Dulliau cyflenwol o rwymedd

Cynnwys

Dulliau cyflenwol o rwymedd

Mae dulliau cyflenwol yn cynnwys carthyddion pwysau, carthyddion esmwyth, a charthyddion symbylu llysieuol. Defnyddir rhai ohonynt hefyd mewn meddygaeth glasurol. Mae'r un sgîl-effeithiau a rhybuddion yn berthnasol. Mae sail triniaeth rhwymedd yn parhau i fod yn ddeiet sy'n llawn ffibr ynghyd â dŵr ac ymarfer corff..

 

Olew castor, psyllium, senna

probiotics

Cascara sagrada, hadau llin, helygen, latecs aloe

Agar-agar, gwm guar, llwyfen llithrig, gwreiddyn riwbob, glucomannan, dant y llew, boldo

Dyfrhau colon, therapi tylino, Meddygaeth Tsieineaidd Traddodiadol, seicotherapi, adweitheg, bio-adborth

 

Dulliau cyflenwol o rwymedd: deall popeth mewn 2 funud

Carthyddion balast

 Psyllium (hadau neu gotiau hadau). Am ganrifoedd, mae sawl person wedi defnyddio psyllium fel carthydd. Mae'n ffibr naturiol hydawdd (mwcilag) wedi'i gymryd o had y llyriad. Mae awdurdodau meddygol yn cydnabod ei effeithiolrwydd wrth leddfu Rhwymedd. Mae psyllium ar gael mewn naddion a phowdr mewn siopau bwyd iechyd a llysieuwyr. Dyma'r prif gynhwysyn mewn paratoadau masnachol fel Metamucil®, Regulan® a Prodiem®. Mae gan Psyllium flas diflas.

Dos

- Soak 10 g o psyllium mewn 100 ml o ddŵr llugoer am ychydig funudau. Yfed yn brydlon i atal y gymysgedd rhag tewhau a gelling. Yna yfwch yr hyn sy'n cyfateb io leiaf 200 ml o ddŵr er mwyn osgoi rhwystro'r llwybr treulio. Ailadroddwch 1 i 3 gwaith y dydd, yn ôl yr angen. Cynyddwch y dos yn raddol nes cael yr effaith a ddymunir.

- Efallai y bydd angen parhau â'r driniaeth am o leiaf 2 i 3 diwrnod cyn cael yr effaith garthydd gorau posibl.

 Had llin. Mae ei fwcilag (pectin) yn egluro ei effaith garthydd. Mae Comisiwn E ac ESCOP yn cydnabod ei effeithiolrwydd wrth drin rhwymedd cronig.

Dos

- Ychwanegu 1 llwy de. llwy fwrdd (10 g) hadau cyfan, wedi'u malu neu eu malu'n fras i wydraid o ddŵr (lleiafswm o 150 ml) ac yfed y cyfan.

- Cymerwch 2 i 3 gwaith y dydd. Mae rhai ffynonellau yn argymell eu socian wrth iddynt ryddhau eu mwcilag, mae eraill o'r farn bod yn rhaid iddynt chwyddo yn y coluddion i fod yn effeithiol.

- Mae llin llin yn fwyaf effeithiol os yw wedi'i falu'n fras yn gyntaf (ond heb ei bowdrio). Yn llawn asidau brasterog aml-annirlawn, rhaid ei falu'n ffres i atal y brasterau ansefydlog hyn rhag mynd yn rancid (dim ond am wythnos yn yr oergell y gellir cadw hadau wedi'u malu).

- Gallwch chi fynd â'r hadau ar eich pen eich hun neu eu hychwanegu at afalau, llaeth, muesli, blawd ceirch, ac ati.

 Gwm agar a guar. Defnyddiwyd y sylweddau hyn yn draddodiadol i drin Rhwymedd. Mae agar-agar yn sylwedd sy'n llawn mwcilag wedi'i dynnu o amrywiol rywogaethau o algâu coch (Gelidiwm ou Grace). Mae gwm guar yn polysacarid sy'n deillio o blanhigyn Indiaidd, guar (Cyamopsis tetragonolobws). Maent yn chwyddo mewn cysylltiad â dŵr.

