Alzheimer. Mae dwy nodwedd bersonoliaeth yn cyfrannu at ddementia. Beth yw eich risg?

Cynnwys

Mae Alzheimer yn dinistrio'r ymennydd yn ddiwrthdro, gan ddileu'r cof a'r gallu i fyw'n annibynnol. Er gwaethaf y ffaith bod degau o filiynau o bobl eisoes yn cael trafferth ag ef (ac mae'r nifer yn tyfu'n gyflym), mae'r afiechyd yn dal i guddio cyfrinachau. Mae'n dal i fod yn anhysbys yn union beth sy'n sbarduno'r broses ddinistriol yn y system nerfol. Fodd bynnag, daeth gwyddonwyr o hyd i lwybr gwahanol. Mae'n ymddangos y gallai dwy nodwedd bersonoliaeth ffafrio datblygiad Alzheimer. Beth yn union gafodd ei ddarganfod?

  1. Mae Alzheimer yn glefyd yr ymennydd na ellir ei wrthdroi sy'n dinistrio'n raddol y cof a galluoedd meddwl. – Mae’n dod i’r pwynt nad yw person yn cofio naill ai’r hyn a wnaeth o’r blaen na’r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol. Mae yna ddryswch a diymadferthedd llwyr - meddai'r niwrolegydd Dr. Milczarek
  2. Mae'n hysbys bod croniad o blaciau amyloid a tau yn yr ymennydd yn gysylltiedig â chlefyd Alzheimer a dementias cysylltiedig
  3. Mae ymchwil gan wyddonwyr wedi dangos y gall dwy nodwedd bersonoliaeth fod yn gysylltiedig â datblygiad Alzheimer, ac yn benodol â dyddodiad y sylweddau hyn yn yr ymennydd
  4. Gellir dod o hyd i wybodaeth bwysicach ar hafan Onet.

Clefyd Alzheimer - Beth Sy'n Digwydd i Chi a Pam

Mae clefyd Alzheimer yn glefyd anwelladwy yn yr ymennydd sy'n dinistrio niwronau (mae'r ymennydd yn crebachu'n raddol), ac felly hefyd cof, gallu meddwl ac, yn olaf, y gallu i gyflawni'r gweithgareddau symlaf. Mae clefyd Alzheimer yn gynyddol, sy'n golygu bod symptomau'n datblygu'n raddol dros nifer o flynyddoedd, gan arwain at fwy a mwy o broblemau.

Yn y cam datblygedig, nid yw'r claf bellach yn gallu cyflawni gweithgareddau dyddiol arferol - ni all wisgo, bwyta, golchi ei hun, mae'n dibynnu'n llwyr ar ofal eraill. – Mae’n dod i’r pwynt nad yw person yn cofio naill ai’r hyn a wnaeth o’r blaen na’r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol. Mae yna ddryswch a diymadferthedd llwyr - dywedodd y niwrolegydd Dr Olga Milczarek o Glinig SCM yn Krakow mewn cyfweliad ar gyfer MedTvoiLokona. (Cyfweliad Llawn: Yn Alzheimer's, mae'r ymennydd yn crebachu ac yn crebachu. Pam? eglura'r niwrolegydd).

Mae'n hysbys mai achos clefyd Alzheimer yw cronni dau fath o broteinau yn yr ymennydd: yr hyn a elwir yn beta-amyloid; a tau proteinau i gymryd lle celloedd nerfol. – Mae'r ardal hon yn troi'n ronynnog, dyfrol, sbyngaidd, yn gweithio llai a llai ac yn y pen draw yn diflannu - eglura Dr. Milczarek. Mae'r man lle mae'r cyfansoddion hyn yn cronni yn pennu'r symptomau a fydd yn ymddangos mewn claf penodol.

Yn anffodus, nid yw'n hysbys beth yn union sy'n sbarduno'r broses ddinistriol hon. Mae'n debygol o gael ei ddylanwadu gan gyfuniad o ffactorau genetig, amgylcheddol a ffordd o fyw. Gall pwysigrwydd unrhyw un o'r rhain o ran cynyddu neu leihau'r risg o ddatblygu'r clefyd amrywio o berson i berson. Yn y maes hwn, gwnaeth gwyddonwyr ddarganfyddiad diddorol iawn. Mae'n ymddangos y gallai'r ddwy nodwedd bersonoliaeth z ffafrio neu leihau'r risg o newidiadau dinistriol yn yr ymennydd. Cyhoeddwyd canlyniadau'r dadansoddiadau yn y cyfnodolyn gwyddonol Biological Psychiatry.

Oes angen cyngor arbenigol arnoch gan niwrolegydd? Trwy ddefnyddio clinig telefeddygaeth haloDoctor, gallwch ymgynghori â'ch problemau niwrolegol ag arbenigwr yn gyflym a heb adael eich cartref.

Nodweddion personoliaeth sy'n rhan o'r Pump Mawr. Beth maen nhw'n ei olygu?

Cyn i ni egluro beth yw'r nodweddion, rhaid inni sôn am yr hyn a elwir Y Pump Mawr, model personoliaeth sy'n cynnwys pum prif nodwedd. Mae gwyddonwyr wedi cyfeirio atynt.

  1. Darllenwch hefyd: Lefelau siwgr a cholesterol a'r risg o Alzheimer. “Dydi pobl ddim yn sylweddoli”

Mae’n hysbys bod y nodweddion hyn yn datblygu’n gynnar mewn bywyd ac, yn ôl arbenigwyr iechyd meddwl, “yn cael dylanwad eang ar ganlyniadau bywyd pwysig”. Mae'r Pump Mawr yn cynnwys:

Hyfrydwch – agwedd at y byd cymdeithasol. Mae'r nodwedd hon yn disgrifio person sy'n gadarnhaol tuag at eraill, yn barchus, yn empathetig, yn ymddiried, yn ddiffuant, yn gydweithredol, yn ceisio osgoi gwrthdaro.

