Sut i ddod yn fuddsoddwr menter: pum cam i ddechreuwyr

Cynnwys

Mae buddsoddiadau menter yn cael eu gwneud yn bennaf gan gronfeydd neu angylion busnes amlwg. Ond a all person heb brofiad ddechrau buddsoddi mewn cwmnïau sy'n datblygu a chael incwm mawr?

Am yr arbenigwr: Victor Orlovsky, sylfaenydd a phartner rheoli Fort Ross Ventures.

Beth yw Buddsoddiad Mentro

Mae’r ferf mentro mewn cyfieithiad o’r Saesneg yn golygu “cymryd risgiau neu benderfynu ar rywbeth.”

Mae cyfalafwr menter yn fuddsoddwr sy'n cefnogi prosiectau ifanc - busnesau newydd - yn y camau cynnar. Fel rheol, rydym yn sôn am drafodion risg uchel, lle gallwch chi naill ai gynyddu'r swm a fuddsoddwyd ddwsinau o weithiau, neu golli popeth i'r geiniog. Mae'r rhan fwyaf o entrepreneuriaid llwyddiannus yn ystyried y dull hwn o ariannu oherwydd y proffidioldeb uchel os yw'r prosiect yn llwyddiannus.

Y prif beth y dylech ei wybod am fuddsoddiadau menter yw bod y rhan fwyaf o gwmnïau newydd yn methu, ni fydd 90 o bob 100 o fusnesau newydd sydd newydd eu creu yn goroesi. Ydy, mae'n beryglus. Ond, trwy fuddsoddi fel buddsoddwr menter yn gynnar, ar yr allanfa gallwch gael incwm mawr iawn gan un cwmni, a fydd yn fwy na thalu am eich colledion.

Pwy all ddod yn fuddsoddwr menter

Yn gyntaf mae angen i chi ddarganfod pam rydych chi am fuddsoddi. Os ydych yn buddsoddi i ennill arian, rhaid i chi ddeall bod y risgiau yma yn uchel iawn. Os ydych chi'n buddsoddi er pleser, mae honno'n stori wahanol. Fy nghyngor i:

  • edrych ar eich cyfalaf hylifol (arian parod ac asedau eraill), tynnu ohono'r hyn rydych yn ei wario ar fyw, a buddsoddi 15% o'r swm sy'n weddill mewn buddsoddiadau cyfalaf menter;
  • dylai eich enillion disgwyliedig fod o leiaf 15% y flwyddyn, oherwydd gallwch ennill tua'r un faint (uchafswm) ar offerynnau llai peryglus ar gyfnewidfa wedi'i threfnu;
  • peidiwch â chymharu'r elw hwn â'r busnes yr ydych yn ei reoli - ar gyfer prosiectau cyfalaf menter, eich enillion ar risg wedi'i phwysoli yw'r uchafswm beth bynnag;
  • rhaid ichi ddeall nad yw cyfalaf menter yn ased hylifol. Byddwch yn barod i aros am amser hir. Yn well eto, paratowch i helpu'r cwmni i dyfu a datrys problemau, a chredwch fi, bydd llawer;
  • byddwch yn barod i ddal y foment pan fydd yn rhaid i chi ddweud “stopio” wrth eich hun a gadael i'r cwmni newydd farw, waeth pa mor anodd ydyw.

Pum cam i adeiladu'r strategaeth fuddsoddi gywir

Buddsoddwr menter da yw'r cyntaf i gael mynediad at unrhyw fusnes cychwynnol sy'n ceisio codi arian, ac sy'n gwybod sut i ddewis yr un gorau ohonynt.

1. Gosodwch nod i ddod yn fuddsoddwr da

Buddsoddwr da yw'r un y mae busnesau newydd yn dod ato gyntaf, cyn iddynt ddangos eu cyflwyniad i eraill. Mae busnesau newydd a buddsoddwyr eraill yn ymddiried mewn buddsoddwr da os ydym yn sôn am gronfa. I ddod yn fuddsoddwr da, mae angen i chi adeiladu'ch brand (personol neu gronfa), yn ogystal â deall y pwnc yn ddwfn (hynny yw, lle rydych chi'n buddsoddi).

Dylech weld pawb sy'n chwilio am fuddsoddiadau ar y cam hwnnw o'u datblygiad, y ddaearyddiaeth honno ac yn y maes yr hoffech fod yn rhan ohono. Er enghraifft, os ydych am fuddsoddi mewn busnesau newydd yn y cyfnod cynnar gyda sylfaenwyr Rwsiaidd ym maes AI, ac mae 500 o fusnesau newydd o'r fath yn y farchnad, eich tasg chi yw cael mynediad i'r 500 o gwmnïau hyn i gyd. I wneud hyn, dylech gymryd rhan mewn rhwydweithio - sefydlu perthnasoedd ymddiriedus yn y gymuned gychwynnol a lledaenu gwybodaeth amdanoch chi'ch hun fel buddsoddwr mor eang â phosibl.

