Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Cynnwys

Yr elfen olaf yn nhrefniant plasty yw'r to. Nid yn unig ymddangosiad tai, ond hefyd mae cysur byw ynddo yn dibynnu ar beth fydd. Mae tŷ preifat yn dod yn ddilysnod y perchennog, yn sôn am ei chwaeth, hoffterau, statws, sefyllfa ariannol. Ac mae'n dechrau ei gyflwyniad o'r to. Felly, byddwn yn canolbwyntio ar y mathau o doeau ac yn ystyried eu nodweddion unigol, sut maent yn wahanol a sut i wneud y dewis cywir ar gyfer eich cartref.

I benderfynu ar y math o do, mae'n werth cofio ei brif swyddogaethau:

 • sicrhau cryfder a dibynadwyedd yr adeilad;
 • amddiffyniad rhag: dyddodiad (glaw, eira), gwynt, ymbelydredd uwchfioled, newidiadau tymheredd, sylweddau niweidiol (nwyon gwacáu, ac ati);
 • cadw'n gynnes y tu mewn;
 • esthetig, cyfrannu at newid delwedd y tŷ.

Mae'r to wedi'i orchuddio â gorchudd to, y mae perchennog y tŷ yn ei ddewis o'r amrywiaeth o doeau y mae'r farchnad adeiladu fodern yn eu cynnig. Mae naill ai'n feddal neu'n galed.

Ar gyfer pob math o do, dewisir y deunydd priodol. Gall fod nid yn unig yn llechi, a all golli ei olwg oherwydd ei freuder, ond hefyd Teils Ondulin Smart neu Ondulin, sy'n addas ar gyfer gwahanol doeau. Neu Onduvilla, sy'n pwysleisio'n ffafriol wreiddioldeb strwythurau toredig a chymhleth. Bydd prynu'r deunyddiau toi rhestredig trwy gynrychiolydd swyddogol, mewn siop, yn eich arbed rhag nwyddau o ansawdd isel heb warantau.

Meini prawf dosbarthu toeau

Rhennir pob to yn ddau fath cyffredinol:

1. Fflat. Gyda pharamedr llethr o 3-15 °, nad yw'n ddigon i eira lithro i ffwrdd. Yn Rwsia, anaml y caiff ei ddefnyddio mewn adeiladu preifat, oherwydd mewn llawer o ranbarthau mae eira yn gorwedd ar y to ers sawl mis.

2. traw. Mae llethr yr wyneb yn fwy na 10-15 °. Mae'n gyfleus i gael gwared ar wlybaniaeth o'r to, yn cynyddu ymwrthedd i wynt. Mae siâp to ar oleddf yn cael ei ffurfio gan strwythur trawst neu gyplau. Gosodir crât denau neu solet ar y trawstiau, sy'n dod yn sail i'r to, a hefyd yn rhoi anhyblygedd i'r strwythur. Toeon crib yw'r rhai mwyaf cyffredin o hyd mewn cartrefi preifat.

Mae mwy o feini prawf ar gyfer dosbarthu toeau:

1. Yn ôl yr ateb pensaernïol ac adeiladol: maent wedi'u rhannu'n atig a di-atig. Mae toeau atig yn hawdd i'w hadeiladu ac yn caniatáu atgyweiriadau heb ailosod yr hen do cyfan yn llwyr. Mae toeau atig, fel arall mansard, yn rhoi gwreiddioldeb i'r tŷ, ond yn lleihau arwynebedd mewnol defnyddiol gofod yr atig. Yn ogystal, mae'r dechnoleg a'r broses adeiladu yn gymhleth iawn ac mae angen cynnwys arbenigwr, adeiladwr toi profiadol, pensaer.

