyg.

Beth i'w wneud i ddysgu plentyn i rolio drosodd o'r cefn i'r stumog

Os gall y plentyn ddal ei ben, a hefyd, yn gorwedd ar y bol, plygu'r cefn; pan fydd yn archwilio’r byd yn llawen yn y sefyllfa hon, yna gallwch geisio dysgu “coups” iddo:

  • Rhowch dylino dyddiol i'ch babi. Er bod hon yn weithdrefn syml, sy'n cynnwys strocio a thylino'r corff.
  • Plygu breichiau a choesau'r babi yn ofalus ac yn eu tro. Mae'r ymarfer hwn wedi'i gynllunio i gryfhau cyhyrau'ch babi.
  • Rhowch y plentyn ar y bol i'w ddysgu i gropian. Yn y sefyllfa hon, mae angen i chi roi eich llaw o dan eich traed a'i gwthio ymlaen yn ysgafn.
  • Helpwch y plentyn i rolio drosodd, ar gyfer hyn i drwsio un goes, a throsglwyddo'r llall drosti yn ofalus nes bod y plentyn yn rholio drosodd gydag ymdrechion ar y cyd.
  • Cipiwch eich babi gyda thegan llachar. Rhowch ef fel y gallai gymryd meddiant ohono, gan droi drosodd ar y “bol” yn unig.

Bydd yr holl dechnegau syml hyn yn dysgu'r sgiliau angenrheidiol i'r babi.

Fel rheol, nid yw'r anallu i rolio drosodd yn beryglus i'r plentyn, ond nid yw hyn yn golygu nad yw'n werth talu sylw iddo. Rhowch ychydig o amser iddo a byddwch chi'n falch o'r canlyniad.

Gadael ymateb