Marwolaeth i newyn pangs!

Cynnwys

Ymprydiodd Crist, ymprydiodd Bwdha, ymprydiodd Pythagoras … Roedd gan yr ymprydiau hyn, fodd bynnag, bwrpas hollol wahanol i bwrpas llawer ohonom. A yw newyn yn ffordd dda o golli pwysau yn gyflym a dadwenwyno?

Heddiw, pan fydd bwyd ar gael bron yn unrhyw le ac unrhyw bryd, rydyn ni'n cyflawni'r pechod o glwton yn amlach. I fwyta swper, does dim rhaid mynd i'r caeau a chloddio tatws, na rhedeg drwy'r coed i hela rhyw helwriaeth. Mae'n ddigon i archebu pryd o fwyd dros y ffôn neu ymweld â'r siop neu'r bar agosaf. O ganlyniad, rydym yn bwyta gormod ac felly nid yn unig yn ennill pwysau, ond hefyd yn teimlo'n euog. Mae'n gostwng ein hunan-barch ac yn difetha ein hwyliau. Mae streic newyn yn dod i'r adwy. Ac nid yn unig fel ffordd o gael gwared ar cilogramau diangen, ond hefyd edifeirwch. Mae fel penyd sy'n caniatáu i chi gael eich glanhau o bechod. Ond a yw'n iach?

Puredigaeth trwy newyn

Ers gwawr amser, mae dyn wedi puro ei hun mewn amrywiol ffyrdd i gael gwared ar ei euogrwydd. Ym mron pob diwylliant, mae yna ddefodau adnewyddu ysbrydol - golchi, llosgi, arogldarthu. Dyma'r ateb gorau ar gyfer edifeirwch oherwydd camgymeriadau neu hepgoriadau, ac felly'n caniatáu ichi deimlo'n fwy cyfforddus. Mae ymprydio hefyd yn ddefod o'r fath. Ymprydiodd Crist yn yr anialwch am 40 diwrnod a 40 noson. Gwnaeth y Bwdha hefyd. Roedd newyn yn cael ei ddefnyddio gan doethion Tsieineaidd, Tibetaidd, Arabaidd, Groegaidd a Rhufeinig. Roedd Pythagoras yn ymprydio unwaith y flwyddyn am 10 diwrnod. Ni adawodd Hippocrates i'r sâl fwyta nes i'r arwyddion cyntaf o adferiad ymddangos. Mae ymprydio yn digwydd ym mhob crefydd gyda graddau amrywiol o gyfyngiad. Yn ein traddodiad Cristnogol Ewropeaidd, mae ymprydio yn dechrau ar ôl y gaeaf, pan fyddwn yn dathlu carnifal yn helaeth, ac yn para tan y Pasg. Yna rydyn ni'n cyfyngu ar ein bwyd, rydyn ni'n dileu cig neu losin. Nid yw Mwslimiaid yn bwyta trwy'r dydd yn ystod Ramadan, dim ond ar ôl machlud haul maen nhw'n ei wneud. Hyd yn oed ar wahân i grefydd, heddiw, yn dymuno cael gwared ar effeithiau pechod ar y cyd, sef llygredd amgylcheddol, rydyn ni'n rhoi'r gorau i fwyta am ychydig i lanhau corff moch niweidiol a ddaeth yn sgil datblygiad amaethyddiaeth a hwsmonaeth anifeiliaid. Mae hyn er mwyn ein hamddiffyn rhag yr epidemig canser, y credir hefyd bod ei achosion yn natblygiad gwareiddiad.

