Sefyllfa drychinebus yn rhanbarth Lublin. “Mae gennym ni’r nifer uchaf erioed o heintiau a bydd hyn yn cynyddu”
Coronavirus Yr hyn sydd angen i chi ei wybod Coronavirus yng Ngwlad Pwyl Coronavirus yn Ewrop Coronavirus yn y byd Map Canllaw Cwestiynau a ofynnir yn aml #Dewch i ni siarad am

Yn ystod y dyddiau diwethaf, mae'r nifer fwyaf o heintiau COVID-19 wedi'u cofnodi yn rhanbarth Lublin. Yno, pedwerydd don y coronafirws a darodd galetaf. - Mae gwyddonwyr a meddygon, gan gynnwys fi, wedi bod yn siarad am hyn ers misoedd ac wedi rhybuddio beth fydd y sefyllfa. Yn anffodus, mae hyn yn gweithio 100%. — medd prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska o Adran firoleg ac Imiwnoleg Prifysgol Maria Curie-Skłodowska yn Lublin.

 1. Ddydd Mercher, fe hysbysodd y Weinyddiaeth Iechyd am 144 o heintiau yn y dalaith. Lublin, dydd Iau - am 120. Dyma y nifer uchaf yn y wlad
 2. Mae 122 o gleifion covid mewn ysbytai, mae angen cymorth anadlydd ar 9 ohonynt
 3. Mae lefel y brechiad llawn yn rhanbarth Lublin yn llai na 43 y cant. Dyma'r trydydd canlyniad o'r diwedd yng Ngwlad Pwyl
 4. Yn awr yr ydym yn dwyn y canlyniadau — medd prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, firolegydd ac imiwnolegydd
 5. Rydym wedi sefydlu cymdeithas sydd nid yn unig yn rhoi cyngor ar sut i osgoi brechiadau, ond sydd hefyd yn anfon llythyrau yn rhybuddio yn erbyn brechu plant at benaethiaid ysgolion a chynghorau rhieni – ychwanega prof. Szuster-Ciesielska
 6. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen gartref TvoiLokony

Adrian Dąbek, Medonet: Mae Talaith Lublin wedi bod ar flaen y gad ers sawl diwrnod o ran nifer yr heintiau COVID-19, ond ddydd Mercher fe dorrodd y record. Mae'n debyg nad yw hyn yn syndod i arbenigwyr.

Yr Athro Agnieszka Szuster-Ciesielska: Yn anffodus, nid yw hyn yn syndod. Mae gwyddonwyr a meddygon, gan gynnwys fi, wedi bod yn siarad am hyn ers misoedd ac wedi rhybuddio beth fydd y sefyllfa. Yn anffodus, mae hyn yn gweithio 100%. Roedd y taleithiau dwyreiniol, ac yn fwy penodol Lublin, yn y lle olaf, ac yna'r olaf ond un o ran lefel y brechiad yn erbyn COVID-19. Yr ydym yn awr yn dwyn y canlyniadau. Rydyn ni yn y lle cyntaf o ran cael y coronafirws. Mae gennym y nifer uchaf erioed o heintiau. Ddydd Mercher, bu 144 o achosion, 8 marwolaeth. Yn anffodus, bydd hyn yn gwaethygu os byddwn yn cymryd i ystyriaeth y ffaith nad yw’r ddarpariaeth brechu yn gwella o gwbl ac nad yw brechu plant mewn ysgolion yn boblogaidd iawn.

Y dydd Gwener hwn, ar fenter y Voivode Lublin, Mr Lech Sprawka, byddwn yn cael cyfarfod gyda phrifathrawon ysgolion a chynghorau rhieni i wrthweithio'r duedd hon, fel arall bydd heintiau ymhlith plant yn cynyddu. Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd yn yr Unol Daleithiau, ac yn enwedig yn Florida. Mae lefel debyg o frechu ac mae'r ystadegau'n ddiwrthdro, mae mwy a mwy o blant yn sâl, mae'r twf hyd yn oed yn esbonyddol.