Dos

- Gomme de guar : cymerwch 4 g, 3 gwaith y dydd (cyfanswm o 12 g) ychydig cyn neu yn ystod prydau bwyd, gydag o leiaf 250 ml o hylif. Dechreuwch gyda dos o 4 g y dydd a chynyddwch yn raddol i osgoi anghysur gastroberfeddol6.

- Jelly : Cymerwch 5 g i 10 g y dydd7. Fe'i gwerthir mewn “torthau” neu mewn powdr gwyn sy'n cael ei doddi mewn dŵr i wneud jeli y gellir ei flasu â sudd ffrwythau ac a all ddisodli pwdinau gelatin.

 Glucomannane gan konjac. Yn draddodiadol yn Asia, dangoswyd bod glucomannan konjac yn effeithiol wrth leddfu Rhwymedd mewn sawl astudiaeth afreolus. Yn 2008, cynhaliwyd astudiaeth fach ar 7 claf rhwym i asesu effeithiolrwydd atchwanegiadau glucomannan konjac (1,5 g, 3 gwaith y dydd am 3 wythnos) o'i gymharu â plasebo wrth leddfu rhwymedd. Fe wnaeth Glucomannan ei gwneud hi'n bosibl cynyddu amlder y stôl 30% a gwella ansawdd y fflora coluddol20. Mewn plant, dangosodd astudiaeth a gyhoeddwyd yn 2004 (31 o blant) fod glucomannan yn lliniaru poen yn yr abdomen a symptomau rhwymedd (roedd 45% o blant yn teimlo'n well o gymharu â 13% o'r rhai a gafodd eu trin â plasebo). Y dos uchaf a ddefnyddiwyd oedd 5 g / dydd (100 mg / kg y dydd)21.

Carthydd emosiynol

 Llwyfen goch (ulmus coch). Mae rhan fewnol rhisgl, y bast, y goeden hon sy'n frodorol o Ogledd America yn cael ei defnyddio gan Americanwyr Brodorol i drin llid y system dreulio. Mae Liber yn dal i gael ei ddefnyddio heddiw i drin Rhwymedd neu ddarparu bwyd esmwyth a hawdd ei dreulio i ymadfer.

Dos

Gweler y rysáit uwd llwyfen llithrig yn y ddalen Llwyfen yn adran y Llysieufa Feddyginiaethol.

Ysgogi carthyddion

Gwneir y math hwn o garthydd fel arfer o blanhigion sy'n cynnwys anthranoidau (neu anthracenau). Mae dosage yn seiliedig ar y cynnwys anthranoid, nid pwysau'r planhigyn sych7. Gellir addasu'r dos i ddefnyddio'r swm lleiaf sydd ei angen i gyflawni carthion meddal. Peidiwch â bod yn fwy na 20 mg i 30 mg o anthranoidau y dydd.

Ymwadiad. Mae carthyddion ysgogol yn cael eu gwrtharwyddo ar gyfer merched beichiog a merched sy'n bwydo ar y fron. Felly rhaid bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r holl gynhyrchion isod, yn ddelfrydol o dan gyngor meddygol a dim ond ar gyfer triniaethau tymor byr (uchafswm o 10 diwrnod).

 olew castor (Tic cyffredin). Mae olew castor mewn dosbarth ei hun ym myd carthyddion symbylydd oherwydd nad yw'n cynnwys anthranoidau. Mae ei weithgaredd purgative yn ddyledus i asid brasterog, asid ricinoleig, sy'n ffurfio halwynau sodiwm. Mae awdurdodau meddygol yn cydnabod ei effeithiolrwydd wrth drin rhwymedd ar sail ad hoc.

Dos

Fe'i cymerir ar gyfradd o tua 1 i 2 lwy fwrdd. llwy de (5 g i 10 g), mewn oedolion7. Mae'n cymryd tua 8 awr i weithio. I gael effaith gyflymach, cymerwch uchafswm o 6 llwy fwrdd. (30 g). O'i gymryd ar stumog wag, mae'n fwy effeithiol.