2. Gan werth goledd y llethr to.

3. Yn ôl y deunydd gweithgynhyrchu.

Mae nodweddion cyffredinol strwythurau traw fel a ganlyn:

 • tynnu dyodiad yn syml o'r to;
 • inswleiddio thermol o ansawdd uchel yn y tŷ;
 • ymwrthedd uchel i lwythi gwynt ac eira;
 • y posibilrwydd o drefnu ystafell ddefnyddiol ychwanegol. Gall hyn fod yn atig neu atig, a ddefnyddir fel gofod byw ychwanegol neu ystafell amlbwrpas.
Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Rafter adeiladu

Strwythur y trawst (rafter) yw sail unrhyw do. Hi sy'n gwasanaethu fel cynhalydd ar gyfer y pei toi cyfan.

Wrth ddylunio ffrâm, mae'n bwysig ystyried y gofynion cyffredinol y mae'n rhaid iddo eu bodloni:

 • anhyblygedd strwythurol - yr allwedd i sefydlogrwydd a gwydnwch y to;
 • y pwysau ysgafnaf posibl (mae'n well defnyddio coeden gonifferaidd, heb fod yn is na gradd 1) - yn lleihau'r effaith ar sylfaen y tŷ.

Yn ôl y math o strwythurau, fframiau yw:

 • haenog: mae'r trawstiau ar bellter penodol isod yn gorffwys ar y Mauerlats, ar y brig ar y raciau;
 • crog: yn seiliedig ar Mauerlats ar ffasadau waliau cynnal llwyth;
 • cypledig (ffermydd).

Llethr to

Fe'i dewisir, fel siâp y llethr, yn dibynnu ar dri chyflwr:

 • lefel y dyddodiad yn y rhanbarth: mae llethr mwy ar lethr y to yn caniatáu i fwy o wlybaniaeth ddisgyn;
 • deunydd;
 • datrysiad dylunio: mae'r to yn cyflawni nid yn unig rhai tasgau penodol, ond hefyd yn chwarae rhan addurnol ac esthetig y tu allan i'r tŷ.

Dull ar gyfer cyfrifo paramedr llethr y to:

 • y dangosydd gorau posibl yw 20-45 °;
 • Mae 45-60 ° yn addas ar gyfer rhanbarthau â gaeafau eira, gan leihau rhewlifiant a chaniatáu i eira ddisgyn yn esmwyth o do tŷ preifat;
 • Mae 9-20 ° yn nodweddiadol ar gyfer lleoedd gyda hyrddiau gwynt cryf, ac os felly mae'n lleihau gwynt;
 • Bydd 5-10 ° yn ffordd wych allan i'r rhanbarthau deheuol, mae'r to yn cynhesu llai.

To fflat

Yn nodweddiadol, defnyddir to fflat aml-haen mewn rhanbarthau â glawiad isel, ac mae gweithrediad hefyd yn gyffredin wrth orchuddio adeiladau diwydiannol ac adeiladau uchel. Fodd bynnag, mae modern, uwch-dechnoleg a minimaliaeth wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd yn ddiweddar, sy'n rhoi ail fywyd i fath fflat o do.

Manylion dylunio

Mae sawl math o doeau fflat:

 • To a weithredir: yn sail ar gyfer adeiladu caeau chwaraeon, terasau, gazebos, lawntiau, ac ati;
 • To heb ei hecsbloetio: yn cyflawni swyddogaeth amddiffynnol yn unig, nad yw'n addas ar gyfer symud nifer o bobl, gellir ei wneud o fwrdd rhychiog â llenwi cyffordd y taflenni â seliwr;
 • Toi gwrthdro: mae haen inswleiddio gwres, inswleiddio wedi'i osod ar y brig, ac mae rhwystr anwedd a diddosi (nid ffelt to, ond pilenni diddosi heb eu gwehyddu) wedi'u cuddio oddi tano, yn uniongyrchol ar goncrit - mae'r lleoliad hwn yn caniatáu ichi ymestyn yr oes o'r cotio a'r to, osgoi gollyngiadau.

Gwerth llethr

Mae llethr toeau fflat hyd at 3°.

