Sut i ladd chwantau am losin: 7 cynnyrch annisgwyl

Cynnwys

“Mae angen melysion i’r ymennydd weithio.” Mae'r datganiad hwn wedi'i blannu'n gadarn ym mhennau'r dant melys, er ei fod wedi cael ei wrthbrofi ers amser maith gan wyddonwyr. Fodd bynnag, mae angen glwcos ar yr ymennydd, sydd hawsaf i'w gael o losin neu gacen. Ond nid melysion yn unig yw glwcos, mae i'w gael ym mron popeth rydyn ni'n ei fwyta. Mae bron pob carbohydrad yn cael ei drawsnewid yn glwcos: grawnfwydydd, seleri, pysgod, stêc a mwy. Y ffaith yw bod ein corff wrth ei fodd yn arbed ynni, felly mae'n haws iddo gael glwcos o garbohydradau cyflym, a pheidio â gwastraffu ynni ar brosesu rhai cymhleth.

Mae problem yr awydd cyson i fwyta pwdin yn fygythiad i iechyd. Mae angen ei oresgyn nid yn unig yn enw'r ffigwr, ond hefyd ar gyfer gweithrediad arferol yr un ymennydd. Mae gwyddonwyr o Brifysgol California wedi profi mewn arbrofion bod melysion yn amharu ar y cysylltiadau rhwng celloedd yr ymennydd, gan arafu trosglwyddiad ysgogiadau rhyngddynt. Os na fyddwch chi'n brwydro yn erbyn yr awydd am gacennau, mae'r risg o ddatblygiad cynnar Alzheimer yn cynyddu. Felly, mae'n bryd cael gwared ar y caethiwed hwn. Yn ffodus, mae natur wedi ein gwobrwyo â llawer o gynhyrchion defnyddiol a fydd yn helpu yn hyn o beth.

Pam rydych chi'n dyheu am losin a sut i gael gwared arno

Er mwyn deall sut i ddelio â'r pla hwn, mae angen i chi wybod pam weithiau rydych chi wir eisiau bwyta candy, cacen neu siocled. Daw chwantau cryf am bwdinau o lefelau isel o glwcos yn y gwaed. Fel yr ydym wedi deall yn barod, gallwn ei gael o unrhyw beth. A gwyddom hefyd fod y corff yn ceisio ei gael cyn gynted â phosibl. Ar gyfer dant melys brwd, mae hyn yn debyg i gaeth i gyffuriau: pan fydd yr ymennydd yn cofio ei fod yn cael carbohydradau cyflym yn ôl y galw, mae'n gofyn amdanynt. Gyda gwrthod cynhyrchion sy'n cynnwys siwgr, gall y corff “sabotage”, hyd at gyfog a cholli cryfder. Ond gall hyn fod yn sefydlog.

Os ydyn ni eisiau melysion, yna dim ond egni sydd ei angen arnom. Er mwyn peidio â dod yn gaeth i fwyd, mae angen i chi ddod yn gyfarwydd â'r ffaith bod egni yn y bwydydd cywir. Dros amser, gan ddisodli'r gacen gyda bar grawnfwyd neu hyd yn oed stêc, rydym yn hyfforddi'r ymennydd i "echdynnu" glwcos o garbohydradau cymhleth. Gall y corff hefyd syntheseiddio glwcos ei hun, gelwir hyn yn gluconeogenesis. Ond pam y dylai ei syntheseiddio, os gall yn unig yn cael y Snickers? Ar gyfer pobl dros bwysau, mae'n arbennig o ddefnyddiol gorfodi'r corff i gynhyrchu egni.

Gyda gordewdra, mae'r gronfa braster wrth gefn yn cael ei adneuo yn yr afu, a gyda gostyngiad yn y swm o garbohydradau, bydd y corff yn prosesu'r gronfa hon yn egni. Yn gyffredinol, mae angen i chi ladd awch am losin ar gyfer iechyd ac ymddangosiad. Nawr mwy am y cynhyrchion a fydd yn helpu i wneud hyn.

ffa

Mae ffa, fel llawer o ffa, yn gyfoethog mewn protein hawdd ei dreulio. Unwaith yn y corff, mae proteinau'n cael eu hamsugno'n gyflym ac yn cyflenwi egni. Yn ogystal, mae ffa yn cynnwys ffibr dietegol, sy'n ymestyn y teimlad o syrffed bwyd. Diolch i fwynau a fitaminau defnyddiol, mae'r cynnyrch hwn yn cael ei ystyried yn lle teilwng ar gyfer pwdinau.

