Dermatitis alergaidd

Cynnwys

Dermatitis alergaidd

Mae angen rhoi sylw gofalus a thriniaeth gymwys i ddermatitis alergaidd mewn oedolion a phlant. Fel arfer nid yw pobl yn talu sylw i amlygiadau ysgafn o ddermatitis.

Fodd bynnag, nid diffyg cosmetig bach yn unig yw hwn, ond proses patholegol sy'n effeithio ar lawer o systemau'r corff (gan gynnwys y system imiwnedd). Dyna pam ei bod mor bwysig gwybod y prif beth am ddermatitis alergaidd.

Disgrifiad o'r afiechyd

Mae dermatitis alergaidd yr un mor aml yn effeithio ar bobl o wahanol wledydd sydd â chyflyrau hinsoddol annhebyg a thraddodiadau gwahanol. Mae hwn yn glefyd nad yw'n heintus, a amlygir gan adwaith llidiol ar y croen mewn ymateb i effaith ffactor llidus penodol. Cochni, plicio, chwyddo - yn syml iawn, mae'n amhosibl peidio â sylwi arno. Ac amherffeithrwydd esthetig yw'r drafferth lleiaf y mae'r afiechyd yn ei gario. Mae cosi annioddefol, llosgi a theimladau poenus eraill yn lleihau ansawdd bywyd y claf yn sylweddol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae dynoliaeth yn symud i ffwrdd o natur, o'n cwmpas mae yna lawer o sylweddau a deunyddiau a all "ddechrau" prosesau patholegol yn y corff. Mae bron yn amhosibl osgoi cyswllt â nhw. Felly, mae nifer cynyddol o bobl ledled y byd yn wynebu dermatitis alergaidd. Imiwnedd gwan, rhagdueddiad etifeddol, ffordd o fyw afiach (yn enwedig maeth gwael) - mae hyn i gyd yn cynyddu'r siawns o ddioddef o'r afiechyd yn fawr.

Yn aml mae pobl yn cymryd amlygiadau o ddermatitis alergaidd yn ysgafn. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y clefyd yn datblygu, gan achosi mwy a mwy o anghyfleustra bob tro. Mewn achosion arbennig o ddifrifol, nodir triniaeth cleifion mewnol.

Symptomau dermatitis alergaidd

Mae graddau a ffurf yr amlygiadau o ddermatitis alergaidd yn dibynnu ar lawer o ffactorau:

 • oedran y claf (fel rheol, po ieuengaf yw'r claf, y mwyaf amlwg yw'r symptomau);

 • hyd amlygiad i'r alergen;

 • nodweddion iechyd ac imiwnedd cyffredinol y claf.

Yn olaf, mae'r math o ddermatitis alergaidd hefyd yn bwysig.

Ffytodermatitis alergaidd, y mae eu “troseddwyr” yn sensiteiddwyr sydd wedi'u cynnwys ym mhaill a sudd rhai ffrwythau a phlanhigion, â'r symptomau canlynol:

 • llosgi a chosi'r croen (ar y dwylo fel arfer);

 • cochni'r croen (erythema);

 • ffrwydradau ar ffurf swigod.

Cysylltwch â dermatitis yn datgan ei hun ar ôl dod i gysylltiad dro ar ôl tro â'r alergen llidus ac, yn unol â hynny, yn hunan-ddinistrio'n llwyr yn fuan ar ôl i'r cyswllt hwn ddod i ben. Ei symptomau yw:

 • ffiniau clir ardal cochlyd y croen, gan ailadrodd, fel rheol, ffurfiau'r alergen mewn cysylltiad â'r corff;

 • chwydd difrifol yn ardal y croen yr effeithir arno;

 • brech ar ffurf fesiglau bach wedi'u llenwi â hylif;

 • erydiad pan fydd y swigod hyn yn rhwygo.

Toxidermia neu ddermatitis gwenwynig-alergaidd yn digwydd o ganlyniad i gysylltiad â'r llidiwr trwy'r llwybr gastroberfeddol neu'r system resbiradol. Yn ogystal, mae pigiadau yn llwybr cyffredin o drosglwyddo toxidermia. Fel rheol, mae'r math hwn o ddermatitis alergaidd yn cael ei ysgogi gan rai meddyginiaethau.