Damcaniaethwyr ymprydio

Mae cynigwyr meddygaeth naturiol yn honni bod newyn yn rhyddhau'r corff rhag tocsinau, dyddodion niweidiol a gormodedd o golesterol. Mae'r rhai sy'n ei ddefnyddio yn sicrhau bod newyn yn gwella, yn adnewyddu ac yn ymestyn bywyd. Mae ei weithrediad yn effeithio ar bob cell unigol a'r seice. Mae un o hyrwyddwyr mwyaf enwog triniaeth newyn, GP Malakhov, cyflwynydd teledu, hyrwyddwr ffordd iach o fyw, awdur llawer o gyhoeddiadau ar ddulliau naturiol o iachau'r corff a hunan-iachau, yn esbonio camau ymprydio yn ei lyfr “Healing Fasting ”. Yn gyntaf, mae'r corff yn cael gwared ar ddŵr llonydd, halen bwrdd a halwynau calsiwm. Yna caiff y meinwe heintiedig, braster yr abdomen a chyhyrau eu defnyddio.

Yn ôl Małachow, dyma'r broses awtolysis sy'n rhyddhau'r corff rhag tocsinau a dyddodion. Yna mae glanhau mewngellol yn digwydd. Mae'r arennau, y coluddion a'r ysgyfaint yn gweithio'n ddwys iawn yn ystod ymprydio, gan dynnu o'r corff gynhyrchion gwenwynig dadelfeniad braster - aseton, asid brasterog, proteinau - tyrosin a tryptoffan, yn ogystal â ffenylalanîn, ffenol, cresol, ac indium. Mae gan yr holl sylweddau gwenwynig hyn arogl annymunol. Mae'r corff hefyd yn cael gwared ar blaladdwyr, metelau trwm, a radioniwcleotidau. Mae Małachow yn honni bod yr ysgyfaint wedyn yn ysgarthu tua 150 o wahanol docsinau mewn cyflwr nwyol. Mae’r “rhedwyr marathon newynog” yn honni mai’r amser hiraf heb fwyd yw 40 diwrnod.

Mae cefnogwyr ymprydio cymedrol yn argymell ei wneud unwaith y mis am un diwrnod ac mewn fersiwn cain, hy gyda sudd ffrwythau a llysiau yn lle dim ond dŵr. Mae glanhau mwy eithafol yn cymryd wythnos.

Beth mae maethegwyr a meddygon yn ei ddweud?

Nid yw maethegwyr a meddygon yn gefnogwyr newyn. - Mae angen glwcos ar ein hymennydd a'n cyhyrau i weithio - meddai Anna Nejno, meddyg teulu a maethegydd. Dylid cofio hefyd bod diffyg protein yn achosi llosgi ein cyhyrau ein hunain, ac mae'r rhain, wedi'r cyfan, yn bwyta llawer o galorïau, heb ganiatáu iddynt fwydo meinwe braster.

– Nid yw streic newyn yn gwneud synnwyr o safbwynt meddygol. Fodd bynnag, gall wneud i chi deimlo'n sâl. Trwy losgi brasterau, bydd y corff yn cynhyrchu cyrff ceton, a fydd yn gwneud i ni deimlo'n orfoleddus ar ôl y cyfnod cychwynnol o gur pen a hwyliau drwg. Fodd bynnag, gall triniaeth o'r fath arwain at lawer o sgîl-effeithiau, megis pyliau o gowt mewn pobl â lefelau uwch o asid wrig neu avitaminosis a llai o imiwnedd - ychwanega'r meddyg.

Gall avitaminosis ymddangos fel briwiau anffurfio, effeithio ar ymddangosiad gwallt ac ewinedd, a chynyddu'r tueddiad i haint. Dywed y dietegydd Zofia Urbańczyk fod gosod cyfyngiadau mor fawr bob amser yn gysylltiedig â'r effaith yo-yo. Bydd newyn yn achosi colli pwysau, ond byddwn yn dod yn ôl ato yr un mor gyflym. Yn ogystal, mae'r corff newynog yn arafu'r metaboledd. Yn arbenigwr ym maes tocsicoleg, mae Dr Piotr Burda yn rhybuddio bod yr organeb newynog yn adweithio'n wahanol i gyffuriau, er enghraifft, mae'r cyffur lladd poen paracetamol yn fwy gwenwynig i berson sy'n newynu.

Ydy newyn yn glanhau?

