Sut y gall busnesau gael y gorau o geodata

Mewn gwledydd datblygedig, mae dwy ran o dair o benderfyniadau mewn busnes a gweinyddiaeth gyhoeddus yn cael eu gwneud gan ystyried geodata. Mae Yulia Vorontsova, arbenigwr ar Everpoint, yn siarad am fanteision “pwyntiau ar y map” i nifer o ddiwydiannau

Mae technolegau newydd yn ein galluogi i archwilio'r byd o'n cwmpas yn well, ac mewn dinasoedd mawr heb wybodaeth arbennig am y boblogaeth a'r gwrthrychau o'i gwmpas mae wedi dod bron yn amhosibl gwneud busnes.

Mae entrepreneuriaeth yn ymwneud â phobl. Y bobl sydd fwyaf sensitif i newidiadau yn yr amgylchedd a chymdeithas yw'r defnyddwyr mwyaf gweithgar o gynhyrchion newydd. Nhw yw'r cyntaf i ddefnyddio'r cyfleoedd hynny, gan gynnwys y rhai technolegol, y mae'r amser newydd yn eu pennu.

Fel rheol, rydym wedi ein hamgylchynu gan ddinas gyda miloedd o wrthrychau. Er mwyn llywio'r tir, nid yw bellach yn ddigon i edrych o gwmpas a chofio lleoliad gwrthrychau. Nid mapiau gyda dynodiad gwrthrychau yn unig yw ein cynorthwywyr, ond gwasanaethau “clyfar” sy'n dangos yr hyn sydd gerllaw, gosod llwybrau, hidlo'r wybodaeth angenrheidiol a'i rhoi ar y silffoedd.

Fel yr oedd o'r blaen

Digon yw cofio beth oedd tacsi cyn dyfodiad llyw-wyr. Ffoniodd y teithiwr y car dros y ffôn, a chwiliodd y gyrrwr am y cyfeiriad cywir ar ei ben ei hun. Trodd hyn y broses aros yn loteri: a fyddai'r car yn cyrraedd mewn pum munud neu mewn hanner awr, nid oedd neb yn gwybod, nid hyd yn oed y gyrrwr ei hun. Gyda dyfodiad mapiau a llywwyr “clyfar”, nid dim ond ffordd gyfleus o archebu tacsi a ymddangosodd - trwy'r cais. Ymddangosodd cwmni a ddaeth yn symbol o'r oes (rydyn ni'n siarad, wrth gwrs, am Uber).

Gellir dweud yr un peth am lawer o feysydd busnes a phrosesau busnes eraill. Gyda chymorth llyw-wyr a chymwysiadau ar gyfer teithwyr sy'n defnyddio geodata yn eu gwaith, nid yw teithio i wahanol wledydd ar eu pen eu hunain wedi dod yn fwy anodd na chwilio am gaffi mewn ardal gyfagos.

Yn flaenorol, trodd mwyafrif helaeth y twristiaid at drefnwyr teithiau. Heddiw, mae'n haws i lawer o bobl brynu tocyn awyren ar eu pen eu hunain, dewis gwesty, cynllunio llwybr a phrynu tocynnau ar-lein ar gyfer ymweld ag atyniadau poblogaidd.

Sut mae nawr

Yn ôl Nikolay Alekseenko, Cyfarwyddwr Cyffredinol Geoproektizyskaniya LLC, mewn gwledydd datblygedig, gwneir 70% o benderfyniadau mewn busnes a gweinyddiaeth gyhoeddus yn seiliedig ar geodata. Yn ein gwlad, mae'r ffigur yn sylweddol is, ond hefyd yn tyfu.

Mae eisoes yn bosibl tynnu sylw at nifer o ddiwydiannau sy'n newid yn sylweddol o dan ddylanwad geodata. Mae dadansoddiad dwfn o geodata yn arwain at feysydd busnes newydd, megis geofarchnata. Yn gyntaf oll, dyma bopeth sy'n ymwneud â manwerthu a'r sector gwasanaeth.

1. Manwerthu sefyllfaol

Er enghraifft, eisoes heddiw gallwch ddewis y lle gorau i agor busnes manwerthu yn seiliedig ar ddata am drigolion yr ardal, am gystadleuwyr yn yr ardal hon, am hygyrchedd trafnidiaeth ac am bwyntiau atyniad mawr i bobl (canolfannau siopa, metro, ac ati. .).

Y cam nesaf yw mathau newydd o fasnach symudol. Gall fod yn fusnesau bach unigol ac yn gyfeiriadau newydd ar gyfer datblygu siopau cadwyn.

Gan wybod y bydd blocio'r ffordd yn arwain at fwy o draffig cerddwyr neu gerbydau yn yr ardal gyfagos, gallwch agor siop symudol gyda'r nwyddau cywir yno.

Gyda chymorth geodata o ffonau clyfar, mae hefyd yn bosibl olrhain y newid tymhorol yn llwybrau arferol pobl. Mae cadwyni manwerthu byd-eang mawr eisoes yn defnyddio'r cyfle hwn.