Mae gan y clefyd symptomau penodol:

- mae pilio difrifol yn cyd-fynd â chochni'r croen;

- ymddangosiad pothelli (mewn achosion prin).

Fel rheol, mae briwiau wedi'u lleoli yn ardal y werddyr, ar bilenni mwcaidd ceudod y geg a'r dwylo.

Mae'r math mwyaf difrifol o tocsidermia, syndrom Lyell, yn cyd-fynd â'r symptomau canlynol sy'n ymddangos yn sydyn:

 • cynnydd tymheredd;

 • cur pen;

 • oerfel;

 • cyfog;

 • chwydu;

 • dadhydradiad;

 • cochni'r mannau croen yn y plygiadau gluteal ac axillary ac yn ardal y werddyr, ac yna ymddangosiad pothelli ac erydiadau ar yr ardaloedd yr effeithir arnynt;

 • datodiad yr epitheliwm.

Achosion dermatitis alergaidd

Dermatitis alergaidd

Mae alergenau llidus yn ysgogi ymddangosiad dermatitis alergaidd. Unwaith y bydd yn y llif gwaed, mae sensiteiddiwr o'r fath yn rhwymo i broteinau gwaed mawr. Mae'r cyfansoddion sy'n deillio o hyn ac yn sbarduno mecanwaith y digwyddiad o adwaith alergaidd. Ar ei ben ei hun, ni allai'r alergen yn y rhan fwyaf o achosion, oherwydd ei faint bach, gynhyrchu effaith o'r fath. Mae astudiaethau niferus wedi datgelu bod clystyrau o gelloedd imiwnedd bob amser yn y briw sydd wedi gadael y llif gwaed.

Felly, beth yw achosion mwyaf cyffredin dermatitis alergaidd?

 • Planhigion - yn arbennig o beryglus o'r genws tocsicodendron - derw, sumac gwenwyn, eiddew gwenwynig. Hefyd yn aml mae sudd a phaill sy'n cael eu secretu gan blanhigion dan do yn achosi problemau. Peidiwch ag anghofio am ffrwythau sitrws, sef yr alergenau cryfaf.

  Gall paill gael ei gludo yn yr awyr yn ystod cyfnod blodeuo planhigion “peryglus”. Mae sylweddau sy'n ysgogi alergedd yn hawdd eu trosglwyddo trwy restr. Mae hyd yn oed y mwg o blanhigion sy'n llosgi yn beryglus. Yma mae'n werth nodi bod llawer o sylweddau sy'n cael eu secretu gan blanhigion yn ffotosensitizers. Mae hyn yn golygu bod eu cysylltiad â'r croen yn cynyddu ei sensitifrwydd i'r haul yn fawr, sydd, yn ei dro, yn arwain at ddermatitis solar.

 • Cosmetigau a chynhyrchion gofal. Cosmetics yn aml iawn yw achos dermatitis cyswllt alergaidd. Fel arfer, nid yw'r symptomau'n dod yn hir yn yr ardal lle mae'r cynnyrch cosmetig yn cael ei gymhwyso - ar yr amrannau, gwefusau, wyneb, ac ati.

 • Cynhyrchion gofal y geg ac offer deintyddol. Mae'r rhain yn amrywiol bast dannedd a geliau, rinsiau ac offer deintyddol (gall y deunydd y cânt eu gwneud ohono achosi adwaith). Fel rheol, yn yr achos hwn, mae'r symptomau'n ymddangos ar bilenni mwcaidd y ceudod llafar, gwefusau, tafod, deintgig, croen o amgylch y geg.

 • Meddyginiaethau. Mae'r rhain yn feddyginiaethau llafar a chyffuriau sy'n mynd i mewn i'r corff ar ffurf pigiadau. Mae'r rhan fwyaf yn aml yn ysgogi achosion o ddermatitis alergaidd gwrthfiotigau, aminoffyllin mewnwythiennol, cyffuriau sulfa. Mae adweithiau hefyd yn bosibl gyda dosau mawr o fitamin B12.

Mae'r nifer fwyaf o achosion o ddermatitis alergaidd yn digwydd mewn cynrychiolwyr o rai arbenigeddau, ac o ganlyniad cafodd y clefyd enw penodol hyd yn oed - dermatitis galwedigaethol.