Pan welwch fusnes newydd, gofynnwch y cwestiwn i chi'ch hun - ai chi yw'r cyntaf y daeth ato ai peidio? Os oes, gwych, bydd yn caniatáu ichi ddewis prosiectau gwell ar gyfer buddsoddi.

Dyma sut mae cronfeydd menter a buddsoddwyr preifat yn gweithio - yn gyntaf maen nhw'n adeiladu eu brand eu hunain, yna mae'r brand hwn yn gweithio iddyn nhw. Wrth gwrs, os oes gennych ddeg allanfa (allanfa, gan ddod â'r cwmni i'r gyfnewidfa stoc. - tueddiadau), ac mae pob un ohonynt fel Facebook, bydd ciw yn cyd-fynd i chi. Mae adeiladu brand heb allanfeydd da yn broblem fawr. Er nad oedd gennych chi nhw, dylai pawb a fuddsoddwyd gennych ddweud mai chi yw'r buddsoddwr gorau, oherwydd rydych chi'n buddsoddi nid yn unig gydag arian, ond hefyd gyda chyngor, cysylltiadau, ac ati. Mae buddsoddwr da yn waith cyson ar eich enw da delfrydol eich hun. Er mwyn adeiladu brand da, rhaid i chi fod o wasanaeth i'r gymuned. Os gwnaethoch helpu'r ddau gwmni y gwnaethoch fuddsoddi ynddynt a hyd yn oed y rhai na wnaethoch fuddsoddi ynddynt, bydd gennych sylfaen dda o gysylltiadau o hyd a byddwch yn cael eich adolygu'n dda. Daw'r gorau atoch chi am arian, yn y gobaith y byddwch chi'n gallu eu helpu yn yr un modd ag y gwnaethoch chi helpu eraill.

2. Dysgu deall pobl

Pan fyddwch chi'n siarad â chwmni newydd (yn enwedig os yw eu busnes ar gam cynnar), dilynwch nhw fel person. Beth a sut mae'n ei wneud, beth mae'n ei ddweud, sut mae'n mynegi ei syniadau. Gwnewch ymholiadau, ffoniwch ei athrawon a'i ffrindiau, deall sut mae'n goresgyn anawsterau. Mae unrhyw gychwyn yn mynd trwy'r “parth marwolaeth” - roedd hyd yn oed Google, nad yw wedi'i eni eto, un cam i ffwrdd o fethiant. Bydd tîm cryf, dewr, cryf ei ewyllys, yn barod i ymladd, i beidio â cholli calon, i godi ar ôl trechu, i recriwtio a chadw talentau, yn bendant yn ennill.

3. Dysgu deall tueddiadau

Os siaradwch ag unrhyw gwmni cychwynnol neu fuddsoddwr yn Silicon Valley, byddant yn dweud eu bod nhw'n ffodus iawn. Beth mae lwcus yn ei olygu? Nid cyd-ddigwyddiad yn unig yw hyn, mae lwc yn duedd. Dychmygwch eich hun fel syrffiwr. Rydych chi'n dal ton: po fwyaf ydyw, y mwyaf o enillion, ond anoddaf yw aros arni. Mae tuedd yn don hir. Er enghraifft, tueddiadau mewn COVID-19 yw gwaith o bell, cyflwyno, addysg ar-lein, e-fasnach, ac ati. Roedd rhai pobl yn ffodus eu bod eisoes yn y don hon, ymunodd eraill ag ef yn gyflym.

Mae'n bwysig dal y duedd mewn pryd, ac ar gyfer hyn mae angen i chi ddeall sut olwg fydd ar y dyfodol. Daliodd llawer o gwmnïau ef ar y cam pan nad oedd eto'n wirioneddol ddifrifol. Er enghraifft, yn yr 1980au, gwariodd buddsoddwyr biliynau ar algorithmau tebyg i AI cyfredol. Ond ni ddigwyddodd dim. Yn gyntaf, daeth yn amlwg bryd hynny nad oedd digon o ddata ar ffurf ddigidol o hyd. Yn ail, nid oedd digon o adnoddau meddalwedd - ni allai neb ddychmygu faint o amser a phŵer cyfrifiadurol y byddai'n ei gymryd i brosesu'r fath amrywiaeth o wybodaeth. Pan gyhoeddwyd IBM Watson yn 2011 (algorithm AI cyntaf y byd. — tueddiadau), cymerodd y stori hon i ffwrdd oherwydd bod y rhagofynion cywir yn ymddangos. Nid oedd y duedd hon bellach ym meddyliau pobl, ond mewn bywyd go iawn.