Felly, mewn baeau a marinas Twrcaidd, lle mae teithwyr ar gychod hwylio yn stopio am y noson, gallwch chi weld cychod yn aml - siopau cadwyn fawr Carrefour Ffrengig. Yn fwyaf aml maent yn ymddangos lle nad oes siop ar y lan (naill ai ar gau neu'n fach iawn), ac mae nifer y cychod angori, ac felly darpar brynwyr, yn ddigonol.

Mae rhwydweithiau mawr dramor eisoes yn defnyddio data am gwsmeriaid sydd yn y siop ar hyn o bryd i wneud cynigion disgownt unigol iddynt neu i ddweud wrthynt am hyrwyddiadau a chynhyrchion newydd. Mae posibiliadau geofarchnata bron yn ddiddiwedd. Ag ef, gallwch:

 • olrhain lleoliad defnyddwyr a chynnig iddynt yr hyn yr oeddent yn chwilio amdano yn gynharach;
 • datblygu mordwyo unigol mewn canolfannau siopa;
 • dysgu mannau o ddiddordeb i berson ar gof ac atodi brawddegau iddo – a llawer mwy.

Yn ein gwlad, dim ond dechrau datblygu y mae'r cyfeiriad, ond nid oes gennyf unrhyw amheuaeth mai dyma'r dyfodol. Yn y Gorllewin, mae yna nifer o gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau o'r fath, mae busnesau newydd o'r fath yn denu miliynau o ddoleri o fuddsoddiad. Gellir disgwyl nad yw analogau domestig yn bell i ffwrdd.

2. Adeiladu: golygfa uchaf

Bellach mae angen geodata ar y diwydiant adeiladu ceidwadol. Er enghraifft, mae lleoliad cyfadeilad preswyl mewn dinas fawr yn pennu ei lwyddiant gyda phrynwyr. Yn ogystal, rhaid i'r safle adeiladu gael seilwaith datblygedig, hygyrchedd trafnidiaeth, ac ati. Gall gwasanaethau geoinformation helpu datblygwyr i:

 • pennu cyfansoddiad bras y boblogaeth o amgylch cyfadeilad y dyfodol;
 • meddyliwch dros ffyrdd y mynediad iddo;
 • dod o hyd i dir gyda math o adeiladwaith a ganiateir;
 • casglu a dadansoddi ystod gyfan o ddata penodol sydd ei angen wrth gasglu'r holl ddogfennau angenrheidiol.

Mae'r olaf yn arbennig o berthnasol, oherwydd, yn ôl y Sefydliad Economeg Drefol, ar gyfartaledd treulir 265 diwrnod ar yr holl weithdrefnau dylunio ym maes adeiladu tai, a threulir 144 diwrnod ohonynt yn unig ar gasglu data cychwynnol. Byddai system sy'n gwneud y gorau o'r broses hon yn seiliedig ar geodata yn fenter arloesol.

Ar gyfartaledd, mae'r holl weithdrefnau dylunio adeiladau yn cymryd tua naw mis, a chaiff pump ohonynt eu gwario ar gasglu data cychwynnol yn unig.

3. Logisteg: y ffordd fyrraf

Mae systemau geo-wybodaeth yn ddefnyddiol wrth greu canolfannau dosbarthu a logisteg. Mae pris camgymeriad wrth ddewis lleoliad ar gyfer canolfan o'r fath yn uchel iawn: mae'n golled ariannol fawr ac yn amharu ar brosesau busnes y fenter gyfan. Yn ôl data answyddogol, mae tua 30% o gynhyrchion amaethyddol a dyfir yn ein gwlad yn difetha cyn cyrraedd y prynwr hyd yn oed. Gellir tybio bod canolfannau logisteg hen ffasiwn ac sydd wedi'u lleoli'n wael yn chwarae rhan arwyddocaol yn hyn.

Yn draddodiadol, mae dau ddull o ddewis eu lleoliad: wrth ymyl cynhyrchu neu wrth ymyl y farchnad werthu. Mae yna hefyd drydydd opsiwn cyfaddawd - rhywle yn y canol.

Fodd bynnag, nid yw'n ddigon ystyried y pellter i'r man dosbarthu yn unig, mae'n bwysig amcangyfrif ymlaen llaw gost cludiant o bwynt penodol, yn ogystal â hygyrchedd trafnidiaeth (hyd at ansawdd y ffyrdd). Weithiau mae pethau bach yn bwysig, er enghraifft, presenoldeb cyfle cyfagos i drwsio lori wedi torri, lleoedd i yrwyr orffwys ar y briffordd, ac ati. Mae'r holl baramedrau hyn yn hawdd eu holrhain gyda chymorth systemau gwybodaeth ddaearyddol, gan ddewis y gorau posibl lleoliad ar gyfer cyfadeilad warws y dyfodol.