Bod yn Agored – disgrifio person sy’n chwilfrydig am y byd, yn agored i brofiadau / emosiynau newydd sy’n llifo o’r byd allanol a mewnol.

Diangen – yn ysgrifennu dyn sy'n edrych am gyffro, yn weithgar, yn gymdeithasol iawn, yn barod i chwarae

Craffter – yn disgrifio rhywun sy’n gyfrifol, yn orfodol, yn drylwyr, yn canolbwyntio ar nodau ac yn canolbwyntio ar fanylion, ond sydd hefyd yn ofalus. Er y gall dwysedd uchel o'r nodwedd hon hyd yn oed arwain at workaholism, mae un gwan yn golygu talu llai o sylw i gyflawni eich dyletswyddau a bod yn ddigymell wrth weithredu.

Niwrotiaeth – yn golygu tueddiad i brofi emosiynau negyddol, fel ee pryder, dicter, tristwch. Mae pobl sydd â lefel uchel o'r nodwedd hon yn dueddol o straen, maent yn profi pob anhawster yn fawr iawn, a gall sefyllfaoedd bywyd cyffredin ymddangos yn fygythiol ac yn rhwystredig iawn iddynt. Maen nhw'n cael amser caled i fynd yn ôl i gydbwysedd emosiynol, ac fel arfer mae'n cymryd mwy o amser.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr ddau ddadansoddiad a arweiniodd at un casgliad. Mae'n cyfeirio at ddwy nodwedd olaf y Pump Mawr: cydwybodolrwydd a niwroticiaeth.

Dwy nodwedd o'r Pump Mawr a'u heffaith ar ddatblygiad Alzheimer. Dwy astudiaeth, un casgliad

Cymerodd dros 3 o bobl ran yn yr ymchwil. pobl. Yn gyntaf, dadansoddwyd data gan bobl a gymerodd ran yn Astudiaeth Hydredol Baltimore o Heneiddio (BLSA) - astudiaeth hiraf America ar heneiddio dynol.

Er mwyn nodi nodweddion y Pump Mawr, cwblhaodd y cyfranogwyr holiadur yn cynnwys 240 o eitemau. O fewn blwyddyn i gwblhau'r ddogfen hon, gwiriwyd y cyfranogwyr am bresenoldeb (neu absenoldeb) placiau amyloid a tau yn eu hymennydd. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl gan PET (tomograffeg allyriadau positron) - prawf delweddu anfewnwthiol.

Yr ail waith oedd meta-ddadansoddiad o 12 astudiaeth a ymchwiliodd i'r berthynas rhwng patholeg clefyd Alzheimer a nodweddion personoliaeth.

I arweiniodd astudiaeth a meta-ddadansoddiad yn seiliedig ar BLSA at yr un casgliad: roedd y cysylltiad cryfaf rhwng y risg o ddatblygu dementia yn gysylltiedig â dwy nodwedd: niwrotigiaeth a chydwybodolrwydd. Roedd pobl â lefelau uchel o niwrotigedd neu gydwybodolrwydd isel yn fwy tebygol o ddatblygu placiau amyloid a thau tangles. Roedd pobl â sgorau cydwybodolrwydd uchel neu sgorau niwrotigedd isel yn llai tebygol o'i brofi.

  1. I gael gwybod mwy: Mae dementia a chlefyd alzheimer hefyd yn effeithio ar bobl iau. Sut i adnabod? Symptomau anarferol

Gellir gofyn a yw'r berthynas hon yn dechrau gyda lefel benodol o ddwyster y ddwy nodwedd. Mae gan Dr. Antonio Terracciano, o Adran Geriatreg Prifysgol Talaith Florida, yr ateb: Mae'n ymddangos bod y cysylltiadau hyn yn llinol, heb unrhyw drothwy […], a dim lefel benodol sy'n sbarduno ymwrthedd neu dueddiad.

Roedd yr astudiaeth uchod o natur arsylwadol, felly ni roddodd ateb i'r cwestiwn pa fecanweithiau sydd y tu ôl i'r ffenomen a ddarganfuwyd. Er bod angen mwy o ymchwil yma, mae gan wyddonwyr sawl damcaniaeth.

Yn ôl Dr. Claire Sexton, cyfarwyddwr rhaglenni ymchwil a chymorth yn y Gymdeithas Alzheimer (nad yw'n ymwneud ag ymchwil), “un llwybr posibl yw llid sy'n gysylltiedig â phersonoliaeth a datblygiad biofarcwyr Alzheimer.” “Mae ffordd o fyw yn llwybr posibl arall,” noda Dr Sexton. – Er enghraifft, dangoswyd bod pobl sy’n gydwybodol iawn yn byw bywydau iachach (o ran gweithgaredd corfforol, ysmygu, cwsg, ysgogiad gwybyddol, ac ati) na’r rhai â llai o gydwybodolrwydd.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn:

  1. Alois Alzheimer – Pwy oedd y dyn a astudiodd ddementia gyntaf?
  2. Beth ydych chi'n ei wybod am eich ymennydd? Gwiriwch a phrofwch pa mor effeithlon rydych chi'n meddwl [QUIZ]
  3. Beth yw cyflwr Schumacher? Mae'r niwrolawfeddyg o'r Clinig “Cloc Larwm i Oedolion” yn siarad am y posibiliadau
  4. Mae “niwl yr ymennydd” yn ymosod nid yn unig ar ôl COVID-19. Pryd y gall ddigwydd? Saith sefyllfa

Gadael ymateb