Anfanteision

Pobl â cherrig bustl neu broblemau bustl eraill.

 Senna (Cassia angustifolia ou Cassia Senna). Mae effeithiolrwydd senna wrth drin rhwymedd, yn y tymor byr, yn cael ei gydnabod gan awdurdodau meddygol. Mae sawl cynnyrch carthydd a geir dros y cownter yn cynnwys darnau senna (Ex-Lax®, Senokot®, Riva-Senna®, ac ati). Mae plisgyn hadau senna yn cynnwys 2% i 5,5% anthranoidau, tra bod y dail yn cynnwys tua 3%.7.

Dos

- Dilynwch argymhellion y gwneuthurwr.

- Gallwch hefyd drwytho 0,5 g i 2 g o ddail senna mewn dŵr llugoer am 10 munud. Cymerwch gwpan yn y bore ac, os oes angen, cwpan amser gwely.

- Ewin: trwytho, am 10 munud, ½ llwy de. llwy de o godennau powdr mewn 150 ml o ddŵr llugoer. Cymerwch gwpan yn y bore ac, os oes angen, cwpan gyda'r nos.

 Cragen gysegredig (Rhamnus purshiana). Mae rhisgl y goeden hon sy'n frodorol i arfordir Môr Tawel Gogledd America yn cynnwys tua 8% o anthranoidau. Mae Comisiwn E yn cymeradwyo ei ddefnydd i ddelio â Rhwymedd. Mae sawl cynnyrch carthydd yn ei gynnwys, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau.

Dos

Cymerwch 2 ml i 5 ml o echdyniad safonedig hylif, 3 gwaith y dydd.

Gellir ei gymryd hefyd fel trwyth: trwythwch 5 g o risgl sych mewn 10 ml o ddŵr berwedig am 2 i 150 munud a'i hidlo. Cymerwch un cwpan y dydd. Mae ei arogl, fodd bynnag, yn annymunol.

 Aloe latecs (aloe vera). Yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn Ewrop, mae latecs aloe (sudd melyn yn gamlesi bach y rhisgl) yn cael ei ddefnyddio llawer llai yng Ngogledd America. Purgative pwerus, mae'n cynnwys 20% i 40% anthranoidau. Mae Comisiwn E, ESCOP a Sefydliad Iechyd y Byd yn cydnabod ei effeithiolrwydd wrth drin rhwymedd achlysurol.

Dos

Cymerwch 50 mg i 200 mg o latecs aloe gyda'r nos, amser gwely. Dechreuwch gyda dosau bach a chynyddu yn ôl yr angen, oherwydd gall yr effaith garthydd ddigwydd ar ddosau amrywiol iawn, yn dibynnu ar yr unigolyn.

 Helygen (Rhamnus neu helygen). Mae rhisgl sych y boncyff a changhennau o wenith yr hydd, llwyn a geir yn Ewrop ac Asia, yn cynnwys anthranoidau 6% i 9%. Mae ei aeron hefyd yn ei gynnwys, ond ychydig yn llai (o 3% i 4%). Mae ei effaith ychydig yn ysgafnach nag effaith planhigion eraill. Mae Comisiwn E yn cydnabod ei effeithiolrwydd wrth drin rhwymedd.

Dos

- Trwytho 5 g o risgl sych mewn 10 ml o ddŵr berwedig am 2 i 150 munud a'i hidlo. Cymerwch un cwpan y dydd.

- Trwytho 2 g i 4 g o aeron helygen mewn 150 ml o ddŵr berwedig am 10 i 15 munud, yna hidlo. Cael cwpan gyda'r nos ac, yn ôl yr angen, yn y bore a'r prynhawn.

 Gwreiddyn riwbob (Rhewm sp.). Mae gwreiddiau riwbob yn cynnwys tua 2,5% o anthranoidau7. Mae ei effaith garthydd yn ysgafn, ond mae rhai pobl yn fwy sensitif iddo nag eraill.