Enghraifft dda arall yw NVIDIA. Yn y 1990au, awgrymodd grŵp o beirianwyr y byddai angen cyflymderau ac ansawdd prosesu tra gwahanol ar gyfrifiaduron modern a rhyngwynebau graffigol. Ac ni wnaethant unrhyw gamgymeriad pan wnaethant greu'r uned brosesu graffeg (GPU). Wrth gwrs, ni allent hyd yn oed ddychmygu y byddai eu proseswyr yn prosesu ac yn hyfforddi algorithmau dysgu peiriannau, yn cynhyrchu bitcoins, ac y byddai rhywun yn ceisio gwneud cronfeydd data dadansoddol a hyd yn oed gweithredol yn seiliedig arnynt. Ond roedd hyd yn oed un maes a ddyfalwyd yn gywir yn ddigon.

Felly, eich tasg yw dal y don ar yr amser iawn ac yn y lle iawn.

4. Dysgwch i ddod o hyd i fuddsoddwyr newydd

Mae yna jôc: prif dasg buddsoddwr yw dod o hyd i'r buddsoddwr nesaf. Mae'r cwmni'n tyfu, ac os mai dim ond $100 sydd gennych, mae'n rhaid ichi ddod o hyd i rywun a fydd wedyn yn buddsoddi $1 miliwn ynddo. Mae hon yn dasg fawr a phwysig nid yn unig ar gyfer cychwyn, ond hefyd i fuddsoddwr. A pheidiwch â bod ofn buddsoddi.

5. Peidiwch â buddsoddi arian drwg ar ôl arian da

Mae busnes cychwyn cynnar yn gwerthu'r dyfodol i chi - nid oes gan y cwmni unrhyw beth eto, ac mae'r dyfodol yn hawdd i'w dynnu ac yn hawdd i'w brofi gyda darpar fuddsoddwyr. Peidiwch â phrynu? Yna byddwn yn ail-lunio'r dyfodol nes i ni ddod o hyd i berson sy'n credu yn y dyfodol hwn i'r graddau y bydd yn buddsoddi ei arian. Gadewch i ni ddweud mai chi yw'r buddsoddwr. Eich swydd nesaf fel buddsoddwr yw helpu'r cwmni cychwynnol i gyflawni'r dyfodol hwnnw. Ond pa mor hir sydd ei angen arnoch i gefnogi cychwyniad? Dywedwch, chwe mis yn ddiweddarach, daeth yr arian i ben. Yn ystod yr amser hwn, dylech ddod i adnabod y cwmni yn dda iawn a gwerthuso'r tîm. A yw'r dynion hyn yn gallu cyflawni'r dyfodol y maent wedi'i ragweld ar eich cyfer chi?

Mae'r cyngor yn syml – rhowch bopeth yr ydych wedi bod yn ei wneud o'r neilltu ac anghofiwch faint o arian rydych wedi'i fuddsoddi. Edrychwch ar y prosiect hwn fel petaech yn buddsoddi ynddo am y tro cyntaf. Disgrifiwch yr holl fanteision ac anfanteision, cymharwch nhw â'r cofnodion a wnaethoch cyn eich buddsoddiad cyntaf. A dim ond os oes gennych awydd i fuddsoddi yn y tîm hwn fel am y tro cyntaf, rhowch arian. Fel arall, peidiwch â gwneud buddsoddiadau newydd - mae hyn yn arian gwael ar ôl da.

Sut i ddewis prosiectau ar gyfer buddsoddiad

Ceisiwch fuddsoddi gyda phobl brofiadol - y rhai sydd eisoes yn deall y pwnc. Cyfathrebu gyda thimau. Ystyriwch gynifer o brosiectau â phosibl, heb ymchwilio i'r un cyntaf a ddaw ar ei draws. Peidiwch â chwympo am FOMO (ofn colli allan, “ofn colli allan ar rywbeth pwysig.” - tueddiadau) - mae busnesau newydd yn eu cyflwyniadau yn tanio'r ofn hwn yn berffaith. Ar yr un pryd, nid ydynt yn eich twyllo, ond yn creu'r dyfodol yr ydych am gredu ynddo, a'i wneud yn broffesiynol. Felly maen nhw'n creu ofn ynoch chi y byddwch chi'n colli rhywbeth. Ond dylech chi gael gwared arno.


Tanysgrifiwch hefyd i sianel Trends Telegram a chael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau a rhagolygon cyfredol am ddyfodol technoleg, economeg, addysg ac arloesi.

Gadael ymateb