Mae corff iach yn glanhau ei hun. Nid yw dietau dileu yn gwneud hynny, oherwydd mae glanhau yn broses y mae'n rhaid ei wneud drwy'r amser. Mae ein corff wedi'i gyfarparu â'r mecanweithiau priodol ar gyfer hyn. Mae'r ysgyfaint, yr arennau, yr afu, y coluddion a'r croen yn cael gwared ar sylweddau niweidiol. - Ni allwch lanhau'r gwaed â pherlysiau, lavage berfeddol, neu newyn. Os oes gan glaf broblemau arennau, mae ei gorff yn cael ei wenwyno a rhaid iddo gael dialysis. Os nad yw'r afu yn gweithio, rhaid ei drawsblannu - eglura'r hematolegydd yr Athro Wiesław Wiktor Jędrzejczak.

“Tybiwch fod gan rywun ormodedd o ddeilliadau mercwri, yr ydym yn eu bwyta gyda rhai pysgod môr o ddyfroedd halogedig, yna ni fydd yfed llawer iawn o ddŵr yn eu golchi allan o fraster y corff. Oherwydd y cyfnewid araf iawn rhwng hylifau biolegol, hyd yn oed o fewn ychydig ddyddiau, ni fydd llawer ohonynt yn cael eu tynnu o ddyddodion yn y corff - meddai'r prof internist. Zbigniew Gaciong. Mae dadwenwyno, neu ddadwenwyno mewn meddygaeth, yn ymwneud yn bennaf ag atal cyflenwi tocsinau gwenwynig i'r corff.

- Os oes gan rywun wenwyn alcohol, rydym yn aros i'r afu ei fetaboli. Wrth gwrs, mewn rhai achosion, ee mewn plwm acíwt neu wenwyn cyanid, rydym yn cyflwyno i lif gwaed y claf sylweddau sy'n rhwymo metelau trwm ac yn cael eu hysgarthu gyda nhw o fewn ychydig oriau - eglura'r gwenwynegydd Dr Piotr Burda.

Ympryd undydd i gorff ac enaid

Mae Dr Burda yn credu bod ympryd undydd yn iachach na chynhyrchion colli pwysau sydd ar gael ar y Rhyngrwyd. Ychwanega Dr Nejno y gall fod yn dda i'n hiechyd. Fodd bynnag, mae hi'n tynnu sylw at y ffaith nad oes llwybrau byr gwyrthiol. Felly sut i lanhau'ch corff yn effeithiol? - Mae dadwenwyno rhesymegol yn ddiet iach, gweithgaredd corfforol ac osgoi ffactorau niweidiol - mae meddygon yn ateb.

Nid yw'n gwneud synnwyr i wneud hyn yn achlysurol. Nid yw chwaraeon sy'n cael eu hymarfer unwaith y mis yn cael effaith fawr ar iechyd, gall fod yn achos anaf ar y mwyaf. Ni fydd bwyta ffrwythau a llysiau unwaith y mis yn gwella eich iechyd chwaith. Ffordd iach o fyw yw'r ffordd orau o gefnogi prosesau glanhau naturiol y corff. Yn enwedig hynny - fel y mae'r Athro Gaciong - am ein hiechyd mewn 40 y cant o enynnau etifeddol yn penderfynu, mewn 20 y cant. meddyginiaeth adferol, a'r 40 y cant sy'n weddill. mae'n ffordd o fyw. – Nid oes gennym unrhyw ddylanwad ar y ffactor cyntaf, a'r ail ffactor i raddau bach iawn. Mae'r trydydd, fodd bynnag, yn dibynnu'n llwyr arnom ni - dywed prof. Gaciong.

Hefyd nid oes gan seicolegwyr unrhyw beth yn erbyn ymprydiau undydd. Maen nhw'n credu bod gweithgareddau nad ydyn nhw'n niweidio iechyd ac yn gwella lles yn caniatáu ichi gael yr hyn a elwir yn lles iechyd. Ac oherwydd ein bod ni'n byw dan straen cyson, gall adbryniant o'r fath o ddiffygion wneud i ni deimlo'n well.

Gadael ymateb