Nodweddion gosod to

Wrth osod to fflat, mae'n bwysig arsylwi o leiaf isafswm llethr - ar gyfer disgyniad dŵr a dyddodiad. Ar ben hynny, mae angen ei greu trwy weithrediad cywir llenwi slag neu glai estynedig, ac nid dim ond y cotio. Er mwyn amddiffyn y to rhag dŵr, gallwch ei wneud yn anadlu - gosodwch haen o glai estynedig neu sylwedd nad yw'n hygrosgopig mewn awyryddion (un fesul 50 m).2 toeau). Gellir gwneud to fflat yn “wyrdd” – plannwch lawnt neu hyd yn oed ardd.

Manteision ac anfanteision

Er gwaethaf y prinder defnydd, mae gan doeau fflat fanteision:

 • yn caniatáu ichi drefnu llwyfan ar gyfer hamdden, ei ddefnyddio fel teras;
 • mae'n bosibl gosod tŷ gwydr, gardd aeaf;
 • gallwch osod generadur gwynt neu ddyfeisiau eraill sy'n cynyddu'r graddau o gysur a manteision economaidd i'r rhai sy'n byw yn y tŷ;
 • ardal fach yn eich galluogi i arbed ar ddeunydd toi;
 • yn darparu gosod a chynnal a chadw hawdd;
 • mae hi'n ddiogel.

Mae anfanteision math fflat o do yn pennu ei boblogrwydd isel:

 • nid yw'r adeilad ar ffurf petryal safonol yn bensaernïol fynegiannol, yn wahanol i'r un traw;
 • mae gofynion cynyddol ar gyfer diddosi to;
 • mae angen cryfhau toi mewn rhanbarthau gyda mwy o eira;
 • mae'r to yn cronni dyddodiad;
 • mae angen cyfrifiadau cywir o'r effaith ar y waliau yn ystod y gosodiad, fel arall nid yw'r strwythur yn gwrthsefyll, caiff ei ddadffurfio.
Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Abat-vent

Plân siâp hirsgwar yw to sied, sy'n cael ei osod ar ongl ac sy'n gorwedd ar waliau cynnal llwyth o uchder gwahanol. Mae'r gwahaniaeth yn uchder a hyd y rhychwant yn creu llethr yr awyren. Gall dyluniad y to fod yn gymhleth, gyda chyfeiriad cyfunol i orffen, gan greu datrysiadau dylunio gwreiddiol. Yn eich galluogi i ddefnyddio ardal yr ail lawr yn broffidiol.

Yn wahanol yn absenoldeb cefnen, dyffrynnoedd. Mae'r llwyth o eira ac amlygiad i uwchfioled solar yn digwydd yn gyfartal, sy'n ymestyn oes y to, gan ei wneud yn wydn. Ar yr un pryd, mae'n eithaf cyfeillgar i'r gyllideb.

To sied yw:

 • awyru;
 • heb ei awyru: nid oes angen elfennau arbennig ar gyfer awyru.

Egwyddorion dylunio toeau

Mae'r dyluniad yn syml, mae'r adeiladwaith yn gyflym ac yn gost-effeithiol. Mae angen ystyried arlliwiau o'r fath:

 • anhawster darparu inswleiddio thermol o ansawdd uchel;
 • mae angen awyru.

Gwerth llethr

Pennir y paramedr yn yr ystod o 10-60 °, ystyrir bod 30-35 ° yn optimaidd. Mae'r dangosydd hwn yn pennu'r dewis o ddeunyddiau toi sy'n sicrhau cydgyfeiriant eira. Mae'n bosibl defnyddio unrhyw ddeunydd, teils metel, to sêm wedi'i wneud o fetel neu arall.

Opsiynau system Rafter

Defnyddir y ffrâm mewn tri math:

 • llithro;
 • haenog;
 • hongian
Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Nodweddion Mowntio

Mae'r to wedi'i osod ar Mauerlat. Os yw ffrâm math hongian wedi'i gosod, mae angen cynhyrchu'r trawst ar wahân ar y ddaear, yna mae angen adeiladu to arno. Mae angen inswleiddio o ansawdd uchel sydd wedi'i feddwl yn ofalus, sy'n cael ei osod o dan orchudd amddiffynnol.