Rwy’n ymwybodol bod marwolaethau a COVID-19 difrifol mewn plant yn brin, ond po fwyaf o achosion a geir, y mwyaf aml y bydd cymhlethdodau’n digwydd, fel covid hir, sy’n atal plant rhag gweithredu’n normal. Amcangyfrifir bod 10 y cant. mae plant yn profi un o symptomau covid hir, ac mae ymchwil gan Ein Gwlad yn dangos bod hyn yn effeithio ar hyd at 1/4 o blant gyda symptomau sy’n para hyd at 5 mis. Nid jôc mo hon bellach. Mae'n rhaid gwrthweithio hyn.

 1. Mae nifer yr heintiau yng Ngwlad Pwyl yn tyfu'n ddeinamig. Mae eisoes yn olau rhybudd coch

Sut y gellir gwneud hyn? Mae dau opsiwn. Mae brechu plant o 12 oed ymlaen yn un peth. Ac i blant na allant gael eu brechu eto, gallwn eu cocŵn yn y rhai sy'n cael eu brechu a gweithredu fel rhwystr corfforol i'r firws. Yn anffodus, mae'n anodd iawn i ni. O ganlyniad, bydd oedolion a phlant yn profi mwy a mwy o heintiau.

Y peth pwysicaf, hynny yw brechu, wedi cael ei esgeuluso yn Lublin. Beth ellir ei wneud ar hyn o bryd?

Nid yw byth yn rhy hwyr i gael eich brechu. Wrth gwrs, mae’r cyfnod gorau ar ben, yr oeddem yn sôn am frechiadau yn ystod gwyliau’r haf. O ystyried y cwrs brechu a'r cynnydd mewn imiwnedd, mae'n cymryd tua phum wythnos. Nid yw fel ein bod ni'n dod allan ar ôl y dos cyntaf neu'r ail ddos ​​a “chiciwch eich enaid” oherwydd rydyn ni'n ddiogel. Na, mae'n cymryd amser. Ac rydyn ni bron yng nghanol storm. Ar hyn o bryd mae gennym dros 700 o heintiau a bydd y cyfraddau'n cynyddu o ddydd i ddydd. Ond gallwch chi gael eich brechu o hyd a dilyn yr holl reolau, gan gynnwys gwisgo masgiau. Hyd yn oed y tu allan, pobl sy'n sefyll mewn arosfannau bysiau neu mewn rhannau poblog o'r ddinas, byddwn yn argymell gwisgo mwgwd. Gall y firws ledaenu mewn lleoedd o'r fath o hyd, yn enwedig o ran Delta. Er gwaethaf cael gorchymyn i wisgo masgiau mewn mannau cyhoeddus cyfyngedig, gellir gweld bod hyn wedi dod yn ffuglen. Mewn siopau, bysiau a thramiau, nid yw mwyafrif y bobl ifanc yn gwisgo masgiau, ac nid yw pobl hŷn yn eu gwisgo'n gywir. Bydd yn cymryd dial.

 1. Gallwch brynu set o fasgiau hidlo FFP2 am bris deniadol yn medonetmarket.pl

A yw'r mudiad gwrth-frechu yn fwy gweladwy yn rhanbarth Lublin nag mewn mannau eraill? Bydd gorymdaith ddydd Gwener, a chyngres o'r cylchoedd hyn ddydd Sadwrn. Mae ymosodiad cryf yn paratoi.