Dos

Defnyddiwch 1 g i 4 g o risom sych y dydd. Malu'n fân a'i gymryd gydag ychydig o ddŵr. Mae yna hefyd dabledi a darnau yn seiliedig ar alcohol.

 boldo. Mae Comisiwn E ac ESCOP wedi cymeradwyo defnyddio dail boldo i drin anhwylderau gastroberfeddol amrywiol, gan gynnwys Rhwymedd.

Dos

Mae Comisiwn E yn argymell 3 g o ddail sych y dydd ar gyfer anhwylderau treulio12. Sylwch na ddylid defnyddio boldo yn yr henoed, fel y gallai fod gwenwynig ar gyfer yr afu22.

Arall

 probiotics

Mae yna ychydig o dreialon clinigol sy'n dangos effaith fuddiol debygol probiotegau ar rwymedd.23-25 . Mae amlder symudiadau'r coluddyn yn cynyddu 20% i 25% gyda chymeriant dyddiol o probiotegau. Mewn oedolion, probiotegau sy'n cynyddu amlder symudiadau'r coluddyn ac yn gwella eu cysondeb yw'r Bifidobacterium animalis (DN-173 010), yr Lactobacillus casei Shirota, aEscherichia coli Nissle 1917. Mewn plant, rhamnosus casei Mae Lcr35 wedi dangos effeithiau buddiol25.

 Dant y llew. Mae ychydig o dreialon clinigol rhagarweiniol prin yn nodi y gallai paratoadau dant y llew leddfu Rhwymedd. Yn draddodiadol, defnyddir dail dant y llew ffres neu sych, fel y gwreiddyn, fel trwyth ar gyfer eu priodweddau carthydd ysgafn.12.

therapïau

 bioadborth. Mae adsefydlu perineal gan ddefnyddio biofeedback (a elwir hefyd yn biofeedback) yn effeithiol wrth drin anhawster wrth ymgarthu mewn oedolion (rhwymedd terfynell). Rhaid ailsefydlu trwy biofeedback mewn canolfan arbenigol, ac mae'n cynnwys ymarferion i ymlacio cyhyrau llawr y pelfis yn wirfoddol (gan ddefnyddio cathetr balŵn). Mae Biofeedback yn caniatáu ichi “ailddysgu” i gydamseru ymlacio'r sffincter rhefrol ac ymdrechion gwthio. Fel arfer mae angen 3 i 10 sesiwn i gael canlyniadau26.

 Dyfrhau colon. Rhai pobl â Rhwymedd cronig10 wedi sicrhau canlyniadau da gyda dyfrhau colon. Ymgynghorwch â hylenydd neu naturopath. Gweler hefyd ein taflen Hydrotherapi Colon.

 Therapi tylino. Gall therapydd tylino'r abdomen helpu i ysgogi cyfangiadau coluddyn a symud hylifau11. Mae hefyd yn bosibl tylino'ch stumog eich hun trwy wneud symudiadau cylchdro clocwedd o amgylch y bogail. Mae hyn yn helpu i ailgychwyn symudiadau coluddyn, yn enwedig mewn plant rhwym neu fabanod. Gweler ein ffeil Massotherapi.

 Meddygaeth Tsieineaidd Traddodiadol. Gall aciwbigo fod yn ddefnyddiol mewn achosion lle mae symudiadau'r coluddyn mor afreolaidd fel bod carthyddion yn aneffeithiol.11. Gallai meddygaeth lysieuol Tsieineaidd draddodiadol helpu hefyd. Ymgynghorwch ag ymarferydd.

 Seicotherapi. Os oes gennych rhwymedd cronig, ni ddylid esgeuluso'r agweddau seicolegol12. Yn yr un modd â chwsg, gellir atal swyddogaethau dileu wrth or-feddwl. Gweler ein taflen Seicotherapi a'r taflenni cysylltiedig o dan y tab Dulliau Cyflenwol i ddarganfod mwy am y gwahanol fathau o seicotherapi.

 Adweitheg. Gallai triniaethau adweitheg helpu i ymlacio'r corff a'r meddwl. Byddent yn actifadu tramwy berfeddol trwy ysgogi parthau atgyrch a chwalu rhwystrau ynni10.

Gadael ymateb