Manteision ac anfanteision

Manteision to crib:

 • cost gymharol isel;
 • mae'n bosibl cwblhau lloriau tŷ preifat heb ddatgymalu cymhleth;
 • mae bron pob deunydd toi yn addas;
 • defnyddir gofod yn effeithlon iawn;
 • gellir gosod balconi, ffenestri panoramig mawr;
 • rhwyddineb gosod simneiau;
 • gwaith cyfrifo a gosod syml;
 • pwysau ysgafn, felly, effaith gymharol fach ar y sylfaen a waliau'r tŷ.

Ymhlith anfanteision y math hwn o doi, mae'n werth sôn am ei ymddangosiad nad yw'n ddeniadol iawn a'r angen am lanhau a glanhau rheolaidd, nad yw'n ymarferol iawn. Er y bydd dylunwyr yn helpu i ymdopi â'r anfantais hon, er enghraifft, trwy gysylltu llethrau aml-lefel neu ddewis teils i'w gorchuddio. Gellir ei ddefnyddio os oes angen i chi adeiladu adeilad dibreswyl: baddondy, ysgubor, garej.

talcen ( talcen ) to

Mae talcen, fel arall talcen neu dalcen, yn cynnwys dau lethr sydd wedi'u cysylltu gan ymyl - crib. Y math mwyaf ymarferol a chyffredin mewn cartrefi preifat yn Rwsia. Ar gyfer adeiladu o'r math hwn, mae'r defnydd o dalcenni yn nodweddiadol - rhannau ochr y waliau ar ffurf triongl. Gefel yw'r enw ar y pediment brig.

Mae yna fathau o doeau talcen o'r fath:

 • cymesur;
 • anghymesur;
 • wedi torri;
 • aml-lefel.

Egwyddorion dylunio toeau

Wrth ddylunio to talcen, mae angen cyfrifo'n gywir yr effaith ar y to a'r paramedr llethr, a ddylai ystyried y deunydd toi a ddewiswyd. Mae'r prosiect ei hun yn gymharol syml a bydd yn creu to dibynadwy a gwydn gyda data wedi'i ddilysu.

Ongl y llethr

Mae maint y dyddodiad a chryfder hyrddiau gwynt yn effeithio ar werth y paramedr hwn. Mae gwerth y llethr yn pennu dangosydd llwyth y to. Mae un ar gyfer pob gorchudd to.

Opsiynau system Rafter

Mae ffrâm y talcen yn defnyddio un o'r dyluniadau posibl:

 • haenog;
 • hongian
 • cyfunol.

Wrth ddewis, mae'r rhychwant rhwng y waliau o'r tu allan yn cael ei ystyried. Elfennau strwythurol - Mauerlat, crib, pwff ac eraill. Eu tasg yw dosbarthu'r llwyth, trwsio neu gryfhau adrannau unigol. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl gosod trawstiau ffrâm fetel.

Nodweddion gosod to

Mae gosod yn cynnwys gosod trawstiau, codi estyll a gosod to.

Manteision ac anfanteision

Mae manteision to talcen yn cynnwys:

 • y posibilrwydd o ddefnyddio atig tŷ preifat;
 • sicrhau bod eira a dŵr yn cael eu symud yn effeithiol;
 • gosodiad syml a chyflym, atgyweirio syml;
 • y gallu i greu amrywiaeth o brosiectau;
 • ystod eang o ddeunyddiau toi addas, ychydig bach o wastraff yn ystod y gosodiad;
 • cost isel.

Anfanteision y dyluniad:

 • yn ystod y gwaith adeiladu, mae angen llawer o ddeunyddiau toi;
 • mae uchder y to yn dibynnu ar y rhychwant;
 • ar gyfer atig cynnes, bydd angen cryfhau'r ffrâm yn ychwanegol, trefniant agoriadau ffenestri, inswleiddio, gwresogi.

Mae'r math hwn o do yn addas ar gyfer tai gwledig isel, tai bach: po fwyaf yw'r tŷ, y mwyaf yw arwynebedd y to, a dyna'r rheswm am y costau a'r anawsterau wrth osod a chynnal a chadw.

Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

To hip

Mae'r to clun yn cynnwys pedair llethr, y mae dau ohonynt wedi'u hadeiladu ar ffurf trapesoid, a dau ar ffurf triongl (clun). Fel arfer yn gogwyddo ar un ongl ac yn rhoi atyniad a harmoni i'r tŷ. Ar ben llethrau'r to mae ffenestri dormer. Nid yw bondo gyda system ddraenio yn caniatáu i ddŵr glaw lifo i lawr y waliau, yn eu hamddiffyn rhag gwlychu.

Mae yna gyfluniadau o'r math hwn:

 • hanner clun;
 • pabell.
Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

To hanner talcen

Yn wahanol mewn corneli bevelled ac yn gorffen trionglau cwtogi. Defnyddir yn aml mewn pensaernïaeth ranbarthol. Mae'n edrych yn ddeniadol ac mae ganddo atig, sy'n addas ar gyfer trefnu atig gyda balconi agored. Mae ymylon y ffrâm yn cael eu cryfhau oherwydd adrannau beveled, mae'r to yn gwrthsefyll y gwynt yn well, mae'n symlach. Mae'r pediment yn addas ar gyfer gosod ffenestr, tra bod y hanner cluniau yn dod yn addurn gwreiddiol y tŷ.

Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

To pabell

Fe'i defnyddir mewn tai â sgwâr neu betryal yn y gwaelod; yn lle crib, mae ganddo gwlwm crib - pwynt cyffordd y llethrau. Gall to talcennog gynnwys 3 neu fwy o lethrau to, sy'n ddelfrydol ar gyfer tai â sylfaen polygon rheolaidd (sylfaen sgwâr). Yn allanol, mae to o'r fath yn edrych fel pyramid ac yn ffitio'r adeilad mewn arddull glasurol. Mae'n edrych yn dda fel cotio ar gyfer adeiladau amaethyddol, garejys ymreolaethol. Gellir ei ddefnyddio mewn cyfansoddiadau pensaernïol cymhleth. Fodd bynnag, mae cost toeau ar oleddf o'r fath yn llawer mwy na mathau o dalcen.

Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Egwyddorion dylunio

Mae angen cyfrifiadau gofalus ar y prosiect, mae'n well cynnwys arbenigwr. Bydd angen rhoi sylw arbennig i naws o'r fath:

 • cyfrifir pob goledd ar wahân;
 • mae'n ofynnol iddo gyfrifo hyd y trawstiau a'r crib yn gywir;
 • rhoi sylw i ardal y simneiau a'r ffenestri;
 • gwneud y cyfrifiad cywir o'r llwyth.

Rhaid gwneud y ffrâm a'r trawst crib o'r un deunydd. Dylai'r prosiect hefyd gynnwys elfennau ychwanegol a phopeth sy'n angenrheidiol ar gyfer y to.

Paramedr llethr

Po fwyaf yw maint yr eira a chryfder y gwynt, y mwyaf ddylai'r llethr fod; ar gyfer math to talcennog, mae yn yr ystod o 5-60 °.

Opsiynau Rafter

Maent yn cynnwys coesau trawstiau ac elfennau traddodiadol sy'n darparu cryfder to a hyd yn oed dosbarthiad pwysau.

Nodweddion gosod to

Mae gosod yn gofyn am sylw arbennig i inswleiddio thermol a llethrau uniadau. Ar do lled-glun, mae gosod yn haws nag ar do clun. Mae angen atgyfnerthu trawstiau. Mae'r dilyniant o elfennau cau fel a ganlyn:

 • mauerlat;
 • trawstiau pren;
 • raciau;
 • coesau gogwydd.

Ar ôl hynny, gosodir gweddill y cydrannau a'r crât.