Mewn gwirionedd, mae mentrau o’r fath yn ymddangos, ond ni chredaf y byddant yn fwy gweladwy nag mewn dinasoedd eraill, megis Warsaw, Wrocław neu Poznań. Yno y mae cnewyllyn y gwrth-frechlyn yn fwy trefnus ac yn ymddwyn yn eithaf ymosodol. Ond rhaid dweud am y Gymdeithas Pwyleg o Feddygon a Gwyddonwyr Annibynnol a sefydlwyd yn ddiweddar. Dyma ein poen a'n cywilydd Pwylaidd. Mae'r gymdeithas hon yn cynnwys meddygon o wahanol arbenigeddau a gwyddonwyr fel hanesydd athroniaeth, ffisegydd ac adeiladwr beiciau. Yn ddiddorol, nid oes un firolegydd nac imiwnolegydd mor bwysig yn y pandemig a'r brechiad presennol. Mae aelodau’r Gymdeithas nid yn unig yn cyhoeddi taflenni ynghylch pa mor niweidiol yw brechiadau neu’n rhoi cyngor ar sut i osgoi brechiadau, ond, yn rhyfedd iawn, yn anfon llythyrau yn rhybuddio yn erbyn brechu plant at benaethiaid ysgolion a chynghorau rhieni. Yn y byd presennol a chyda chymaint o ddatblygiadau mewn gwyddoniaeth, mae ymddygiad o'r fath yn afresymol ac yn niweidiol. Nid wyf yn gwybod pam nad oes neb yn ymateb i hyn. Gallaf weld bod agweddau tebyg yn cael eu goddef yng Ngwlad Pwyl, hyd yn oed os ydynt yn feddygon.

Darllenais gyfweliad gyda meddyg sy'n credu y dylai'r meddygon gwrth-frechlyn hynny gael eu dileu o'u hawliau proffesiynol. Ac rwy'n cytuno â hynny, mae'n rhaid bod pawb mewn astudiaethau meddygol wedi dysgu am gyflawniad mor enfawr a diamheuol ym maes meddygaeth, sef brecholeg. Nid yw meddygon sy'n gwrthwynebu brechiadau yn ymddiried yn y wyddoniaeth hon. Sut mae pobl sy'n troi atynt am gyngor ar imiwneiddio yn ymddwyn pan glywant mewn ymateb ei fod yn niweidiol? Felly pwy ydyn nhw i ymddiried ynddo?

Edrychais ar arbenigedd un athro gweithredol o Brifysgol Gatholig Lublin, a fydd yn cymryd rhan yn y cyfarfod gwrth-frechlyn dros y penwythnos. Mae'n ysgolhaig llenyddol.

Mae eisoes wedi dod yn symbol o'n hoes bod pawb yn llythrennol yn siarad â gwybodaeth am y coronafirws a brechiadau. Fodd bynnag, mae'r niwed mwyaf yn cael ei wneud gan bobl â graddau neu raddau mewn maes sydd ymhell oddi wrth fioleg neu feddygaeth, sydd, gan ddefnyddio eu statws fel gwyddonydd, yn mynegi eu hunain ar faterion nad ydynt yn adnabod ei gilydd yn eu cylch.

 1. Coronafirws yn entourage Putin. Beth yw'r sefyllfa epidemig yn Ein Gwlad?

Ac mae arbenigwyr o'r fath yn cyfeirio at frechu plant fel "arbrawf".

A dyma lle mae diffyg gwybodaeth llwyr yn dod allan. Anallu i ddod o hyd i wybodaeth o ffynonellau. Yn gyntaf oll, nid arbrawf meddygol yw'r ymgyrch gweinyddu brechlyn presennol, gan iddo ddod i ben gyda chyhoeddi canlyniadau treialon clinigol Cam 3 a chymeradwyaeth y brechlyn gan awdurdodau rheoleiddio fel yr Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd. Yn yr un modd ag oedolion, mae'r brechlyn ar gyfer plant 12+ wedi'i gymeradwyo'n swyddogol i'w ddefnyddio. Yn wir, mae arbrawf meddygol ar y gweill i roi brechlynnau i blant o dan 12 oed. Gobeithiwn gael y brechlynnau hyn ar y farchnad o fewn ychydig fisoedd. Hoffwn ychwanegu bod cwrs treialon clinigol sy’n ymwneud â phlant yn cael ei lywodraethu’n llym gan reoliadau llym, mewn cyfraith Ewropeaidd a chenedlaethol.

 1. Y data COVID-19 diweddaraf yn Ewrop. Mae Gwlad Pwyl yn dal i fod yn “ynys werdd”, ond am ba mor hir?

A ydych yn disgwyl i gyfyngiadau rhanbarthol ymddangos yn y taleithiau dwyreiniol?

