Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref – awgrymiadau a thriciau

Cynnwys

Ym mron pob cartref mae yna eiddo gwerthfawr a all fod o ddiddordeb i ladron. Yn gyntaf oll, rydym yn sôn am arian parod, gemwaith, rhai dogfennau pwysig, etifeddion teulu. Bydd sêff yn helpu i'w cadw'n ddiogel. Os ydych chi eisoes wedi penderfynu prynu cabinet metel gwydn a dibynadwy i guddio'ch pethau gwerthfawr, yna mae'n bryd meddwl am ei leoliad dylunio a gosod.

Heddiw byddwn yn siarad am ba ddiogel i'ch cartref ei ddewis. Nid yw'r cwestiwn hwn yn segur. Ar ôl talu sylw annigonol iddo, gallwch chi brynu sêff yn y pen draw na fydd yn dod â thawelwch meddwl a hyder i chi yn y dyfodol, gan na fydd yn gallu dod yn rhwystr difrifol i dresmaswr.

Penderfynwch ar y math o ddyluniad diogel

Pa beryglon all fygwth y pethau gwerthfawr sy'n cael eu storio yn eich cartref? Yn gyntaf, yn syml, gellir eu herwgipio. Yn ail, gallant farw mewn tân, nad oes yr un ohonom, gwaetha'r modd, yn imiwn. (Wrth gwrs, gellir ychwanegu llifogydd, daeargrynfeydd, tornados, tswnamis, ac ati at y rhestr hon, ond mae tebygolrwydd yr holl argyfyngau hyn yn anghymharol is.)

Gall coffrau amddiffyn eich dogfennau, arian, gemwaith o'r ddau. Ond…bydd yn rhaid i chi ddewis beth i'w ofni yn fwy, oherwydd nid yw'r rhan fwyaf o sêffs yn gallu amddiffyn yr un mor ddibynadwy rhag tân a byrgleriaeth. Ni fydd sêff sy'n gwrthsefyll tân yn atal cracer diogel proffesiynol, ac ni fydd sêff sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth yn eich arbed rhag tân.

coffrau tân

Yn ôl yr ystadegau, yn y mwyafrif helaeth o achosion, mae'r perygl i'r pethau gwerthfawr sy'n cael eu storio yn y tŷ yn dod o dân, ac nid gan dresmaswyr a ddaeth i mewn i'ch cartref yn anghyfreithlon. Serch hynny, mae coffrau sy'n gwrthsefyll tân yn dal i gael eu prynu'n llai aml na rhai sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth - fel rheol, dim ond pan ddaw'n fater o storio rhai dogfennau personol, ffotograffau, heirlooms teuluol sy'n ddrud iawn i chi, ond nad ydynt o werth arbennig i ladron .

Mae sêff gwrth-dân wedi'i gynllunio ar gyfer amddiffyn pethau sydd wedi'u storio ynddo yn y tymor hir rhag dod i gysylltiad â thymheredd o gannoedd o raddau. Cyflawnir hyn trwy lenwi'r gofod rhwng waliau mewnol ac allanol y diogel gyda choncrit ewyn anhydrin, sydd â strwythur mandyllog mân ac, o ganlyniad, dargludedd thermol isel. Er mwyn sicrhau priodweddau gwrthsefyll tân y drws, defnyddir clo thermol fel y'i gelwir a / neu gasgedi inswleiddio thermol sy'n ehangu wrth eu gwresogi.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Mae'r sêff gwrth-dân cyffredin yn amddiffyn ei gynnwys rhag tân o fewn 30-60 munud. Mae hyn, fel rheol, yn ddigon i ddiffodd y fflamau gyda chymorth y diffoddwyr tân a elwir. Mae rhai modelau drutach yn gallu gwrthsefyll gwres am 120 ac weithiau hyd yn oed 240 munud. Yn gyffredinol, rhennir pob coffr yn 6 dosbarth yn ôl eu gallu i wrthsefyll tân. Y meini prawf y mae blwch metel wedi'i neilltuo ar eu sail i un dosbarth neu ddosbarth arall yw amser yr amlygiad thermol a ganiateir a'r tymheredd uchaf y tu mewn i'r sêff pan fydd yr un allanol yn codi i 1100 ° C.