Dydw i ddim yn hoffi ffa

Gallwch chi roi unrhyw ffa yn ei le, mae gwygbys, pys a chorbys yn arbennig o ddefnyddiol. Oddi nhw gallwch chi goginio cawliau swmpus, hwmws blasus neu bastau eraill, eu defnyddio wedi'u berwi ar gyfer saladau.

Te perlysiau

Gallwch chi gael gwared ar awch am bwdinau hyd yn oed yn gyflymach os ydych chi'n yfed ffa gyda the llysieuol. Argymhellir ei yfed yn lle coffi, soda, sudd wedi'i becynnu. Dim ond am de llysieuol yr ydym yn siarad, gan fod gan de du ac yn enwedig te gwyrdd gaffein. Bydd diod naturiol yn bywiogi neu'n ymlacio, yn dibynnu ar y cyfansoddiad. Mae hefyd yn ailgyflenwi'r diffyg lleithder yn y corff ac yn dirlawn ag elfennau defnyddiol. Y ffactor allweddol pam ei fod yn helpu yn y frwydr hon yw'r dechneg seicolegol. Yn gyntaf, mae angen i chi dynnu sylw eich hun ar frys, ac yn ail, mae'n llenwi'r stumog.

Dydw i ddim yn yfed te llysieuol

Gallwch ei ddisodli â dŵr gyda chiwcymbr a mintys, compote o aeron a ffrwythau heb siwgr, uzvar, sudd grawnwin naturiol.

Braster

Yn 2012, cynhaliodd Clinig Mayo astudiaeth a gadarnhaodd y rhagdybiaethau am fanteision bwydydd brasterog. Mae arbrofion wedi dangos bod bwydydd brasterog yn lleihau'r risg o glefydau'r system gardiofasgwlaidd ac yn atal dementia henaint. Hefyd, mae diet o'r fath yn cael effaith gadarnhaol ar weithrediad yr ymennydd. Mae tost bach gyda darn o gig moch yn dileu'r awydd i fwyta cacen siocled, hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo fel lard o gwbl ar y dechrau.

Dydw i ddim yn bwyta braster

Nid yw canlyniadau'r ymchwil yn ymwneud â braster yn unig, gall fod yn gig, pysgod, menyn. Hynny yw, popeth â braster anifeiliaid. Bydd yn rhaid i lysieuwyr ddod o hyd i ddewis arall ymhlith ffa a bwydydd planhigion. Er mwyn “curo'r ymyl” mae'n ddigon i fwyta un cytled, brechdan, neu well - salad gyda chig a pherlysiau.

Penwaig

Mae hefyd yn gynnyrch hynod annisgwyl ar gyfer y frwydr yn erbyn caethiwed melys. Ond mae gan benwaig nifer o fanteision: mae'n frasterog, yn cynnwys protein, ac mae'n gyfoethog mewn omega-3s.

Mae hwn yn gynnyrch defnyddiol iawn i'r corff, yn ogystal, mae'n dirlawn yn gyflym ac yn cynnal teimlad o syrffed bwyd am amser hir. Pan fyddwch chi eisiau cacen, gallwch chi fwyta penwaig neu bysgodyn arall.

Dydw i ddim yn hoffi penwaig

Yma gallwch ddewis unrhyw bysgod neu fwyd môr, mae bron pob un ohonynt yn gyfoethog o sylweddau defnyddiol ac yn gwneud iawn am y diffyg egni. Gall y rhai sydd ar ddeiet roi sylw i fathau heb lawer o fraster.

Seleri

Nid yw llysiau gwyrdd gyda blas ac arogl nodweddiadol at ddant pawb. Ond bydd y rhai sy'n caru seleri yn cael help mawr yn y frwydr yn erbyn bunnoedd ychwanegol a chaethiwed candy. Mae ganddo gynnwys calorïau negyddol, sy'n golygu ei fod yn cymryd mwy o egni i'w dreulio nag y mae seleri yn ei ddarparu. Mae'n dirlawn yn gyflym diolch i'r ffibrau, felly mae'n torri ar draws unrhyw newyn. Ac ar ôl bwyta, ni allwch boeni am eich ffigur.