Mae'n debygol iawn, er fy mod yn disgwyl cloi ar y lefel ranbarthol yn hytrach na'r dalaith gyfan. Mae 11 bwrdeistref yn ein rhanbarth gyda brechiad o 30 y cant. neu hyd yn oed isod. O ystyried cyflymder a rhwyddineb lledaeniad yr amrywiad Delta, mae risg uchel iawn y bydd y firws yn taro'r union ardaloedd hyn. Gall nifer yr heintiedig godi i filoedd y dydd. Mae hyn, yn ei dro, yn bygwth rhwystro’r system gofal iechyd, yr ydym eisoes wedi delio â hi y llynedd. Rwy’n meddwl nid yn unig am ofal cleifion covid, ond hefyd am y mynediad hynod anodd at feddygon i bob claf arall, hyd yn oed y rhai sydd angen ymyrraeth feddygol gyflym. Bydd marwolaethau diangen eto.

 1. Anna Bazydło yw wyneb protest meddygon. “Mae'n anodd bod neu beidio â bod yn feddyg yng Ngwlad Pwyl”

Nawr efallai y bydd Lubelskie yn dod yn achos tebyg i Silesia yn y don flaenorol. Bryd hynny, roedd cleifion o ysbytai yn cael eu cludo i daleithiau cyfagos.

Yn union. A dylid dod i gasgliadau amdano. Mae'r holl arwyddion yn awgrymu, ar ôl cyrraedd trothwy penodol, y bydd y comiwn yn fwyaf tebygol o gael ei gau. Mae braidd yn anochel.

Ond ydyn ni wedi dysgu'r wers hon mewn gwirionedd? Sut mae'n edrych yn y dalaith. Lublin?

Mae rhai o’r ysbytai dros dro wedi cau’n ôl, ond mae’n debyg y byddan nhw’n gallu ailddechrau mewn amser byr. Rwy'n gobeithio y byddwn wedi paratoi'n well nag ar gyfer yr ail don o ran y gwely a'r sylfaen anadlydd. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n waeth o lawer pan ddaw i adnoddau dynol, rydym yn annhebygol o luosi arbenigwyr. Yn anffodus, mae'r don newydd wedi cyd-daro â sefyllfa anodd iawn mewn llawer o feysydd sy'n ymwneud â diogelu iechyd.

Byddwn yn talu am yr epidemig COVID-19 am amser hir yn y dyfodol. O ran iechyd a'r economi.

Hefyd darllenwch:

 1. Dyma sut mae'r coronafirws yn gweithio ar y coluddion. Syndrom coluddyn llidus pocovid. Symptomau
 2. Mae'r meddyg yn asesu'r ymgyrch frechu yng Ngwlad Pwyl: rydym wedi methu. Ac mae'n rhoi dau brif reswm
 3. Mae brechu yn erbyn COVID-19 yn cynyddu'r risg o drawiad ar y galon. Cywir neu anghywir?
 4. Faint o risg yw'r rhai heb eu brechu yn erbyn COVID-19? Mae'r CDC yn syml
 5. Symptomau aflonyddgar mewn adferiadau. Beth i roi sylw iddo, beth i'w wneud? Creodd meddygon ganllaw

Bwriad cynnwys gwefan medTvoiLokony yw gwella, nid disodli, y cyswllt rhwng Defnyddiwr y Wefan a'i feddyg. Mae'r wefan wedi'i bwriadu at ddibenion gwybodaeth ac addysgol yn unig. Cyn dilyn y wybodaeth arbenigol, yn enwedig cyngor meddygol, sydd ar ein Gwefan, rhaid i chi ymgynghori â meddyg. Nid yw'r Gweinyddwr yn dwyn unrhyw ganlyniadau o ganlyniad i ddefnyddio'r wybodaeth a gynhwysir ar y Wefan. Oes angen ymgynghoriad meddygol neu e-bresgripsiwn arnoch chi? Ewch i halodoctor.pl, lle byddwch chi'n cael cymorth ar-lein - yn gyflym, yn ddiogel a heb adael eich cartref.

Gadael ymateb