Mae'r tymheredd uchaf y tu mewn i'r sêff yn ystod tân yn pennu'r math o wrthrychau storio. Felly, er enghraifft, mae coffrau sy'n cynnal y tymheredd hyd at 170 ° C wedi'u cynllunio i storio dogfennau papur, ac yn yr hyn a elwir yn ddiogelau data, sy'n gwarantu nad yw'r tymheredd y tu mewn yn codi uwchlaw 50 ° C, gallwch storio magnetig. cyfryngau storio (dyfeisiau fflach, CDs, DVDs, ac ati).

Peidiwch ag anghofio mai dim ond yn erbyn fflamau y mae coffrau sy'n gwrthsefyll tân ac nad ydynt yn gallu atal lladron. Nid ydynt hyd yn oed ynghlwm wrth y wal neu'r llawr, fel rhai sy'n gwrthsefyll lladron, gan y gall hyn effeithio'n andwyol ar y gallu i wrthsefyll tymheredd uchel. Mae'n dilyn o hyn y dylai coffrau o'r fath gael eu cuddio cyn belled ag y bo modd rhag llygaid busneslyd.

coffrau sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth

Prif nodwedd coffrau sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth yw eu gwrthwynebiad i fyrgleriaeth, a sefydlir ar sail canlyniadau profion. Gellir gwarantu ymwrthedd byrgleriaeth da gan goncrit cryfder uchel trwm, sy'n llenwi'r gofod rhwng waliau allanol a mewnol y diogel (weithiau mae concrit yn cael ei atgyfnerthu hefyd â metel, sglodion gwenithfaen neu gorundwm). Diolch i'r “stwffio” hwn y mae coffrau sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth yn troi allan i fod yn sylweddol drymach na rhai sy'n gwrthsefyll tân.

Yn unol ag ymwrthedd coffrau i fyrgleriaeth a sefydlwyd yn empirig, maent i gyd wedi'u rhannu'n sawl dosbarth:

1. coffrau dosbarth H0 yn flychau metel cymharol syml gyda thrwch wal o hyd at 5 mm, maent wedi'u cynllunio i gael eu hamddiffyn yn fwy rhag gwesteion neu weithwyr anonest na rhag lladron.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

2. Dosbarth I-II coffrau a ddefnyddir fel arfer i storio dogfennau yn y cartref, symiau cymharol fach o arian ac arfau.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

3. Dosbarth coffrau III mae amddiffyniad yn cael ei gaffael gan y rhai sy'n mynd i storio symiau mawr o arian ac yn enwedig gemwaith drud gartref.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

4. Cofrau sy'n cyfateb i ddosbarthiadau IV-VII ymwrthedd byrgleriaeth, maent yn cael eu dosbarthu fel proffesiynol, maent wedi'u cynllunio i sicrhau diogelwch arian, gemwaith a dogfennaeth mewn mangreoedd banc, ond yn ymarferol nid ydynt yn cael eu defnyddio gan unigolion preifat.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Wrth gwrs, os ydym yn sôn am sêff sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth, ni ddylech anghofio am yr angen i'w gyfarparu â chlo o ansawdd uchel, fel arall bydd y waliau cryf iawn a'r drws yn ddiwerth. Rydym hefyd yn nodi bod yr opsiwn gorau ar gyfer sicrhau diogelwch eich pethau gwerthfawr yn cynnwys dull integredig: nid yw'n ddigon i ddarparu storfa ddibynadwy yn unig, mae angen i chi hefyd gysylltu'r tŷ â system ddiogelwch consol.