Mae’r grŵp risg uchel yn cynnwys:

 • gweithwyr meddygol;

 • trinwyr gwallt a chosmetolegwyr;

 • adeiladwyr;

 • y cogydd;

 • peirianwyr.

Mae'r holl bobl hyn yn dod ar draws sylweddau sy'n achosi dermatitis alergaidd yn rheolaidd - fformaldehyd, nicel, thiuramau, cymysgeddau carbon, resinau epocsi, ac ati.

Dermatitis alergaidd mewn plant

Dermatitis alergaidd

Mae dermatitis alergaidd mewn plant yn ffenomen eithaf cyffredin. Mae system imiwnedd babi newydd-anedig yn dal i fod yn amherffaith iawn. Mae hi'n dysgu sut i wrthsefyll ymosodiadau llawer o alergenau y mae'n anochel y bydd yn rhaid i'r babi eu hwynebu ar ôl genedigaeth. Ond nes bod y system imiwnedd yn cryfhau ac yn dechrau rhoi hwb teilwng i lidwyr allanol, mae'r plentyn mewn mwy o berygl o ddermatitis alergaidd.

Nodwedd o ddermatitis alergaidd mewn plant yw cwrs hirdymor y clefyd gyda brechau croen cyfnodol, sy'n cael eu rhagflaenu amlaf gan gosi.

Cyfeirir at ddermatitis alergaidd mewn plant yn boblogaidd fel diathesis. Yn aml iawn, nid yw rhieni yn rhoi pwys dyladwy i'r broblem hon. Yn wir, gan fod gan bob babi bochau cochion weithiau, mae'n iawn. Ond os na chymerir y mesurau angenrheidiol mewn pryd, gall dermatitis ddatblygu a hyd yn oed ddod yn gronig - ac yna bydd yn rhaid i'r plentyn ddioddef o alergeddau ar hyd ei oes. Yn ogystal, mae haint eilaidd yn aml yn ymuno â brechau a llid.

Fel arfer, mae dermatitis alergaidd yn amlygu ei hun yn gyntaf fel adwaith i gynnyrch bwyd penodol. Wyau, pysgod, llawer o aeron a ffrwythau, protein llaeth buwch, grawnfwydydd, soi - gall hyn i gyd achosi brech ar y croen. Dyna pam yr argymhellir cyflwyno bwydydd cyflenwol yn ofalus, gan ddechrau gyda dosau bach.

Rhagdueddiad etifeddol sy'n gyfrifol am achosion o ddermatitis alergaidd mewn plant, yn gyntaf oll. Fodd bynnag, gall rhieni wneud llawer i gadw eu plentyn allan o'r drafferth hon. Yn gyntaf oll, rhaid i'r fam arwain ffordd o fyw iawn yn ystod beichiogrwydd, dilyn diet yn llym wrth fwydo ar y fron, a darparu'r drefn ddyddiol gywir i'r babi. Peidiwch â bod yn ddiog i sychu'r llwch unwaith eto a golchi'r lloriau.

Mae'n well cael gwared ar yr holl gasglwyr llwch cyn i'r babi gael ei eni - llenni trwm, carpedi ychwanegol, silffoedd gyda llawer o hen lyfrau, ac ati. Nid yw'n ddymunol cael anifeiliaid anwes a rhai planhigion dan do. Mae'n well golchi'r briwsion â llaw, ac nid mewn teipiadur gan ddefnyddio powdr sy'n aml yn ysgogi alergeddau.

Yn olaf, rhaid mynd at y dewis o ddillad yn ofalus. Nid yn unig ymddangosiad pethau bach ciwt plant sy'n bwysig, ond hefyd y deunydd y cânt eu gwneud ohono. Ar gyfer babanod, dim ond ffabrigau naturiol a ganiateir.

Sut i drin dermatitis alergaidd?

Dermatitis alergaidd

Y cam cyntaf wrth drin dermatitis alergaidd yw atal cysylltiad â'r alergen. Weithiau mae hyn eisoes yn ddigon. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn bosibl darganfod achos alergedd ar eich pen eich hun. Yn yr achos hwn, mae angen cynnal profion alergedd arbennig, a fydd yn bendant yn datgelu'r sensitizer.