Dydw i ddim yn bwyta seleri

Gallwch roi arugula, sbigoglys a salad basil yn ei le. Hefyd, bydd llysiau suddlon (bresych, moron, beets, ciwcymbrau) yn dirlawn ac yn "rhannu" fitaminau.

kefir

Mae yna amheuaeth bod rhai pobl yn datblygu dibyniaeth ar losin o atgynhyrchu bacteria niweidiol yn y llwybr treulio. Mae'r micro-organebau hyn yn siwgr “cariadus” iawn a phopeth sy'n edrych yn debyg iddo, wrth iddynt fwydo arno a lluosi ynddo. Ar gyfer atal, argymhellir cymryd probiotegau bob dydd, ystyrir mai kefir yw'r opsiwn gorau. Mae'n normaleiddio cydbwysedd microflora ac yn dirlawn â bacteria buddiol. O ganlyniad, mae'r awydd cyson i drin eich hun i bwdinau yn diflannu, ac mae cynhyrchion llaeth wedi'i eplesu hefyd yn fesur ataliol yn erbyn clefydau gastroberfeddol ac ymgeisiasis.

Dydw i ddim yn yfed kefir

Yr analog gorau yw iogwrt naturiol heb ychwanegion. Gallwch chi ychwanegu aeron ffres, ffrwythau sych neu ddarnau o ffrwythau ffres ato'ch hun. Ac mae rhai yn hoffi llaeth sur yn fwy, gallant hefyd gymryd lle kefir.

Brocoli

Argymhellir defnyddio brocoli yn lle siocled am ddau reswm. Y cyntaf yw ffibr yn y cyfansoddiad, bydd yn helpu i arbed ynni am amser hir. Yr ail yw cynnwys cromiwm brocoli. Mae cromiwm yn sefydlogi lefelau siwgr yn y gwaed, felly mae'n helpu'r rhai sydd â dant melys i ailystyried eu harferion. Gallwch ei fwyta mewn unrhyw ffurf, hyd yn oed fel rhan o sudd wedi'i wasgu'n ffres.

Dydw i ddim yn hoffi brocoli

Gallwch ddod o hyd i gromiwm mewn madarch, sudd grawnwin naturiol, asbaragws, grawnfwydydd a grawnfwydydd.

Rheolau ychwanegol

Os yw caethiwed i losin yn datblygu i fod yn broblem, mae'n well delio ag ef yn gynhwysfawr. Fel rheol, dim ond pan fyddwn yn ennill pwysau y byddwn yn rhoi sylw i ddibyniaeth. Mae chwaraeon yn yr achos hwn yn gynorthwyydd delfrydol, mae ymarferion corfforol yn gwella cylchrediad y gwaed, yn gwella hwyliau ac yn cyflymu gweithrediad yr ymennydd. Hyd yn oed yn well, os ydych chi'n ymarfer corff yn yr awyr iach, gallwch chi gynyddu lefel yr ocsigen yn y gwaed. Mae ymarfer corff yn ddisgyblaeth dda ac yn y pen draw daw bwyd sothach yn llai deniadol.

Daw argymhelliad arall gan ddilynwyr maeth cywir i'r adwy: mae angen i chi fwyta ar wahân. Pan fyddwn yn cymryd seibiannau hir rhwng prydau, gellir lleihau'r cyflenwad ynni yn fawr yn ystod yr egwyl hwn. O ganlyniad, ar yr eiliadau mwyaf amhriodol, mae angen byrbryd toesen arnom ar frys. Os ydych chi'n bwyta ychydig ac yn aml, mae'r egwyliau'n cael eu lleihau, mae'r cyflenwad ynni yn sefydlog, ac nid yw'r lefel glwcos yn gostwng.

Ffordd arall o anghofio am losin unwaith ac am byth yw goresgyn eich hun. Nid yw hwn yn gwrs ar gyfer y cryf mewn ysbryd, yn hollol gall unrhyw un wneud hyn. Er mwyn datblygu arfer newydd, mae'n ddigon am 21 diwrnod i roi'r gorau i siwgr yn ei ffurf pur ac yng nghyfansoddiad cynhyrchion. Ar y dechrau, dylech ddisgwyl chwalfa a hwyliau, yn ystod y cyfnod hwn gallwch ddefnyddio'r cynhyrchion a ystyriwyd. Dros amser, bydd chwantau am gacennau a melysion yn lleihau fwyfwy.

Fel y gwelwch, nid yw'r angerdd am bwdinau yn wendid diniwed, ond yn fygythiad difrifol i iechyd. Mae angen ei ymladd, a nawr rydyn ni'n gwybod sut i wneud hynny.

Gadael ymateb