Mewn 10-15 munud ar ôl i'r synwyryddion gael eu sbarduno, bydd carfan heddlu yn cyrraedd y lleoliad, sy'n lleihau i sero siawns troseddwyr i wneud elw. Os oes gan y tresmaswr a ddaeth i mewn i'ch cartref ddigon o amser, bydd ef, gyda'r sgiliau priodol, yn gallu ymdopi ag unrhyw un, hyd yn oed y diogel mwyaf dibynadwy, yn hwyr neu'n hwyrach.

coffrau gwrth-dân

Ychydig yn uwch, dadleuom fod gan bob coffr ei harbenigedd cul eu hunain. Ond, fel y gwyddoch, mae yna eithriadau i bob rheol. Yn yr achos hwn, yr eithriad yw'r categori coffrau cyffredinol a all gyflawni'r ddwy swyddogaeth. Mae modelau gwrthsefyll tân a fydd yn helpu i gadw eiddo yn uwch yn ystod lladrad a thân yn brin ac yn eithaf drud. Yn ogystal, maent fel arfer yn darparu'r lefel isaf dderbyniol o amddiffyniad, sy'n cyfateb i'r dosbarthiadau is o ran gwrthsefyll tân a byrgleriaeth.

Mae amrywiaeth o goffrau sy'n gwrthsefyll tân yn fodelau a wneir yn unol â'r egwyddor “dau mewn un”: gosodir storfa sy'n gwrthsefyll byrgleriaeth y tu mewn i'r blwch gwrthsefyll tân. Mae'r coffrau hyn yn gwneud y ddwy swydd yn well, ond ni all pawb eu fforddio.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Mathau o gloeon a ddefnyddir mewn coffrau

Mae ymwrthedd byrgleriaeth sêff yn cael ei bennu'n bennaf nid gan drwch ei “arfwisg”, ond gan ddibynadwyedd y clo sydd wedi'i osod arno. Heddiw, mae coffrau yn cynnwys tri math o gloeon: allwedd, cod (sydd, yn ei dro, yn gallu bod yn fecanyddol neu'n electronig) a biometrig.

clo allwedd

Ni ddylid meddwl bod cloeon allweddol yn yr oes hon o dechnoleg ddigidol yn paratoi ar gyfer ymddeoliad haeddiannol. Na, maen nhw'n dal i gael eu defnyddio'n fwy nag unrhyw un arall. Anaml iawn y caiff cloeon silindrog eu gosod ar goffrau - rhoddir blaenoriaeth i gloeon lifer, sy'n gallu gwrthsefyll y defnydd o brif allweddi a thorri grym yn well. Er mwyn cynyddu dibynadwyedd coffrau, weithiau mae ganddyn nhw ddau glo, ac argymhellir yn gryf bod yr allweddi yn cael eu cuddio mewn gwahanol leoedd.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Gall sglodyn electronig a osodir ar yr allwedd ei hun ddod yn elfen diogelwch ychwanegol. Bydd y ddyfais cloi, heb adnabod y sglodyn, yn cael ei rwystro. Mae system o'r fath yn caniatáu ichi amddiffyn rhag defnyddio allweddi dyblyg a wneir o gast.

Clo cyfuniad mecanyddol

Mae cloeon mecanyddol cyfun, y cyfeirir atynt yn aml fel cloeon aelodau, wedi'u cysylltu'n gryf ym meddyliau'r rhan fwyaf ohonom â coffrau. Mae rhwymedd o'r fath yn golygu cyflwyno cyfuniad cod o rifau, y mae bwlyn cylchdroi ar y tu allan i'r drws gyda graddfa o 0 i 99. Mae ceisio dyfalu'r cod trwy gyfrif syml yn ddibwrpas - o ystyried nifer y cyfuniadau posibl , bydd hyn yn cymryd misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd. Mae diogelwch clo cyfuniad yn dibynnu i raddau helaeth ar allu'r perchennog i gadw'r cod yn gyfrinachol.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Clo cod electronig

Mae gan gloeon cyfuniad electronig nifer o fanteision sylweddol dros rai mecanyddol. Mae electroneg yn fwy hyblyg ar waith. Gellir rhaglennu clo o'r fath i'r modd sy'n gweddu orau i'ch anghenion diogelwch. Os dymunir neu os oes angen, gallwch chi newid y cod yn hawdd (yn achos llawer o gloeon cyfuniad mecanyddol, mae'r llawdriniaeth hon yn amhosibl mewn egwyddor).