Er mwyn lleddfu cyflwr y claf yn gyflym a lleddfu cosi, nodir y defnydd o eli a hufenau amrywiol, sy'n cynnwys sylweddau sydd ag effeithiau gwrthficrobaidd ac gwrthffyngaidd. Yn aml, mae'r defnydd o wrthhistaminau yn cyd-fynd â thrin dermatitis alergaidd.

Mae therapi laser yn effeithiol iawn wrth drin dermatitis. Mae dod i gysylltiad â laser yn gwella llid yn gyflym, yn lleihau chwyddo, yn gwella ac yn normaleiddio'r system imiwnedd. Os yw alergedd wedi arwain at ymddangosiad graddfeydd ar y croen, mae eu triniaeth yn cael ei wneud trwy ymbelydredd is-goch (mae rhwystr yn cael ei greu yn gyntaf ar ffurf rhwyllen wedi'i blygu mewn sawl haen).

Wrth gwrs, mae alergeddau, fel unrhyw afiechyd, yn haws eu hatal na'u trin. Mae atal dermatitis yn ddeiet cytbwys, hylendid personol, ffordd iach o fyw, prynu colur o ansawdd uchel, defnyddio offer amddiffynnol arbennig lle bo angen (masgiau, menig rwber). Mae hyn i gyd yn lleihau'r tebygolrwydd o amlygiad i groen llidwyr ymosodol ac yn cyfrannu at gryfhau imiwnedd yn gyffredinol.

Yn olaf, mae trin ac atal dermatitis alergaidd yn annychmygol heb ddiet arbennig.

Deiet ar gyfer dermatitis alergaidd

Mae diet yn gyflwr angenrheidiol ar gyfer trin dermatitis alergaidd. Bydd rhestr benodol o gynhyrchion sy'n cael eu gwahardd a'u nodi i'w defnyddio yn cael eu llunio gan feddyg. Bydd yn gwneud hyn ar sail archwiliad, arolwg ac, os oes angen, canlyniadau profion alergedd a phrofion eraill. Beth bynnag, bydd yn rhaid i chi roi'r gorau i ddanteithion â gweithgaredd alergenaidd uchel.

Cynhyrchion gwaharddedig:

 • ffrwythau sitrws a sudd mewn pecynnau;

 • wyau;

 • llaeth cyflawn;

 • mayonnaise, sbeisys poeth a sawsiau;

 • nwyddau wedi'u pobi, melysion a siocled;

 • pob math o gnau;

 • pysgodyn;

 • bwyd môr;

 • madarch.

Mae hefyd yn annerbyniol defnyddio cynhyrchion bwyd sy'n cynnwys llifynnau, cadwolion ac emylsyddion.

Cynhyrchion a Ganiateir:

 • grawnfwydydd o wenith yr hydd, blawd ceirch neu groats reis;

 • cynhyrchion llaeth wedi'i eplesu â chynnwys braster isel;

 • llysiau gwyrdd;

 • ffrwythau o liw melyn a gwyrdd;

 • cawl ysgafn;

 • os cig - yna cig eidion heb lawer o fraster a chig oen, os dofednod - twrci.

Dylai pobl sy'n dueddol o gael gwahanol fathau o alergeddau (gan gynnwys dermatitis) gyfyngu ar y defnydd o halen a siwgr.

Mae'r ffordd y caiff bwyd ei goginio hefyd yn bwysig. Gall popeth wedi'i ffrio, ei bobi a'i ysmygu achosi gwaethygu'r afiechyd, felly mae'n well berwi'r cynhyrchion (yn enwedig wedi'u stemio).

Argymhellir socian grawnfwydydd mewn dŵr oer am o leiaf 8 awr cyn coginio - fel hyn mae'n cael gwared ar y rhan fwyaf o'r alergenau. Am yr un rheswm, mae treuliad dwbl o gig yn ddymunol.

Dylid rhoi sylw arbennig i ddiodydd. Mae'n well torri syched â dŵr mwynol nad yw'n garbonedig neu de gwyrdd gwan (wrth gwrs, heb ychwanegion). Nid oes angen sôn am ansawdd dŵr tap, a all gynnwys sylweddau sy'n beryglus i bobl sy'n dueddol o ddermatitis alergaidd. Fe'ch cynghorir i ddefnyddio dŵr potel yn lle dŵr tap.

Mae diet priodol yn helpu i atal datblygiad y clefyd ac yn dileu ei ailadrodd yn y dyfodol.

Gadael ymateb