4. Banciau: diogelwch neu wyliadwriaeth

Ar ddiwedd 2019, cyhoeddodd Otkritie Bank ei fod yn dechrau cyflwyno system geolocation amlswyddogaethol. Yn seiliedig ar egwyddorion dysgu peiriant, bydd yn rhagfynegi'r cyfaint ac yn pennu'r math o'r trafodion mwyaf gofynnol ym mhob swyddfa benodol, yn ogystal â gwerthuso pwyntiau addawol ar gyfer agor canghennau newydd a gosod peiriannau ATM.

Tybir y bydd y system hefyd yn rhyngweithio â'r cleient yn y dyfodol: argymell swyddfeydd a pheiriannau ATM yn seiliedig ar ddadansoddiad o geodata'r cleient a'i weithgaredd trafodion.

Mae'r banc yn cyflwyno'r swyddogaeth hon fel amddiffyniad ychwanegol rhag twyll: os bydd y llawdriniaeth ar gerdyn y cleient yn cael ei berfformio o bwynt anarferol, bydd y system yn gofyn am gadarnhad ychwanegol o'r taliad.

5. Sut i wneud trafnidiaeth ychydig yn “gallach”

Nid oes neb yn gweithio gyda data gofodol yn fwy na chwmnïau trafnidiaeth (boed yn deithwyr neu'n cludo nwyddau). A'r cwmnïau hyn sydd angen y data mwyaf diweddar. Mewn cyfnod pan fo un ffordd ar gau yn gallu parlysu symudiad metropolis, mae hyn yn arbennig o bwysig.

Yn seiliedig ar un synhwyrydd GPS / GLONASS yn unig, heddiw mae'n bosibl nodi a dadansoddi nifer o baramedrau pwysig:

 • tagfeydd ar y ffyrdd (dadansoddiad o dagfeydd traffig, achosion a thueddiadau tagfeydd);
 • llwybrau nodweddiadol i osgoi tagfeydd traffig mewn sectorau unigol o'r ddinas;
 • chwilio am safleoedd brys newydd a chroesffyrdd sydd wedi'u rheoleiddio'n wael;
 • canfod diffygion mewn cyfleusterau seilwaith trefol. Er enghraifft, trwy gymharu data ar 2-3 mil o draciau o lwybrau a basiwyd gan lorïau ar hyd yr un rhodfa yn ystod y mis, gall rhywun ganfod problemau gyda'r ffordd. Os, gyda ffordd wag ar lwybr ffordd osgoi, mae'n well gan y gyrrwr, a barnu yn ôl y trac, ddewis taith arall, er ei fod yn fwy llwythog, dylai hwn fod yn fan cychwyn ar gyfer ffurfio a phrofi'r rhagdybiaeth. Efallai bod ceir eraill wedi'u parcio'n rhy llydan ar y stryd hon neu fod pyllau'n rhy ddwfn, sy'n well peidio â syrthio i mewn iddynt hyd yn oed ar gyflymder isel;
 • natur dymhorol;
 • dibyniaeth maint archebion y cwmni trafnidiaeth ar y cynnyrch, tywydd da, ansawdd y ffyrdd mewn rhai aneddiadau;
 • cyflwr technegol unedau, rhannau traul mewn cerbydau.

Mae Cymdeithas Cydweithrediad Rhyngwladol yr Almaen (GIZ) wedi cyflwyno rhagolwg na fydd cynhyrchwyr nwyddau traul trafnidiaeth, fel y gwneuthurwr teiars Michelin, yn gwerthu cynhyrchion yn y dyfodol agos, ond yn hytrach yn “ddata mawr” am filltiroedd gwirioneddol cerbydau yn seiliedig ar y signalau a gynhyrchir. gan synwyr yn y teiars eu hunain.

Sut mae'n gweithio? Mae'r synhwyrydd yn anfon signal i'r ganolfan dechnegol am draul a'r angen am ailosod teiars yn gynnar, ac mae contract smart fel y'i gelwir yn cael ei ffurfio ar unwaith ar gyfer y gwaith sydd i ddod ar ailosod teiars a'i brynu. Ar gyfer y model hwn y mae teiars awyrennau'n cael eu gwerthu heddiw.

Yn y ddinas, mae dwysedd y llif traffig yn uwch, mae hyd yr adrannau yn fyrrach, ac mae llawer o ffactorau'n dylanwadu ar y symudiad ei hun: goleuadau traffig, traffig unffordd, cau ffyrdd cyflym. Mae dinasoedd mawr eisoes yn defnyddio systemau rheoli traffig tebyg i ddinasoedd craff yn rhannol, ond mae eu gweithrediad yn anwastad, yn enwedig mewn strwythurau corfforaethol. Er mwyn cael gwybodaeth wirioneddol berthnasol a dibynadwy, mae angen systemau mwy cymhleth.

Mae Rosavtodor a nifer o gwmnïau cyhoeddus a phreifat eraill eisoes yn datblygu cymwysiadau sy'n caniatáu i yrwyr anfon data am dyllau newydd i gwmnïau ffyrdd gydag un clic. Mae gwasanaethau bach o'r fath yn sail i wella ansawdd seilwaith cyfan y diwydiant.

Gadael ymateb