Yn ogystal, mae gan y mecanwaith electronig swyddogaeth amddiffyn cyfuniad. Fodd bynnag, dylid cofio bod electroneg yn methu yn amlach na mecaneg, yn achos coffrau gall hyn fod yn llawn trafferthion.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

clo biometreg

Mae'r ddyfais biometrig yn nodi perchennog y sêff yn ôl rhai paramedrau unigol unigryw. Gall hyn fod, er enghraifft, olion bysedd neu olwg retina. Mae cloeon diogel o'r fath yn llawer drutach na rhai clasurol. Cyn dewis sêff gyda chlo biometrig ar gyfer eich cartref, ystyriwch a fydd cost storio yn fwy na gwerth ei gynnwys. Go brin ei bod yn gwneud synnwyr mynd ar ôl y duedd ffasiwn ddiogel hon, oherwydd mae rhwymedd traddodiadol yn gwneud y gwaith cystal.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

I gloi, byddwn yn rhoi rhai awgrymiadau i chi ynghylch y dewis o system clo ar gyfer eich cartref diogel:

# 1.

Wrth ddewis un neu fath arall o system gloi, dylech ganolbwyntio ar amlder y defnydd o'r diogel. Os ydych yn mynd i fod yn agor a chau eich claddgell yn eithaf aml, rydym yn eich cynghori i roi blaenoriaeth i glo allwedd: mae'n fwy cyfleus a bydd yn para'n hirach. Os na fyddwch yn defnyddio'r sêff yn rhy weithredol, dylech ddewis clo cyfuniad.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

# 2.

Yr opsiwn gorau posibl yw diogel gyda dau glo o wahanol fathau, er enghraifft, clo allwedd a chlo cyfuniad.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

# 3.

Rydym yn argymell eich bod yn dewis modelau llai cyffredin o goffrau, gan fod gan lawer o fyrgleriaid allweddi meistr ar gyfer mathau penodol o gloeon poblogaidd wedi'u gosod ar gynhyrchion a gynhyrchir yn fawr.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Dewis lleoliad y sêff

Nid oes sêff na ellir ei hagor. Mae llwyddiant y fenter yn dibynnu ar ansawdd y storfa ei hun, lefel sgiliau'r ymosodwr a'r amser y bydd yn ei roi i weithio. Trwy guddio'r sêff rhag llygaid busneslyd yn ddiogel, rydych chi felly'n cynyddu'r amser sydd ei angen i gyflawni'r lladrad, sy'n golygu y bydd y tebygolrwydd yn cynyddu y bydd y lleidr yn cefnu ar ei syniad neu'n cael ei ddal yn lleoliad y drosedd gan garfan heddlu sy'n cyrraedd y signal. Yn ôl y dull lleoli, rhennir pob coffr yn sawl math.

coffrau adeiledig

coffrau adeiledig o ran yr amser sydd ei angen i chwilio amdanynt yw'r rhai mwyaf delfrydol. Mae'n hawdd eu cuddio â dodrefn, elfennau mewnol, paneli addurnol a ddefnyddir mewn addurno mewnol. Yn ogystal, mae'r wal, oherwydd ei fàs, yn cynyddu'n sylweddol y byrgleriaeth a gwrthsefyll tân y storfa.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Fodd bynnag, dim ond mewn tŷ gyda waliau wedi'u gwneud o frics neu flociau concrit awyredig y gellir gosod sêff o'r fath. Fodd bynnag, gallwch chi osod blwch metel nid yn unig yn y wal, ond hefyd yn y llawr, ond dim ond os yw'r ystafell wedi'i lleoli ar lawr gwaelod yr adeilad. Yn y ddau achos, mae'n angenrheidiol (neu o leiaf yn ddymunol iawn) i wneud cilfach yn y cam adeiladu.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

coffrau annibynnol

Mae coffrau annibynnol yn storfa gartref glasurol ar gyfer dogfennau, arian, gemwaith a phethau gwerthfawr eraill. Mae mwyafrif helaeth y coffrau cartref yn perthyn i'r categori hwn. Mae blychau o'r fath yn cael eu prynu mewn achosion lle mae'n amhosibl adeiladu sêff yn y wal am ryw reswm.