Manteision ac anfanteision

Manteision to hip:

 • nid yw mannau bargodion cornis yn cael eu dadffurfio;
 • gwrthsefyll hyrddiau gwynt cryf;
 • yn eich galluogi i arfogi'r atig gyda'r defnydd mwyaf posibl o ofod;
 • dyluniad gwreiddiol;
 • mae dyluniad y to yn darparu ar gyfer cynnydd yn yr arwynebedd, sy'n sicrhau trosglwyddiad gwres effeithlon;
 • mae bargodion ychwanegol o do o'r fath yn amddiffyn rhag dyodiad, gan gynyddu'r cyfnod defnydd.

Anfanteision To:

 • gosod y to yn gymhleth a gosod deunyddiau toi;
 • cost uchel toi.

Mansard (torri) to

Mae to mansard yn strwythur o lethrau, sy'n cynnwys y rhannau uchaf ac isaf yn eu tro. Ar y brig, mae ongl y gogwydd yn llai, fel arfer mae'n 30 °. Mae gan yr un isaf fwy - tua 60 °. Gall to o'r fath fod yn ddau neu bedwar traw. Mae eu torasgwrn yn cynyddu'r ardal y gellir ei defnyddio, sy'n gwella perfformiad yr atig.

Gall yr atig fod o sawl math:

 • sgwar;
 • petryal;
 • cyfuniad o driongl a sgwâr.

Egwyddorion dylunio toeau

Wrth ddylunio, rhaid ystyried y pwyntiau canlynol:

 • rhaid i uchder y to fod o leiaf 2,2 m;
 • dylai deunyddiau fod yn ysgafn o ran pwysau;
 • mae'n bwysig ystyried struts a phwff.

Gan fod to o'r fath yn golygu gosod atig mewn tŷ preifat, rhaid cymryd i ystyriaeth y bydd yn rhaid ei inswleiddio a sicrhau cyfnewid aer priodol.

Ongl y llethr

Mae'r paramedr yn cael ei bennu gan uchder yr atig a rhaid iddo ystyried dangosyddion tywydd a'r math o ddeunydd toi.

Opsiynau system Rafter

Mae'r ffrâm yn cynnwys trawstiau haenog a hongian. Mae strwythur y to yn gryf iawn oherwydd ei fod yn cysylltu'r trawstiau uchaf a gwaelod, trawstiau a physt i mewn i drawst cyffredin gan ddefnyddio pwff llorweddol. Weithiau gellir lleihau trawstoriad y bariau heb amddifadu'r to cyfan o gryfder. Gellir gwneud trawstiau ar oleddf bron yn fertigol.

Nodweddion Mowntio

Mae gosod yn golygu cynhyrchu un rhan gyntaf o'r ffrâm, gan gynnwys raciau a thrawstiau ar oleddf, ac yna, trwy gyfatebiaeth, gweddill y ffrâm. Mae elfennau wedi'u mowntio yn cael eu hatgyfnerthu â hytrawstiau. Cam angenrheidiol yw inswleiddio'r to.

Manteision ac anfanteision

Manteision to mansard:

 • y prif fantais yw'r cynnydd yn yr arwynebedd defnyddiadwy gyda'r un maint y llain tir;
 • mae cyfaint yr aer yn yr ystafell atig yn cynyddu;
 • ffurfir llawr cyflawn yn y ty ;
 • argaeledd elfennau to i'w hatgyweirio;
 • mae siâp syml y to yn rhoi cryfder a dibynadwyedd iddo;
 • lleihau colli gwres y tŷ cyfan;
 • ymddangosiad esthetig.

Anfanteision:

 • heb awyru ychwanegol, ffurflenni anwedd ar y gacen to;
 • mae angen costau ychwanegol ar ffenestri to.

Fodd bynnag, beth bynnag fo'r gost o drefnu'r atig, ni ellir eu cymharu â chost adeiladu estyniad ychwanegol neu lawr llawn.

Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

To aml-dalcen

Mae to aml-dalcen yn cael ei ffurfio gan gyfuniad o doeau talcen o wahanol feintiau, siapiau a llethrau. Fel arfer awyrennau trionglog a thrapesoidaidd yw'r rhain, weithiau defnyddir rhai hirsgwar. Mae ardaloedd mawr yn cynyddu cost deunydd toi ac, yn unol â hynny, ei gyfanswm pwysau. Mae angen prynu stiffeners a dyffrynnoedd. Gall toeau fod â chorneli pigfain neu glun.

Egwyddorion dylunio

To crib sy'n anodd iawn i'w ddylunio ac sy'n gofyn am sgiliau arbennig. Dylid cofio bod to o'r fath yn edrych yn dda ar dŷ mawr ac yn colli ar adeilad bach. Mae pob elfen o'r to yn cael ei gyfrifo ar wahân. Mae arbenigwyr yn argymell defnyddio deunyddiau ysgafn a pheidio ag arbed ar ddiddosi. Cam dylunio anodd yw cynllunio agoriadau ffenestri a draeniau. Rhaid i'r trawstiau fod o bren o ansawdd uchel.

Opsiynau system Rafter

Prif elfen y ffrâm yw'r Mauerlat, y mae'r elfennau sy'n weddill o'r trawstiau ynghlwm wrtho. Rhaid i strwythur cymhleth ddosbarthu'r pwysau ar y waliau a'r sylfaen yn gyfartal.

Nodweddion Mowntio

Mae ffrâm y to yn anodd iawn i'w osod, yn ogystal, mae gan y to fanylion: mae angen amddiffyn cyffordd y llethrau, cyffordd y dyffrynnoedd rhag lleithder. Mae yna lawer o ardaloedd bregus o'r fath, felly mae angen i chi fod yn ofalus iawn wrth osod a dewis y deunyddiau o ansawdd uchaf ar gyfer diddosi.

Manteision ac anfanteision

Manteision to aml-dalcen:

 • tu allan deniadol y to ei hun a'r tŷ yn ei gyfanrwydd;
 • mae'r dyluniad yn wydn iawn ac yn weithrediad hirdymor;
 • ymarferoldeb;
 • o dan y to gallwch drefnu ystafell ychwanegol.

Anfanteision y math hwn o do:

 • nifer fawr o gydrannau: haenau, elfennau ychwanegol, ac ati;
 • ar ôl torri'r to - llawer o wastraff.
Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Toeon conigol a chromennog

Mae gan doeon conigol a chromennog nodweddion tebyg. Mae hwn yn strwythur crwn sy'n cwmpasu elfennau unigol o'r tŷ: ferandas, tyredau, ac ati. Ystyrir mai'r to cromennog yw'r ffordd fwyaf gwreiddiol a hardd o ddylunio adeilad. Mae'r to conigol yn rhoi'r tŷ carreg neu frics cyfan yn debyg i gastell canoloesol. Gellir defnyddio llechi llechi neu deils ceramig a ffenestri wedi'u gwneud o polycarbonad tryloyw neu liw.

Mae toeau o'r fath yn eithaf prin, gan eu bod yn briodol ar gyfer tai siâp crwn. Mae toeau conigol yn gyflawn ac yn anghyflawn.

Egwyddorion dylunio

Yn aml, mae'r golygfeydd hyn yn fwy o ran esthetig o adeilad nag o un swyddogaethol. Ar gyfer dylunio, mae angen data ar waelod y côn a hyd y llethr. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth o'r swm angenrheidiol o ddeunyddiau ar gyfer adeiladu.

Gwerth llethr

Bydd dangosyddion uchder y côn a hyd y goes trawstiau yn caniatáu ichi gyfrifo paramedr llethr y to gan ddefnyddio'r fformiwla tangiad.

Opsiynau system Rafter

Defnyddir y ffrâm ar gyfer toeau conigol ar gyfer hongian math o gefnogwr a haenog. Defnyddir elfennau ychwanegol, er enghraifft, trawstiau, cewyll, bariau.