Er mwyn cynyddu dibynadwyedd y storfa, dylid ei gysylltu â'r wal, ar ôl gosod ffrâm fetel pwerus yn flaenorol, neu i lwyfan concrit wedi'i atgyfnerthu ar y llawr. Yn union fel gyda coffrau adeiledig, dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau nad yw strwythur annibynnol yn amlwg wrth fynd i mewn i ystafell.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

coffrau dodrefn

Mae coffrau dodrefn yn strwythurau cymharol ysgafn a osodir y tu mewn i gabinetau neu gabinetau. Mae'n anodd eu galw'n gadwrfeydd dibynadwy. Yn gyntaf, yn y bôn, mae'n amhosibl gosod diogel â waliau trwchus ac, felly, yn eithaf trwm y tu mewn i'r dodrefn, sy'n golygu bod gan bob un ohonynt ddosbarth gwrthsefyll byrgleriaeth isel. Yn ail, bydd cuddfan o'r fath yn cael ei ddarganfod ar unwaith gan dresmaswr, gan fod lladron yn y rhan fwyaf o achosion yn dechrau chwilio am bethau gwerthfawr o gabinetau, cypyrddau a chistiau droriau.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

coffrau cludadwy

Diplomyddion yw coffrau cludadwy yn eu hanfod gyda waliau a chloeon metel wedi'u hatgyfnerthu. Fe'u defnyddir i gludo dogfennau a symiau cymharol fach o arian. Wrth gwrs, ni all coffrau â phwysau mor isel fod â nodweddion amddiffynnol da - ni fydd yn anodd i droseddwr ddwyn blwch arian o'r fath yn ei gyfanrwydd. Er mwyn cynyddu dibynadwyedd, mae cynhyrchion o'r fath yn aml yn cynnwys goleuadau radio ychwanegol. Un o'r mathau o coffrau cludadwy yw blwch car.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Dimensiynau diogel a rhaniad mewnol

Gall maint coffrau amrywio dros ystod eithaf eang, ond ar gyfer defnydd cartref, bydd model cryno yn ddigon. Er mwyn peidio â chael eich camgymryd â dimensiynau'r cynnyrch a brynwyd, dylech benderfynu ymlaen llaw ar y nifer a'r math o eiddo i'w arbed. Felly, er enghraifft, os mai dim ond arian sydd i fod i gael ei storio yn y sêff, yna gall ei ddimensiynau mewnol fod ond ychydig yn fwy na chwpl o fwndeli o arian papur, tra bod yn rhaid i'r storfa ddogfen gynnwys papur A4 yn sicr.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Ond hyd yn oed os yw maint yr eitemau gwerthfawr i'w storio yn fwy na chymedrol, ni ddylech brynu sêff rhy fach, fel arall bydd yn anghyfleus i'w ddefnyddio.

Mae arbenigwyr yn argymell, yn lle un sêff fawr, prynu sawl un llai. Mae ymosodwr, ar ôl darganfod un o'r coffrau, yn annhebygol o barhau â'r chwilio. Ond hyd yn oed os yw'n llwyddo i ddarganfod lleoliad yr holl gladdgelloedd, mae dewis ychydig o gloeon yn weithgaredd sy'n cymryd llawer o amser, ac nid yw hyn er budd y lleidr.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gan goffrau silffoedd, adrannau a chelloedd ar gyfer lleoli'r pethau sy'n cael eu storio yno yn gyfleus. Mae trefniadaeth gofod mewnol y diogel yn dibynnu'n bennaf ar ei ddimensiynau mewnol. Rhaid i berchnogion y modelau lleiaf fod yn fodlon ar un adran.

Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau
Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau
Sut i ddewis sêff ar gyfer eich cartref - awgrymiadau a thriciau

Gadael ymateb