Nodweddion Mowntio

Mae'r coesau rafter yn cael eu gosod mewn ffasiwn tebyg i gefnogwr, gan orffwys ar y trawstiau a'r elfen fodrwy. Ar y gwaelod mae Mauerlat. Gwneir gosodiad pellach gan ddefnyddio elfennau ychwanegol yn unol â'r cyfarwyddiadau. Ar gyfer to o'r math hwn, mae'r crât wedi'i wneud o bibellau PVC hyblyg, nid o fyrddau, fel sy'n cael ei wneud fel arfer.

Manteision ac anfanteision

Manteision toeau conigol:

 • cryfder cynyddol, ymwrthedd i ddaeargrynfeydd;
 • ymwrthedd i amodau naturiol.

Anfanteision:

 • gosodiad anodd iawn;
 • nid oes lle y gellir ei ddefnyddio o dan y to;
 • mae'n amhosibl gosod ffenestri;
 • pris uchel.
Enghreifftiau a lluniau o fathau o doeon a'u Dosbarthiad

Pa do sy'n well

Mae dewis y math o do yn cael ei ddylanwadu nid yn unig gan flas a chyllideb y perchennog, ond hefyd gan rai ffactorau:

 • lleoliad y tŷ: amodau hinsoddol a daearegol ardal benodol (lleithder, tymheredd, cryfder y gwynt);
 • atebion pensaernïol: cynllun adeiladu a geometreg adeiladau;
 • ffactor cymdogaeth: pa mor eang yw'r safle adeiladu, a oes gofynion o ran edrychiad cyffredinol yr ardal a chyfyngiadau eraill;
 • cymhlethdod gosod;
 • mae'r effaith ar y waliau a'r sylfaen yn gofyn am gyfrifiadau gofalus a chywir;
 • y posibilrwydd o gynhesu;
 • a oes angen atig, atig heb ei gynhesu ar gyfer storio pethau, neu a yw'n adeilad tebyg i gaban lle nad oes angen atig uwchben y nenfwd.

Er mwyn creu delwedd organig, dylid dylunio'r to ar unwaith gyda'r tŷ, gan ystyried yr holl baramedrau eraill. Er mwyn i do fod yn drawiadol ac yn wreiddiol, nid oes angen siâp bril na deunydd toi premiwm arno, mae'n ddigon ei fod yn gytûn ac yn cyd-fynd â delwedd gyffredinol yr adeilad. Bydd cyfrifianellau adeiladu arbennig yn eich helpu i gyfrifo faint sydd ei angen arnoch i brynu deunyddiau ar gyfer y to, sylfaen y grisiau. Bydd to sydd wedi'i ddylunio a'i godi'n gywir yn para sawl degawd heb ei atgyweirio, yn enwedig os oes gan y deunyddiau adeiladu a ddefnyddir oes gwasanaeth hir. Bydd yr arbenigwr yn dweud wrthych yr amser gorau ar gyfer adeiladu - yn yr haf neu yn yr hydref-gwanwyn.

Toi to: mathau o ddeunyddiau

Fel to, gallwch ddewis gwahanol ddeunyddiau yn dibynnu ar y gyllideb, arddull adeiladu a chwaeth esthetig y perchnogion, y lliw a ddymunir.

Bydd defnyddio gorchuddion ymarferol megis llechi ar gyfer toeau â siapiau cymhleth yn cynyddu'r gwastraff deunydd (gormod o docio) yn unig, felly mae'n well dewis gorchuddion darnau bach neu hyblyg, fel Onduvilla neu eryr hyblyg.

Mae deunyddiau dalen yn berffaith ar gyfer toeau un-traw a thalcen o siâp syml, dyma chi'n gwbl ddiderfyn wrth ddewis y math o cotio (Ondulin Smart, Ondulin Tiles, taflen broffiliedig, ad-daliad o wahanol feintiau).

Ar gyfer toeau cromennog a chonigol, mae deunyddiau bitwminaidd mewn rholiau, teils bitwminaidd neu naturiol, llechi, llechi llechi yn addas.

Bydd to a ddewiswyd yn organig yn rhoi personoliaeth i'ch cartref ac yn caniatáu i'r cartref deimlo'n glyd ac wedi'i warchod.

Gadael ymateb